Junta de Govern Local 2004-04-16

Cerca ordre del dia de la Junta de Govern Local

E.g., 02/12/2020
E.g., 02/12/2020
Envia per emailEnvia     ImprimirImprimeix     Comparteix : Twitter

Divendres, 16/04/2004

DE GOVERN LOCAL

Senyor, senyora,

Us convoco a la sessió ordinària de la Junta de Govern Local, que tindrà lloc el proper dia 16 d’abril de 2004 a les 13 hores , amb el següent

ORDRE DEL DIA

1.- Aprovació de l’acta de la sessió anterior.

2.- Informació de l’Alcaldia

COMISSIÓ DE SERVEIS GENERALS

3.- Intervenció.- Aprovació de la relació de factures.

4.- Contractació i Patrimoni.- Aprovació de la liquidació de la part variable qualitativa corresponent al període agost de 2003 a gener de 2004, del contracte de gestió del servei de retirada de vehicles de la via pública per mitjà de grua, sol·licitat per l'empresa adjudicatària.

5.- Contractació i Patrimoni.- Aprovació de la revisió de les tarifes de l’aparcament públic soterrani de la Plaça Prim i establir el nou cànon anual.

6.- Contractació i Patrimoni.- Aprovació del plec de clàusules administratives particulars i tècniques que haurà de regir la contractació mitjançant concurs públic amb procediment obert i caràcter ordinari, dels treballs de jardineria en col·laboració directa amb la Brigada Municipal de l’Ajuntament de Reus , convocar concurs públic

7.- Contractació i Patrimoni.- Aprovació del plec de clàusules administratives particulars i tècniques que haurà de regir la contractació mitjançant concurs públic amb procediment obert i caràcter urgent, del servei de vigilància dels accessos i de les dependències municipals, i convocar concurs públic.

8.- Contractació i Patrimoni.- Aprovació dels preus contradictoris de les obres de pavimentació i serveis al C/Tívoli i C/Frederic Soler, entre els carrers de Castellvell i General Moragues.

COMISSIÓ DE SERVEIS TERRITORIALS

9.- Assessoria Jurídica.- Encàrrec de gestió a GAIASA de diversos estudis relatius a la recollida de residus comercials.

10.- Gestió Urbanística.- Aprovació de l’annex al Projecte de reparcel·lació del polígon I del Pla parcial del sector A.8 "Roureda", modalitat de compensació bàsica, de redistribució de responsabilitats hipotecàries sobre les finques resultants, a efectes d’inscripció.

11.- Gestió Urbanística.- Aprovació de la constitució de la Junta de Compensació de l’àrea 4.51 "Rodés" (A).

12.- Patrimoni del Sòl.- Aprovació de l’acta de cessió de terrenys a compte de les cessions obligatòries del Sector d’urbanitzable anomenat A-8 Roureda, Polígon II, del vigent PGOU (Camí de Constantí, 3).

13.- Patrimoni del Sòl.- Aprovació de l’acta de cessió de terrenys a compte de les cessions obligatòries del Sector d’urbanitzable anomenat A-8 Roureda, Polígon II i III, del vigent PGOU (Camí de Constantí, 1).

14.- Patrimoni del Sòl.- Modificació de la relació definitiva de propietaris, béns i drets afectats pel Projecte d’urbanització dels carrers Ponent, Frederic Mistral, Sud i Immaculada, del Barri Immaculada, en relació a la superfície de la finca núm. 3.

COMISSIÓ DE SERVEIS PERSONALS

15.- Arxiu.- Aprovació de preus públics de tres llibres de les publicacions de l’Arxiu Municipal.

16.- Assessoria Jurídica.- Pròrroga per l’any 2004 del conveni per la creació del Centre d’Informació i Assessorament a Immigrants per a Reus i Comarca (CIAI).

17.- Serveis Socials.- Aprovació de l’Ordenança reguladora dels preus públics del servei de transport adaptat, efectuat per entitats no incloses en conveni.

Assumptes sobrevinguts

Precs i preguntes

Reus, 15 d’abril de 2004

L’ alcalde

Lluís Miquel Pérez Segura

D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades seran incorporades a un fitxer informatitzat per al seu tractament i per facilitar la comunicació i/o per a la gestió específica de la seva sol·licitud. El responsable del fitxer és l'Ajuntament de Reus, qui garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que es recullen, així com la implementació de les mesures d'ordre tècnic i organitzatiu que garanteixin la seguretat d'aquestes. A més l'Ajuntament es compromet a no cedir-les a tercers sense consentiment explícit de l'usuari excepte quan sigui necessari per a dur a terme la gestió que se sol·liciti o quan la llei així ho obligui. Podeu dirigir-vos a l'Oficina d'Atenció Ciutadana per exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les vostres dades personals.