Junta de Govern Local 2004-03-05

Cerca ordre del dia de la Junta de Govern Local

E.g., 01/12/2020
E.g., 01/12/2020
Envia per emailEnvia     ImprimirImprimeix     Comparteix : Twitter

Divendres, 5/03/2004

DE GOVERN LOCAL

Senyor, senyora,

Us convoco a la sessió ordinària de la Junta de Govern Local, que tindrà lloc el proper dia 5 de març de 2004 a les 13 hores , amb el següent

ORDRE DEL DIA

1.- Aprovació de l’acta de la sessió anterior.

2.- Informació de l’Alcaldia

3.- Alcaldia.- Aprovació de l’encàrrec a la societat Reus Esport i Lleure, SA de la gestió de les tasques corresponents als projectes d’escola de barri, taller de teatre i esportiu i de joves, i la gestió de les tasques de suport a les iniciatives de col·lectius de joves no associats a través del projecte Diversió Diversa.

4.- Alcaldia.- Aprovació de l’encàrrec a la societat Reus Esport i Lleure SA, de la gestió d’activitats de lleure de dinamització del Consell d’Infants de Reus per al primer semestre de l’any 2004.

COMISSIÓ DE SERVEIS GENERALS

5.- Contractació i Patrimoni.- Aprovació de les obres addicionals a les obres de reforma de l’Institut de Puericultura Dr. Frias (Fase I-Fase II) i adjudicar a l’empresa contractista.

6.- Contractació i Patrimoni.- Aprovació de la certificació número 4 relativa a les obres de restauració de la Capella dels Dolors, l’atri de Sant Sebastià i la façana nord de la nau de la Prioral de Sant Pere (5ª fase).

7.- Contractació i Patrimoni.- Aprovació del nou procediment a seguir en matèria de contractes menors d’obres, subministraments, serveis, consultoria i assistències tècniques i el sistema d’organització i millora de la contractació administrativa.

8.- Contractació i Patrimoni.- Aprovació del plec de clàusules administratives particulars, que ha de regir la contractació mitjançant concurs públic amb procediment obert i caràcter urgent, de les obres d’urbanització de l’Àrea 4.73 Mas Iglesias, i convocar concurs públic.

9.- Contractació i Patrimoni- Adjudicació dels treballs per al subministrament elèctric a la zona objecte del projecte de les obres d’urbanització de l’Àrea 4.73 Mas Iglesias.

10.- Intervenció.- Aprovació de la relació de factures.

11.- Assessoria Jurídica.- Canvi activitat parades 165 i 166 del Mercat Central, d'altres activitats per a la venda de productes congelats a fruita i verdura.

12.- Assessoria Jurídica.- Canvi activitat parada 101 del Mercat del Carrilet, de venda de pasta fresca a xarcuteria-cansaladeria.

COMISSIÓ DE SERVEIS TERRITORIALS

13.- Patrimoni del Sòl.- Acceptació de l’Acord del Jurat d'Expropiació de Catalunya de data 22.10.03, fixant el preu just de la finca núm. 14 de les afectades per sistema viari del PGOU a executar mitjançant el Projecte d’urbanització dels carrers Ponent, Frederic Mistral, Alegria, Sud i Immaculada, al Barri Immaculada.

14.- Patrimoni del Sòl.- Acceptació de l’Acord del Jurat d'Expropiació de Catalunya de data 22.10.03, fixant el preu just de la finca núm. 15 de les afectades per sistema viari del PGOU a executar mitjançant el Projecte d’urbanització dels carrers Ponent, Frederic Mistral, Alegria, Sud i Immaculada, al Barri Immaculada.

15.- Patrimoni del Sòl.- Acceptació de l’Acord del Jurat d'Expropiació de Catalunya de data 22.10.03, fixant el preu just de la finca núm. 23 de les afectades per sistema viari del PGOU a executar mitjançant el Projecte d’urbanització dels carrers Ponent, Frederic Mistral, Alegria, Sud i Immaculada, al Barri Immaculada.

16.- Patrimoni del Sòl.- Aprovació inicial del Projecte de taxació conjunt d eles finques objecte d’expropiació forçosa incloses dins de l’àmbit del pla parcial plurimunicipal del sector logístic i de serveis, Clau L, dels municipis de Tarragona i Reus, que s’executa pel sistema d’expropiació.

17.- Gestió Urbanística.- Aprovació de la constitució de la Junta de Compensació de l’àrea 4.10 "Forques Velles" (A) i adhesió de l’Ajuntament.

Assumptes sobrevinguts

Precs i preguntes

D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades seran incorporades a un fitxer informatitzat per al seu tractament i per facilitar la comunicació i/o per a la gestió específica de la seva sol·licitud. El responsable del fitxer és l'Ajuntament de Reus, qui garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que es recullen, així com la implementació de les mesures d'ordre tècnic i organitzatiu que garanteixin la seguretat d'aquestes. A més l'Ajuntament es compromet a no cedir-les a tercers sense consentiment explícit de l'usuari excepte quan sigui necessari per a dur a terme la gestió que se sol·liciti o quan la llei així ho obligui. Podeu dirigir-vos a l'Oficina d'Atenció Ciutadana per exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les vostres dades personals.