Junta de Govern Local 2004-06-04

Cerca ordre del dia de la Junta de Govern Local

E.g., 03/12/2020
E.g., 03/12/2020
Envia per emailEnvia     ImprimirImprimeix     Comparteix : Twitter

Divendres, 4/06/2004

DE GOVERN LOCAL

Senyor, senyora,

Us convoco a la sessió ordinària de la Junta de Govern Local, que tindrà lloc el proper dia 4 juny de 2004 a les 13 hores , amb el següent

ORDRE DEL DIA

1.- Aprovació de l’acta de la sessió anterior

2.- Informació de l’Alcaldia

3.- Alcaldia. Donant compte de la concessió de subvencions per a la promoció de l’ocupació i l’activitat empresarial local

COMISSIÓ DE SERVEIS GENERALS

4.- Intervenció. Aprovació de la relació de factures.

5.- Recursos Humans. Aprovar la realització d'un projecte segons estableix l'Ordre de 28 de gener de 2002, que aprova les subvencions destinades a la contractació de treballadors/es desocupats/des per a la realització d'obres i serveis d'interès general i social.

6.- Contractació i Patrimoni. Aprovació del plec de clàusules administratives particulars que ha de regir la contractació, mitjançant concurs públic amb procediment obert i caràcter ordinari, de les obres d’urbanització de la UA AIQSA 5.19b, i convocar concurs públic.

7.- Contractació i Patrimoni. Aprovació de la certificació núm.7 relativa a les obres de restauració de la Capella dels Dolors, l’atri de Sant Sebastià i la façana nord de la nau de la Prioral de Sant Pere (5ª fase).

COMISSIÓ DE SERVEIS TERRITORIALS

8.- Medi Ambient. Adhesió al conveni de col·laboració entre l’Agència de Residus de Catalunya i la societat Ecovidrio

9.- Patrimoni del Sol. Aprovació del Conveni de fixació de preu just de mutu acord de l’immoble situat al C/ Ponent, núm. 12, afectat parcialment per sistema viari del PGOU, a executar mitjançant el Projecte d’urbanització dels carrers Ponent, Frederic Mistral, Alegria, Sud i Immaculada, del Barri Immaculada.

10.- Patrimoni del Sòl. Aprovació del Conveni de fixació de preu just de mutu acord de l’immoble situat al C/ Ponent, núm. 16, afectat parcialment per sistema viari del PGOU, a executar mitjançant el Projecte d’urbanització dels carrers Ponent, Frederic Mistral, Alegria, Sud i Immaculada, del Barri Immaculada.

11.- Patrimoni del Sòl. Rectificació de l’error material de l’acord de la Junta de Govern de data 07.05.04, relatiu a l’acceptació de la Resolució al recurs de reposició del Jurat d'Expropiació de Catalunya de data 15.01.04, fixant el preu just de la finca núm. 1 de les afectades per sistema viari i espais lliures del PGOU a executar mitjançant el Projecte d’urbanització dels carrers Ponent, Frederic Mistral, Alegria, Sud i Immaculada, al Barri Immaculada.

12.- Patrimoni del Sòl. Aprovació del Conveni de fixació de preu just de mutu acord de la servitud de pas de canonada sobre la finca situada al Polígon 28, parcel·la 11, afectada pel Projecte del col·lector de desguàs del sobreeixidor de sanejament dels Subsectors 1 i 3 d’Aigüesverds II i desguàs del col·lector del C/ Flix

13.- Patrimoni del Sòl. Aprovació del Conveni de fixació de preu just de mutu acord de la servitud de pas de canonada sobre la finca situada al Polígon 28, parcel·la 15, afectada pel Projecte del col·lector de desguàs del sobreeixidor de sanejament dels Subsectors 1 i 3 d’Aigüesverds II i desguàs del col·lector del C/ Flix

14.- Patrimoni del Sòl. Aprovació del Conveni de fixació de preu just de mutu acord de l’ocupació temporal sobre la finca situada al Polígon 28, parcel·la 14, afectada pel Projecte del col·lector de desguàs del sobreeixidor de sanejament dels Subsectors 1 i 3 d’Aigüesverds II i desguàs del col·lector del C/ Flix

15.- Patrimoni del Sòl. Compareixença com a part demandada als recursos contenciosos administratius núms. 237/03, 238/03 i 253/033 del Jutjat del Contenciós Administratiu núm. 2 de Tarragona, interposat per la Sra. M. DE LA CABEZA PIÑA ARENAS (2), pels GERMANS NAVARRO PIÑA i pels Srs. ANDRES RISCO GUTIERREZ i JULIA TORRES MAÑERO.

16.- Contractació i Patrimoni. Aprovació inicial del projecte de les obres de pavimentació i serveis als carrers Rubió i Bellver, Puig i Cadafalch, arquitecte Sugranyes i Domènech i Muntaner (zona Gaudí-Mar).

17.- Gestió Urbanística. Recepció definitiva de les obres d’urbanització, instal·lacions i dotacions de l’àrea 4.17 "Corredor del Gas" (abans anomenada àrea 5.36 "Vapor").

18.- Gestió Urbanística. Aprovació definitiva del Projecte de reparcel·lació de l’àrea 6.6 "Velòdrom".

19.- Gestió Urbanística. Aprovació definitiva del Projecte d’urbanització de l’àrea 4.37 "Pàmies Crusells", promogut per PROMOTORA ALEGO, SL.

COMISSIÓ DE SERVEIS PERSONALS

20.- Relacions Cíviques. Aprovació de l’encàrrec de desenvolupament del servei " punt d’informació juvenil en els IES de Reus a la societat Municipal Reus Esport i Lleure, SA

Assumptes sobrevinguts

Precs i preguntes

Reus, 3 de juny de 2004
L’alcalde

Lluís Miquel Pérez Segura

D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades seran incorporades a un fitxer informatitzat per al seu tractament i per facilitar la comunicació i/o per a la gestió específica de la seva sol·licitud. El responsable del fitxer és l'Ajuntament de Reus, qui garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que es recullen, així com la implementació de les mesures d'ordre tècnic i organitzatiu que garanteixin la seguretat d'aquestes. A més l'Ajuntament es compromet a no cedir-les a tercers sense consentiment explícit de l'usuari excepte quan sigui necessari per a dur a terme la gestió que se sol·liciti o quan la llei així ho obligui. Podeu dirigir-vos a l'Oficina d'Atenció Ciutadana per exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les vostres dades personals.