Junta de Govern Local 2006-04-07

Cerca ordre del dia de la Junta de Govern Local

E.g., 02/12/2020
E.g., 02/12/2020
Envia per emailEnvia     ImprimirImprimeix     Comparteix : Twitter

Divendres, 7/04/2006

DE GOVERN LOCAL

Senyor, senyora,

Us convoco a la sessió ordinària de la Junta de Govern Local, que tindrà lloc el proper dia 7 d’abril de 2006 a les 13 hores, amb el següent:

ORDRE DEL DIA

1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior.

2. Informació de l’Alcaldia.

3. Moció de l’Alcaldia.- Pròrroga del conveni d’encàrrec de funcions amb el Centre de Recursos per a la Protecció de la Salut i el Medi Ambient, per l’any 2006.

4. Moció de l’Alcaldia.- Acord de col·laboració amb la Tresoreria General de la Seguretat Social per a la remissió de les vides laborals.

5. Moció de l’Alcaldia.- Regularització de les relacions amb AMERSAM sobre la gestió del Mercat del Camp.

6. Moció de l’Alcaldia.- Encàrrec a INNOVA relatiu a l’estudi i l’execució de diferents projectes. Aprovació de diferents convenis de col·laboració

7. Moció de l’Alcaldia.- Aprovar la sol·licitud al Servei d’Ocupació de la Generalitat de Catalunya de subvencions de Plans d’Ocupació fixats en la convocatòria per a l’any 2006.

COMISSIÓ DE SERVEIS PERSONALS

8.- Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Reus i l’Assemblea Local de Creu Roja a Reus per a l’any 2006.

9. Educació i Família.- Aprovar l’adhesió al protocol de col·laboració entre la Secretaria General de l’esport i el Departament de salut de la Generalitat de Catalunya, referent al Pla d’implantació progressiva per a la promoció de l’activitat física i la salut a Catalunya.

COMISSIÓ DE SERVEIS TERRITORIALS

10. Via Pública - Serveis.- Atorgar les bonificacions corresponents de la taxa i la quota de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres (ICIO) per la rehabilitació de l’estació d’autobusos de Reus.
11. Patrimoni del Sòl.- Aprovació del Conveni de fixació de preu just de mutu acord de la construcció afectada de l’immoble situat al C/ Bonaventura Carles Aribau, núm. 1, afectada per sistema viari del PGOU, a executar mitjançant el Projecte de pavimentació i serveis a diversos trams dels carrers Euskadi, Avellaners i Bonaventura Carles Aribau.

12. Patrimoni del Sòl.- Modificació de la relació definitiva de propietaris, béns i drets afectats per sistema viari del PGOU, a executar mitjançant el Projecte de pavimentació i serveis a diversos trams dels carrers Euskadi, Avellaners i Bonaventura Carles Aribau, pel que fa a la finca núm. 11 del Projecte.

13. Patrimoni del Sòl.- Interposició de recurs d’apel·lació interposat contra la Sentència de data 29.03.06 dictada al recurs contenciós administratiu núm. 183/2005 del Jutjat del Contenciós Administratiu núm. 2 de Tarragona.

14. Contractació i Patrimoni.- Aprovació inicial del projecte bàsic i executiu de les obres de reforma i adequació de Cal Massó per a Centre d’Art.

15. Contractació i Patrimoni.- Aprovació inicial del projecte bàsic i d’execució de rehabilitació i ampliació del Mas Carandell i redistribució de l’aulari (1ª fase: reforma i ampliació de la planta baixa, reforma de la planta tercera i reforma de l’aulari).
16. Gestió Urbanística Pública, SA.- Desestima el recurs de reposició presentat per Serveis Mercantils Industrials SL i Construcciones y Promociones del Mar SL al projecte de reparcel·lació del Pla parcial urbanístic del sector A.12 “Riera del Molinet”, modalitat cooperació.
17. Gestió Urbanística Pública, SA.- Desestima el recurs de reposició presentat per Serveis Mercantils Industrials SL i Nova Cadieisa SA al projecte de reparcel·lació del Pla parcial urbanístic del sector A.12 “Riera del Molinet”, modalitat cooperació.

COMISSIÓ DE SERVEIS GENERALS

18. Gestió Econòmica i Pressupostària.- Aprovació relació de factures.

Assumptes sobrevinguts.

Reus, 6 d’abril de 2006

L’alcalde

D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades seran incorporades a un fitxer informatitzat per al seu tractament i per facilitar la comunicació i/o per a la gestió específica de la seva sol·licitud. El responsable del fitxer és l'Ajuntament de Reus, qui garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que es recullen, així com la implementació de les mesures d'ordre tècnic i organitzatiu que garanteixin la seguretat d'aquestes. A més l'Ajuntament es compromet a no cedir-les a tercers sense consentiment explícit de l'usuari excepte quan sigui necessari per a dur a terme la gestió que se sol·liciti o quan la llei així ho obligui. Podeu dirigir-vos a l'Oficina d'Atenció Ciutadana per exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les vostres dades personals.