Junta de Govern Local 2006-03-03

Cerca ordre del dia de la Junta de Govern Local

E.g., 02/12/2020
E.g., 02/12/2020
Envia per emailEnvia     ImprimirImprimeix     Comparteix : Twitter

Divendres, 3/03/2006

>
JUNTA DE GOVERN LOCAL

Senyor, senyora,

Us convoco a la sessió ordinària de la Junta de Govern Local, que tindrà lloc el proper dia 3 de març de 2006 a les 13 hores, amb el següent:

ORDRE DEL DIA

1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior.

2. Informació de l’Alcaldia.

3. Moció de l’Alcaldia. Encàrrecs a INNOVA relatius a l’execució de diversos projectes. Aprovació de diferents convenis de col·laboració.

COMISSIÓ DE SERVEIS PERSONALS

4. Salut Pública. Aprovació de les bases per a l’atorgament de subvencions per a les entitats que portin a terme actuacions relatives a salut pública a la ciutat de Reus.

COMISSIÓ DE SERVEIS TERRITORIALS

5. Patrimoni del Sòl. Declaració d’especial interès i utilitat municipal de les obres de construcció d’una comissaria de la policia de la Generalitat – mossos d’esquadra, a la Carretera d’Alcolea.

6. Patrimoni del Sòl. Aprovació de la col·laboració econòmica municipal en la construcció d’una comissaria de la policia de la Generalitat – mossos d’esquadra, a la Carretera d’Alcolea.

7. Gestió Urbanística. Aprovació inicial de la modificació puntual del Pla parcial del sector G.13 “Mas Bertran” pel que afecta a les illes 4, 5 i 6, proposada per EDIRESA-2, SA.

8. Gestió Urbanística. Aprovació inicial de la modificació puntual del Pla parcial del sector A.8 ROUREDA pel que afecta a les illes C i D del polígon 1, proposada per Planificación, Desarrollo y Promoción de Castellón, SA (PLADEPRO).

9. Gestió Urbanística Pública SA. Aprovació del Projecte complementari d’obres d’urbanització del sector A.12 “Riera del Molinet”,

COMISSIÓ DE SERVEIS GENERALS

10. Gestió Econòmica i Pressupostària. Aprovació relació de factures.

11. Contractació i Patrimoni. Adjudicació de les obres de la nova oficina local d’habitatge.

12. Contractació i Patrimoni.- Autorització per a la constitució d’una hipoteca sobre la concessió administrativa de l’aparcament públic i sobre les parcel·les A,C,D,E,F,G,H, els locals del soterrani –1 i les corresponents construccions, incloses les vivendes de protecció oficial del polígon 2 del Pla Especial del Nucli Antic (àrea del Pallol).

13. Contractació i Patrimoni. Aprovació de la proforma d’escriptura pública de la concessió administrativa d’explotació de l’aparcament públic del polígon 2 del Pla Especial del Nucli Antic (àrea del Pallol).

14. Contractació i Patrimoni. Requerir a l’empresa adjudicatària el pagament del cànon per a l’execució del polígon 2 del Pla Especial del Nucli Antic (àrea del Pallol).

15. Contractació i Patrimoni. Aprovació de les bases del concurs públic d’idees per a la selecció d’avantprojecte d’edifici d’equipaments (arxiu comarcal del Baix Camp, centre d’atenció primària, àrea de rehabilitació, habitatges tutelats i aparcaments), i convocar concurs públic.

Assumptes sobrevinguts.

Reus, 2 de març de 2006

L’alcalde

D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades seran incorporades a un fitxer informatitzat per al seu tractament i per facilitar la comunicació i/o per a la gestió específica de la seva sol·licitud. El responsable del fitxer és l'Ajuntament de Reus, qui garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que es recullen, així com la implementació de les mesures d'ordre tècnic i organitzatiu que garanteixin la seguretat d'aquestes. A més l'Ajuntament es compromet a no cedir-les a tercers sense consentiment explícit de l'usuari excepte quan sigui necessari per a dur a terme la gestió que se sol·liciti o quan la llei així ho obligui. Podeu dirigir-vos a l'Oficina d'Atenció Ciutadana per exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les vostres dades personals.