Junta de Govern Local 2004-02-06

Cerca ordre del dia de la Junta de Govern Local

E.g., 01/12/2020
E.g., 01/12/2020
Envia per emailEnvia     ImprimirImprimeix     Comparteix : Twitter

Divendres, 6/02/2004

DE GOVERN LOCAL

Senyor, senyora,

Us convoco a la sessió ordinària de la Junta de Govern Local, que tindrà lloc el proper dia 6 de febrer de 2004 a les 13.00 hores , amb el següent

ORDRE DEL DIA

1.- Aprovació de l’acta de la sessió anterior.

2.- Informació de l’Alcaldia

COMISSIÓ DE SERVEIS GENERALS

3.- Contractació i Patrimoni- Adjudicació del servei de manteniment de parcs i jardins de la zona est del terme municipal de Reus.

4.- Contractació i Patrimoni- Adjudicació de les obres de pavimentació i serveis al carrer Cabacés i d’un tram del carrer Bellmunt de Priorat.

5.- Contractació i Patrimoni- Aprovació del plec de clàusules administratives i particulars que han de regir la convocatòria de concurs públic amb procediment obert i caràcter urgent de les obres de remodelació del paviment i serveis dels carrers Bellavista, Bonaire i Florida de la Urbanització Pelayo, i convocar concurs públic.

6.- Contractació i Patrimoni - Aprovació del plec de clàusules administratives i particulars que han de regir la convocatòria de concurs públic amb procediment obert i caràcter urgent de les obres de remodelació de la xarxa de serveis de la urbanització de Sant Joan, i convocar concurs públic.

7.- Relacions Cíviques.- Aprovació de preus públics per a la prestació de serveis i activitats dels Centres Cívics Municipals.

COMISSIÓ DE SERVEIS TERRITORIALS

8.- Contractació i Patrimoni- Desestimació de les al·legacions presentades en el tràmit d’informació pública i aprovació definitiva del projecte de les obres d’ordenació d’espais vials del Barri dels Poetes(1ª fase).

9.- Patrimoni del sòl.- Modificació de la superfície d'un dret de superfície concedit a favor del "Centro Cultural Castellano Manchego/Asociación Manchega de Reus", sobre part de la finca núm. 9, qualificada d’equipaments, de les resultants del Projecte de Compensació Sector E-3 Partida Vila.

10.- Gestió urbanística. Aprovació inicial del Projecte d’urbanització de l’àrea 4.37 "Pàmies Crusells", promogut per PROMOTORA ALEGO, SL.

11.- Gestió urbanística. Aprovació inicial del Projecte d’urbanització de l’àrea 4.18 "Prolongació c. Pont", promogut per CONSTRUCCIONES Y PROMOCIONES MULTIMIN, SL.

12.- Gestió urbanística. Aprovació del Projecte d’urbanització complementari de l’àrea 3.10 "Hens", promogut per MARINO LOPEZ XXI, SL i FORJADOS Y CUBIERTAS, SA.

13.- Gestió urbanística. Aprovació definitiva del Projecte d’urbanització del Polígon I del Pla parcial del sector A.8 "Roureda" i del Projecte d’endegament del Barranc de la Roureda.

14.- Gestió urbanística. Aprovació inicial dels Estatuts i Bases d’Actuació de la Junta de Compensació del Pla parcial del sector A.6 "Granja Vila".

15.- Oficina Municipal de l’habitatge.- Aprovar la proposta de barem per a l’adjudicació dels habitatges de protecció oficial situats als carrer d’Astorga, 67-69 de Reus.

Assumptes sobrevinguts

Precs i preguntes

Reus, 5 de febrer de 2004

L’ alcalde

Lluis Miquel Pérez Segura

D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades seran incorporades a un fitxer informatitzat per al seu tractament i per facilitar la comunicació i/o per a la gestió específica de la seva sol·licitud. El responsable del fitxer és l'Ajuntament de Reus, qui garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que es recullen, així com la implementació de les mesures d'ordre tècnic i organitzatiu que garanteixin la seguretat d'aquestes. A més l'Ajuntament es compromet a no cedir-les a tercers sense consentiment explícit de l'usuari excepte quan sigui necessari per a dur a terme la gestió que se sol·liciti o quan la llei així ho obligui. Podeu dirigir-vos a l'Oficina d'Atenció Ciutadana per exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les vostres dades personals.