Junta de Govern Local 2006-04-21

Cerca ordre del dia de la Junta de Govern Local

E.g., 02/12/2020
E.g., 02/12/2020
Envia per emailEnvia     ImprimirImprimeix     Comparteix : Twitter

Divendres, 21/04/2006

DE GOVERN LOCAL

Senyor, senyora,

Us convoco a la sessió ordinària de la Junta de Govern Local, que tindrà lloc el proper dia 21 d’abril de 2006 a les 13 hores, amb el següent:

ORDRE DEL DIA

1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior.

2. Informació de l’Alcaldia.

3. Moció de l’Alcaldia. Encàrrec a INNOVA relatiu a l’execució d'un projecte. Aprovació de diferents convenis de col·laboració.

COMISSIÓ DE SERVEIS PERSONALS

4. Serveis Socials.- Proposta d’aprovació de les bases per a la concessió d’ajuts de menjador per a alumnes d’escoles públiques d’educació infantil i de primària de Reus .

5. Educació i Família.- Aprovar l’encàrrec de la gestió i el desenvolupament de diferents programes i projectes de la Regidoria de l’Esport a la societat municipal Reus Esport i Lleure SA per al 2006

COMISSIÓ DE SERVEIS TERRITORIALS

6. Gestió Urbanística.- Aprovació inicial del Projecte d’urbanització del pont sobre l’autovia de Bellisens entre els sectors H.6 “Bellisens Autopista” i H.12 “Mas Sunyer”, presentat per les juntes de compensació dels sectors.

7. Patrimoni del Sòl.- Acceptació de l’Acord del Jurat d’Expropiació de Catalunya de data 14.02.06, fixant el preu just del segon pis de l’immoble situat al C/ Vapor vell, núm. 16 (finca registral núm. 9.519), afectat per sistema viari del PGOU.

8. Patrimoni del Sòl.- Acceptació de l’Acord del Jurat d’Expropiació de Catalunya de data 14.02.06, fixant el preu just de la resta de l’immoble situat al C/ Vapor vell, núm. 16 (finca registral núm. 3.036), afectat per sistema viari del PGOU.

9. Patrimoni del Sòl.- Aprovació de l’acta de cessió de terrenys a compte de les cessions obligatòries del Sector d’urbanitzable anomenat G-14 Camí de la Plana, del vigent PGOU (Av. de Salou, núm. 160)

COMISSIÓ DE SERVEIS GENERALS

10. Gestió Econòmica i Pressupostària.- Aprovació relació de factures.

Assumptes sobrevinguts.

Reus, 20 d’abril de 2006

L’alcalde

D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades seran incorporades a un fitxer informatitzat per al seu tractament i per facilitar la comunicació i/o per a la gestió específica de la seva sol·licitud. El responsable del fitxer és l'Ajuntament de Reus, qui garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que es recullen, així com la implementació de les mesures d'ordre tècnic i organitzatiu que garanteixin la seguretat d'aquestes. A més l'Ajuntament es compromet a no cedir-les a tercers sense consentiment explícit de l'usuari excepte quan sigui necessari per a dur a terme la gestió que se sol·liciti o quan la llei així ho obligui. Podeu dirigir-vos a l'Oficina d'Atenció Ciutadana per exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les vostres dades personals.