Junta de Govern Local 2004-09-17

Cerca ordre del dia de la Junta de Govern Local

E.g., 03/12/2020
E.g., 03/12/2020
Envia per emailEnvia     ImprimirImprimeix     Comparteix : Twitter

Divendres, 17/09/2004

DE GOVERN LOCAL

Senyor, senyora,

Us convoco a la sessió ordinària de la Junta de Govern Local, que tindrà lloc el proper dia 17 de setembre de 2004 a les 13 hores , amb el següent:

ORDRE DEL DIA

1.- Aprovació de l’acta de la sessió anterior.

2.- Informació de l’Alcaldia.

3.- Moció de l’Alcaldia. Sol.licitant a l’Agència Catalana de l’Aigua el finançament de les despeses d’explotació de l’EDAR per a l’any 2004.

COMISSIÓ DE SERVEIS GENERALS

4.- Intervenció. Aprovació de la relació de factures.

5.- Contractació i Patrimoni.- Adjudicació de les obres d’urbanització del pla especial àrea 6.6 Velòdrom.

6.- Contractació i Patrimoni.- Sol·licitar a la Direcció General de l’Administració Local una pròrroga per justificar la finalització de les obres de construcció d’un centre d’innovació i formació permanent al Mas Miarnau i donar compliment a les bases que regeixen la subvenció atorgada pels Fons Europeus de Desenvolupament Regional en el marc del DOCUP per a la zona objectiu 2 de Catalunya (2000-2006).

7.- Contractació i Patrimoni.- Resolució per mutu acord del contracte de les obres de pavimentació i serveis a la prolongació del carrer Maria Antònia Paris (actual Joan Corominas).

8.- Contractació i Patrimoni.- Adjudicació del servei de vigilància dels accessos i de les dependències municipals.

9.- Contractació i Patrimoni- Ampliació dels treballs per al subministrament elèctric a la zona objecte del projecte de les obres d’urbanització de l’Àrea 4.73 Mas Iglesias.

10.- Contractació i Patrimoni.- Aprovació del plec de clàusules administratives particulars, que ha de regir la contractació mitjançant concurs públic amb procediment obert i caràcter ordinari, de les obres de pavimentació dels carrers Ribera d’Ebre i Baix Camp, i convocar concurs públic.

11.- Contractació i Patrimoni.- Aprovació del plec de clàusules administratives particulars, que ha de regir la contractació mitjançant concurs públic amb procediment obert i caràcter ordinari, de les obres de pavimentació i serveis d’un tram del c/Capafonts i d’un tram del c/Bellmunt del Priorat (Fase I i II) i convocar concurs públic.

COMISSIÓ DE SERVEIS TERRITORIALS

12.- Gestió Urbanística. Aprovació definitiva del Projecte de compensació de l’àrea 4.10 “Forques Velles” (A), promogut per la Junta de Compensació.

13.- Gestió Urbanística. Aprovació definitiva del Projecte d’urbanització de l’àrea 4.10 “Forques Velles” (A), promogut per la Junta de Compensació.

14.- Gestió Urbanística. Aprovació definitiva del Projecte de compensació de l’àrea 4.20 “Carrer Riudoms”, promogut per LINATE, SL.

15.- Gestió Urbanística. Aprovació inicial del Projecte d’urbanització del Pla parcial del sector D.3.a) AIQSA, promogut per la Junta de Compensació.

16.- Patrimoni del Sòl. Aprovació del conveni de fixació del preu just de mutu acord de les finques “015 y 015 Servicios”, afectades pel projecte “Carretera N-420 de Tarragona a Córdoba por Cuenca. P. K. 868+500 al 879+800. Tramo: Variante Sur de Reus”.

17.- Patrimoni del Sòl. Aprovació del conveni de fixació del preu just de mutu acord de les finques “005 y 005 Servicios”, afectades pel projecte “Construcción de Ramales en los Enlaces de Tarragona – Bellisens y Falset de la Variante Sur de Reus. Carretera N-420 de Córdoba a Tarragona por Cuenca”.

18.- Patrimoni del Sòl. Ratificació del Decret de l’Alcaldia núm. 444, de data 27.07.04, compareixent com a part demandada al recurs contenciós administratiu núm. 237/04 de la Secció Segona, del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, interposat pels Srs. JOSE ANTONIO PEREIRA FERNANDEZ I JOSEFA FERNANDEZ COTADO.

19.- Contractació i Patrimoni. Aprovació inicial del projecte de les obres de construcció del Parc urbà de la UA 6.9 “ Autovia Bellisens”.

20.- Contractació i Patrimoni. Aprovació inicial del projecte de les obres de pavimentació i serveis del Passatge Mare de Déu de la Misericòrdia.

21.- Contractació i Patrimoni. Aprovació inicial del projecte de les obres de pavimentació i serveis a diversos trams del carrer Euskadi, Avellaners i Bonaventura Carles Aribau.

22.- Contractació i Patrimoni. Aprovació inicial del projecte de les obres de pavimentació i serveis als carrers Metge Fortuny, Donotea, Vilar i Casals.

23.- Contractació i Patrimoni. Aprovació inicial del projecte de les obres de pavimentació i serveis als carrers Aleus, Martí Napolità, Rosich i Vallroquetes.

24.- Contractació i Patrimoni. Deixar sense efecte el rescat de la concessió de l’explotació de l’aparcament públic que l’empresa Aledora,S.A. ha de construir com a concessionària de l’execució del polígon 2 del PERI del nucli antic i de l’aparcament, així com de l’encàrrec de gestió a la societat anònima Municipal AMERSAM.

Assumptes sobrevinguts

Reus, 16 de setembre de 2004
L’alcalde

Lluís Miquel Pérez Segura

D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades seran incorporades a un fitxer informatitzat per al seu tractament i per facilitar la comunicació i/o per a la gestió específica de la seva sol·licitud. El responsable del fitxer és l'Ajuntament de Reus, qui garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que es recullen, així com la implementació de les mesures d'ordre tècnic i organitzatiu que garanteixin la seguretat d'aquestes. A més l'Ajuntament es compromet a no cedir-les a tercers sense consentiment explícit de l'usuari excepte quan sigui necessari per a dur a terme la gestió que se sol·liciti o quan la llei així ho obligui. Podeu dirigir-vos a l'Oficina d'Atenció Ciutadana per exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les vostres dades personals.