Junta de Govern Local 2004-07-16

Cerca ordre del dia de la Junta de Govern Local

E.g., 02/12/2020
E.g., 02/12/2020
Envia per emailEnvia     ImprimirImprimeix     Comparteix : Twitter

Divendres, 16/07/2004

DE GOVERN LOCAL

Senyor, senyora,

Us convoco a la sessió ordinària de la Junta de Govern Local, que tindrà lloc el proper dia 16 de juliol de 2004 a les 12,30 hores , amb el següent

ORDRE DEL DIA

1.- Aprovació de l’acta de la sessió anterior

2.- Informació de l’Alcaldia

3.- Moció de l’Alcaldia. Conveni entre la Diputació de Tarragona, l’Ajuntament de Reus, L’Ajuntament de Tarragona, Turisme de Catalunya, la Cambra de Comerç, Indústria i Navegació de Tarragona i CIMALSA, relatius als enllaços aeris entre Reus i Madrid.

4.- Moció de l’Alcaldia. Encarregant a INNOVA la gestió de diferents actuacions en relació a la Capsa Gaudí.

5.- Moció de l’Alcaldia. Encarregant a AREMSA l’execució de les actuacions per a l’ampliació de la deixalleria municipal.

COMISSIÓ DE SERVEIS GENERALS

6.- Intervenció. Aprovació de la relació de factures.

7.- Contractació i Patrimoni. Abonament d’una indemnització a l’empresa adjudicatària de les obres d’arranjament de l’entorn del Mercat Central pel sobrecost ocasionat arrel de l’acceleració de l’execució de les obres.

8.- Contractació i Patrimoni. Aprovació d’uns preus contradictoris de les obres de remodelació del carrer Sant Llorenç.

9.- Contractació i Patrimoni. Aprovar la pròrroga i l’actualització de preus del contracte relatiu a les obres de millora del paviment asfàltic dels carrers de la ciutat de Reus.

10.- Contractació i Patrimoni. Aprovar una pròrroga en l’execució de les obres de reforma de l’Escola Oficial d’Idiomes.

COMISSIÓ DE SERVEIS TERRITORIALS

11.- Contractació i Patrimoni. Aprovació definitiva del projecte i aprovació del plec de clàusules administratives particulars que ha de regir la contractació, mitjançant concurs públic amb procediment obert i caràcter urgent, de les obres de reforma del local situat al c/Mas Abelló 14 per ubicar el Casal Municipal de la 3ª Edat, districte IV al Barri Sant Josep Obrer, i convocar concurs públic.

12.- Contractació i Patrimoni. Aprovació inicial del projecte d’ampliació de la deixalleria municipal.

13.- Contractació i Patrimoni. Aprovació inicial del projecte de les obres de pavimentació i serveis del Passatge de la Mare de Déu dels Desamparats.

14.- Gestió Urbanística. Aprovació inicial del compte de liquidació definitiu del Projecte de reparcel·lació del polígon I del Pla parcial del sector G.1 "Mas Iglesias".

15.- Gestió Urbanística. Aprovació definitiva del compte de liquidació definitiu del Projecte de reparcel·lació del Pla parcial del sector D.3b) AIQSA.

16.- Gestió Urbanística. Recepció definitiva de les obres d’urbanització, instal·lacions i dotacions del subsector 1 del sector F.2 "Camí dels Morts".

17.- Gestió Urbanística. Aprovació inicial del projecte de compensació de l’àrea 4.10 "Forques Velles" (A), promogut per la Junta de Compensació.

18.- Gestió Urbanística. Aprovació inicial del Projecte d’urbanització de l’àrea 4.10 "Forques Velles" (A), promogut per la Junta de compensació.

19.- Gestió Urbanística. Aprovació definitiva del Projecte de compensació del Pla especial de reforma interior de l’àrea 3.9b "Entre Ctra. de Castellvell i Camí de la Mineta", promogut per la Junta de Compensació.

20.- Gestió Urbanística. Aprovació inicial del projecte de compensació del Pla parcial del sector D.3.a) AIQSA, promogut per la Junta de Compensació.

21.- Gestió Urbanística. Aprovació definitiva del Projecte d’urbanització de l’àrea 4.23 "Camí Vell de Salou", promogut per JARDIN DE LA GORNAL, SL.

22.- Patrimoni del Sòl. Inclusió a l’escriptura de venda de l’immoble núm. 33 del c/. de la Tolerància, d’una clàusula pel cobrament de l’import finançat.

23.- Patrimoni del Sòl. Posar a disposició del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya, una porció de terreny de 2.700 m2. de superfície, situada al c/ Puig i Ferrater, núm. 6, qualificada d’equipament públic. per a l’ampliació d’un centre d’educació infantil i primària –CEIP-.

COMISSIÓ DE SERVEIS PERSONALS.

24.- Contractació i Patrimoni. Aprovar l’ampliació i la pròrroga de la prestació dels serveis educatius adreçats a la petita infància que presta la Fundació Privada FASS, Fundació Assistencial, Sanitària i Social.

25.- Educació i Família. Creació de la nova escola bressol municipal Montsant.

Assumptes sobrevinguts

Precs i preguntes

Reus, 15 de juliol de 2004
L’alcalde

Lluís Miquel Pérez Segura

D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades seran incorporades a un fitxer informatitzat per al seu tractament i per facilitar la comunicació i/o per a la gestió específica de la seva sol·licitud. El responsable del fitxer és l'Ajuntament de Reus, qui garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que es recullen, així com la implementació de les mesures d'ordre tècnic i organitzatiu que garanteixin la seguretat d'aquestes. A més l'Ajuntament es compromet a no cedir-les a tercers sense consentiment explícit de l'usuari excepte quan sigui necessari per a dur a terme la gestió que se sol·liciti o quan la llei així ho obligui. Podeu dirigir-vos a l'Oficina d'Atenció Ciutadana per exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les vostres dades personals.