Junta de Govern Local 2005-05-06

Cerca ordre del dia de la Junta de Govern Local

E.g., 03/12/2020
E.g., 03/12/2020
Envia per emailEnvia     ImprimirImprimeix     Comparteix : Twitter

Divendres, 6/05/2005

JUNTA DE GOVERN LOCAL

Senyor, senyora,

Us convoco a la sessió ordinària de la Junta de Govern Local, que tindrà lloc el proper dia 6 de maig de 2005 a les 13 hores, amb el següent:

ORDRE DEL DIA

1.- Aprovació de l’acta de la sessió anterior.

2.- Informació de l’Alcaldia.

3.- Moció de l’Alcaldia. Encàrrec a la FASS per a la redacció del projecte de reforma del Centre residencial “La Pastoreta”.

4.- Moció de l’Alcaldia. Convenis de col.laboració amb INNOVA Grup d’Empreses Municipals de Reus SL, per a l’execució de diverses actuacions incloses al PAM.

COMISSIÓ DE SERVEIS PERSONALS

5.- Salut Pública. Convocatòria bases per a l’atorgament de subvencions per les entitats, que portin a terme actuacions relatives a Salut Pública, de Reus any 2005.

6.- Solidaritat i Cooperació. Bases per a l’atorgament de subvencions per a les entitats que portin a terme actuacions relatives a Projectes de Cooperació al Desenvolupament.

COMISSIÓ DE SERVEIS TERRITORIALS

7.- Contractació i Patrimoni. Aprovació inicial del projecte de les obres de pavimentació i serveis de la prolongació del carrer Sierra Nevada.

8.- Contractació i Patrimoni. Aprovació inicial del projecte de les obres de remodelació dels vials de la urbanització El Pinar (Fase I i II).

9.- Contractació i Patrimoni. Aprovació inicial del projecte bàsic i executiu de les obres de construcció de l’aparcament públic subterrani de l’àrea 3.10 Hens.

10.- Gestió i Urbanística. Interposició de recurs d’alçada contra l’apartat primer de l’acord adoptat en data 13 d’abril de 2005 per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Tarragona, relatiu al text refós de la modificació puntual de la revisió del Pla general d’ordenació urbana, pel que afecta als polígons I i IV del sector G.1 “Mas Iglesias” i a les àrees 4.72 i 4.73 “Mas Iglesias”.

11.- Gestió Urbanística. Recepció provisional de les obres d’urbanització del Pla de millora urbana de l’àrea 3.12 “Fundició Porta”, promogut per SOSTRE 2000, SL.

12.- Gestió Urbanística. Aprovació definitiva del Projecte d’urbanització de l’àrea 4.39 “Ctra. Salou”, promogut per PROMOTORA ALEGO, SL.

13.- Gestió Urbanística. Aprovació de la rectificació del Projecte de compensació de l’àrea 4.39 “Ctra. Salou”, promogut per PROMOTORA ALEGO, SL.

14.- Patrimoni del Sòl. Inici de l’expedient de venda, mitjançant concurs, de diverses finques de propietat municipal.

15.- Patrimoni del Sol. Acceptar la proposta de la Diputació de Tarragona, consistent en deixar sense efecte el conveni subscrit en data 07.08.98.

COMISSIÓ DE SERVEIS GENERALS

16.- Intervenció. Aprovació de la relació de factures.

17.- Assessoria Jurídica. Renúncia de les parades 167 i 168 del Mercat Central.

18.- Contractació i Patrimoni. Adjudicació de les obres d’urbanització dels carrers Miró i Santa Helena, entre el carrer Ample i carrer Joan Martell.

19.- Contractació i Patrimoni. Aprovació del plec de clàusules administratives particulars que ha de regir la contractació mitjançant concurs públic amb procediment obert i caràcter urgent, de les obres d’urbanització de l’entorn de la caserna de la Guàrdia Urbana, i convocar concurs públic.

20.- Contractació i Patrimoni. Aprovació del plec de clàusules administratives particulars i tècniques que haurà de regir la contractació mitjançant concurs públic amb procediment obert i caràcter urgent, de la gestió, en la modalitat de concert, del servei d’ajuda domiciliària, i convocar concurs públic.

- Assumptes sobrevinguts.

Reus, 5 de maig de 2005

L’alcalde

D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades seran incorporades a un fitxer informatitzat per al seu tractament i per facilitar la comunicació i/o per a la gestió específica de la seva sol·licitud. El responsable del fitxer és l'Ajuntament de Reus, qui garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que es recullen, així com la implementació de les mesures d'ordre tècnic i organitzatiu que garanteixin la seguretat d'aquestes. A més l'Ajuntament es compromet a no cedir-les a tercers sense consentiment explícit de l'usuari excepte quan sigui necessari per a dur a terme la gestió que se sol·liciti o quan la llei així ho obligui. Podeu dirigir-vos a l'Oficina d'Atenció Ciutadana per exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les vostres dades personals.