Junta de Govern Local 2006-05-19

Cerca ordre del dia de la Junta de Govern Local

E.g., 01/12/2020
E.g., 01/12/2020
Envia per emailEnvia     ImprimirImprimeix     Comparteix : Twitter

Divendres, 19/05/2006

DE GOVERN LOCAL

Senyor, senyora,

Us convoco a la sessió ordinària de la Junta de Govern Local, que tindrà lloc el proper dia 19 de maig de 2006 a les 13 hores, amb el següent:

ORDRE DEL DIA

1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior.

2. Informació de l’Alcaldia.

3. Moció de l’Alcaldia. Aportacions a RELLSA per a la compensació de menors ingressos, per al foment d’activitats pròpies de l’empresa i d’altres encàrrecs formulats per l’Ajuntament.

4. Moció de l’Alcaldia. Determinació de l’òrgan competent per a l’adequació, quan s’escaigui, dels imports previstos en els convenis amb INNOVA.

COMISSIÓ DE SERVEIS PERSONALS

5. Educació i Familia. Conveni amb el Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya relatiu al compromís de creació de places per a infants de 0 a 3 anys, en llars de titularitat municipal.

6. Benestar. Aprovació del Pla Municipal d’Immigració, Convivència i Ciutadania.

COMISSIÓ DE SERVEIS TERRITORIALS

7. Gestió Urbanística Pública SA. Autoritzar a l’administració actuant, GESTIÓ URBANÍSTICA PÚBLICA SA, el fraccionament de les despeses d’urbanització del Pla parcial urbanístic del sector A.12 Riera del Molinet, modalitat de cooperació.

8. Gestió Urbanística. Aprovació de la rectificació dels Estatuts i de les Bases d’Actuació de la Junta de Compensació del Pla parcial del sector A.4 “Ctra. de Constantí Nord”.

9. Gestió Urbanística. Aprovació inicial del Pla especial urbanístic d’equipaments.

COMISSIÓ DE SERVEIS GENERALS

10. Contractació i Patrimoni. Aprovació de preus contradictoris de les obres d’urbanització de la UA AIQSA 5.19.b.

11. Contractació i Patrimoni. Desestimació d’al·legacions i atorgament d’una pròrroga de les obres d’urbanització del Pla Especial àrea 6.6 Velòdrom.

12. Contractació i Patrimoni. Aprovació del plec de clàusules administratives particulars i tècniques que han de regir la convocatòria de concurs públic amb procediment obert i caràcter ordinari del servei de manteniment de parcs i jardins (zona oest) del terme municipal de Reus.

13. Contractació i Patrimoni. Concessió de premis del concurs públic d’idees per a la selecció d’avantprojecte d’edifici d’equipaments (arxiu comarcal del Baix Camp, centre d’atenció primària, àrea de rehabilitació, habitatges tutelats i aparcaments).

14. Gestió Econòmica i Pressupostària. Aprovació relació de factures.

ASSUMPTES SOBREVINGUTS.

Reus, 18 de maig de 2006

L’alcalde

D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades seran incorporades a un fitxer informatitzat per al seu tractament i per facilitar la comunicació i/o per a la gestió específica de la seva sol·licitud. El responsable del fitxer és l'Ajuntament de Reus, qui garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que es recullen, així com la implementació de les mesures d'ordre tècnic i organitzatiu que garanteixin la seguretat d'aquestes. A més l'Ajuntament es compromet a no cedir-les a tercers sense consentiment explícit de l'usuari excepte quan sigui necessari per a dur a terme la gestió que se sol·liciti o quan la llei així ho obligui. Podeu dirigir-vos a l'Oficina d'Atenció Ciutadana per exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les vostres dades personals.