Junta de Govern Local 2004-07-02

Cerca ordre del dia de la Junta de Govern Local

E.g., 02/12/2020
E.g., 02/12/2020
Envia per emailEnvia     ImprimirImprimeix     Comparteix : Twitter

Divendres, 2/07/2004

DE GOVERN LOCAL

Senyor, senyora,

Us convoco a la sessió ordinària de la Junta de Govern Local, que tindrà lloc el proper dia 2 de juliol de 2004 a les 13 hores , amb el següent

ORDRE DEL DIA

1.- Aprovació de l’acta de la sessió anterior

2.- Informació de l’Alcaldia

COMISSIÓ DE SERVEIS GENERALS

3.- Intervenció. Aprovació de la relació de factures.

4.- Contractació i Patrimoni.- Denunciar la finalització del contracte de la gestió del servei de retirada de vehicles de la via pública per mitjà de grua, i acordar la seva pròrroga fins que l’Ajuntament acordi la seva forma de gestió.

5.- Contractació i Patrimoni.- Denunciar la finalització del contracte relatiu a l’execució de les obres de millora de les voreres dels carrers de la ciutat de Reus.

6.- Contractació i Patrimoni.- Aprovació de les certificacions núms. 8 i 9 relatives a les obres de restauració de la Capella dels Dolors, l’atri de Sant Sebastià i la façana nord de la nau de la Prioral de Sant Pere (5ª fase).
Om-17/03

COMISSIÓ DE SERVEIS TERRITORIALS

7.- Medi Ambient. Invitació a la incorporació a la societat SECOMSA i participació en la futura operació d’augment de capital.

8.- Gestió Ambiental. Sol·licitud a l’Agència de Residus de Catalunya d’ajuts per al foment de la recollida selectiva de la fracció orgànica de residus municipals.

9.- Gestió Urbanística. Aprovació definitiva del Projecte de compensació de l’àrea 4.39 "Ctra. Salou", promogut per PROMOTORA ALEGO, SL.

10.- Gestió Urbanística. Aprovació de la subsanació de la constitució de la Junta de Compensació de l’àrea 4.10 "Forques Velles" (A), i de la modificació dels articles 12.c), 19, 22.a) i 37 dels seus Estatuts.

11.-Gestió Urbanística. Aprovació de la constitució de la Junta de Compensació del Pla parcial del sector G.6 "Urbanització Mercader" i adhesió de l’Ajuntament.

12.- Patrimoni del Sòl.- Aprovació del Conveni de fixació de preu just de mutu acord del primer pis de l’immoble situat al C/ Entença, núm. 34, afectat per sistema viari del PGOU.

13.- Patrimoni del Sòl.- Recursos de reposició contra l’acord de la Junta de Govern Local de data 23.01.04, d’aprovació de la relació definitiva de propietaris, béns i drets inclosos dins de l’àmbit del CIM EL CAMP.

14.- Patrimoni del Sòl.- Aprovació definitiva del Projecte de taxació conjunta de les finques objecte d’expropiació forçosa incloses dins de l’àmbit del CIM EL CAMP.

COMISSIÓ DE SERVEIS PERSONALS.

15.- Assessoria Jurídica.- Aprovar les bases que han de regir la concessió de subvencions atorgades per l’Ajuntament de Reus per a l’assistència als casals d’estiu.

Assumptes sobrevinguts

Precs i preguntes

Reus, 1 de juliol de 2004
L’alcalde

Lluís Miquel Pérez Segura

D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades seran incorporades a un fitxer informatitzat per al seu tractament i per facilitar la comunicació i/o per a la gestió específica de la seva sol·licitud. El responsable del fitxer és l'Ajuntament de Reus, qui garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que es recullen, així com la implementació de les mesures d'ordre tècnic i organitzatiu que garanteixin la seguretat d'aquestes. A més l'Ajuntament es compromet a no cedir-les a tercers sense consentiment explícit de l'usuari excepte quan sigui necessari per a dur a terme la gestió que se sol·liciti o quan la llei així ho obligui. Podeu dirigir-vos a l'Oficina d'Atenció Ciutadana per exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les vostres dades personals.