Junta de Govern Local 2004-05-07

Cerca ordre del dia de la Junta de Govern Local

E.g., 02/12/2020
E.g., 02/12/2020
Envia per emailEnvia     ImprimirImprimeix     Comparteix : Twitter

Divendres, 7/05/2004

DE GOVERN LOCAL

Senyor, senyora,

Us convoco a la sessió ordinària de la Junta de Govern Local, que tindrà lloc el proper dia 7 de maig de 2004 a les 13 hores , amb el següent

ORDRE DEL DIA

Aprovació de l’acta de la sessió anterior.

1.- Informació de l’Alcaldia

COMISSIÓ DE SERVEIS GENERALS

2.- Assessoria Jurídica. Canvi classificació parades núms. 111 i 137 del Mercat Central.

3.- Contractació i Patrimoni.- Aprovació de la certificació final de les obres de rehabilitació de la Biblioteca pública, central, urbana i comarcal de Reus, incoació de l’execució subsidiària de les partides d’obra no executades o amb deficiències no subsanades per l’empresa adjudicatària, liquidació provisional de l’import d’aquestes obres, i adjudicació de l’execució subsidiària a l’empresa RÈCOP Restauracions Arquitectòniques SL Unipersonal.

4.- Contractació i Patrimoni- Adjudicació de les obres d’urbanització de l’Àrea 4.73 Mas Iglesias.

5.- Contractació i Patrimoni- Aprovació de la formalització del conveni entre l’Ajuntament de Reus i l’empresa Contenedores Reus SA, per donar compliment a la llicència d’obres per a l’ampliació i clausura del Dipòsit Controlat de Classe II, al polígon 29, de la partida Mas Calbó.

COMISSIÓ DE SERVEIS TERRITORIALS

6.- Patrimoni del Sol. Acceptació de la Resolució al recurs de reposició del Jurat d'Expropiació de Catalunya de data 15.01.04, fixant el preu just de la finca núm. 1 de les afectades per sistema viari i espais lliures del PGOU a executar mitjançant el Projecte d’urbanització dels carrers Ponent, Frederic Mistral, Alegria, Sud i Immaculada, al Barri Immaculada.

7.- Contractació-Patrimoni.- Aprovació inicial del projecte de les obres de protecció del camí de la zona del barranc de Barenys (camí del Mas del Blasi) i construcció d’un nou pont.

8.- Contractació i Patrimoni.- Aprovació inicial del projecte de les obres de millora de l’accés a la carretera C-14 de Salou a Ponts p.k.2320 TM de Reus.

9.- Gestió Urbanística. Aprovació inicial del compte de liquidació definitiu del Projecte de reparcel·lació del Pla parcial del sector D.3b) AIQSA.

10.- Gestió Urbanística. Recepció provisional de les obres d’urbanització, instal·lacions i dotacions de l’àrea 4.14 "Forques Velles" (E).

11.- Gestió Urbanística. Aprovació definitiva dels Estatuts i Bases d’Actuació de la Junta de Compensació del Pla parcial del sector A.6 "Granja Vila".

12.- Gestió Urbanística. Aprovació definitiva del Projecte de reparcel·lació de l’àrea 4.18 "Prolongació c. Pont", modalitat de compensació bàsica, promogut per CONSTRUCCIONES Y PROMOCIONES MULTIMIN, SL.

13.- Gestió Urbanística. Aprovació de la constitució de la Junta de Compensació del Pla parcial del sector A.6 "Granja Vila".

Assumptes sobrevinguts

Precs i preguntes

Reus, 6 de maig de 2004
L’alcalde

Lluís Miquel Pérez Segura

D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades seran incorporades a un fitxer informatitzat per al seu tractament i per facilitar la comunicació i/o per a la gestió específica de la seva sol·licitud. El responsable del fitxer és l'Ajuntament de Reus, qui garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que es recullen, així com la implementació de les mesures d'ordre tècnic i organitzatiu que garanteixin la seguretat d'aquestes. A més l'Ajuntament es compromet a no cedir-les a tercers sense consentiment explícit de l'usuari excepte quan sigui necessari per a dur a terme la gestió que se sol·liciti o quan la llei així ho obligui. Podeu dirigir-vos a l'Oficina d'Atenció Ciutadana per exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les vostres dades personals.