Junta de Govern Local 2004-10-01

Cerca ordre del dia de la Junta de Govern Local

E.g., 02/12/2020
E.g., 02/12/2020
Envia per emailEnvia     ImprimirImprimeix     Comparteix : Twitter

Divendres, 1/10/2004

DE GOVERN LOCAL

Senyor, senyora,

Us convoco a la sessió ordinària de la Junta de Govern Local, que tindrà lloc el proper dia 1 d’octubre de 2004 a les 13,30 hores , amb el següent:

ORDRE DEL DIA

1.- Aprovació de l’acta de la sessió anterior.

2.- Informació de l’Alcaldia.

3.- Moció de l’Alcaldia. Encàrrec de gestió del pàrquing de la plaça Pastoreta a la societat AMERSAM.

COMISSIÓ DE SERVEIS GENERALS

4.- Intervenció. Aprovació de la relació de factures.

5.- Assessoria Jurídica. Renúncia al dret de la concessió de la parada 66 del Mercat Central.

6.- Contractació i Patrimoni. Adjudicació de les obres d'urbanització de la UA AIQSA 5.19b.

7.- Contractació i Patrimoni. Aprovació del plec de clàusules administratives particulars, que ha de regir la contractació, mitjançant concurs públic amb procediment obert i caràcter urgent, de les obres d’urbanització de la unitat d’actuació 3.3 “Plaça Morlius”, i convocar concurs públic.

COMISSIÓ DE SERVEIS TERRITORIALS

8.- Gestió Urbanística. Aprovació definitiva del compte de liquidació definitiu del Projecte de reparcel·lació del polígon I del Pla parcial del sector G.1 “Mas Iglesias”.

9.- Gestió Urbanística. Estimació parcial del recurs potestatiu de reposició interposat per RECORD PISOS SL, contra l’acord de la Junta de Govern Local de data 12.03.2004 i acceptació de la subrogació de LIDL SUPERMERCADOS, SA en l’obligació de la construcció d’una Estació Transformadora prevista en el projecte d’urbanització del Pla parcial del sector E.3 “Partida Vila”.

10.- Gestió Urbanística Pública, SA. Aprovació de l’inici de reparcel.lació del polígon únic A.12 Riera del Molinet.

11.- Contractació i Patrimoni. Aprovació inicial del projecte de les obres d’arranjament de la zona verda sobre el Barranc de l’Escorial (tram carrer Pont-carrer F.Artiga).

Assumptes sobrevinguts

Reus, 30 de setembre de 2004

L’alcalde

Lluís Miquel Pérez Segura

D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades seran incorporades a un fitxer informatitzat per al seu tractament i per facilitar la comunicació i/o per a la gestió específica de la seva sol·licitud. El responsable del fitxer és l'Ajuntament de Reus, qui garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que es recullen, així com la implementació de les mesures d'ordre tècnic i organitzatiu que garanteixin la seguretat d'aquestes. A més l'Ajuntament es compromet a no cedir-les a tercers sense consentiment explícit de l'usuari excepte quan sigui necessari per a dur a terme la gestió que se sol·liciti o quan la llei així ho obligui. Podeu dirigir-vos a l'Oficina d'Atenció Ciutadana per exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les vostres dades personals.