Junta de Govern Local 2006-06-09

Cerca ordre del dia de la Junta de Govern Local

E.g., 02/12/2020
E.g., 02/12/2020
Envia per emailEnvia     ImprimirImprimeix     Comparteix : Twitter

Divendres, 9/06/2006

DE GOVERN LOCAL

Senyor, senyora,

Us convoco a la sessió ordinària de la Junta de Govern Local, que tindrà lloc el proper dia 9 de juny de 2006 a les 13 hores, amb el següent:

ORDRE DEL DIA

1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior.

2. Informació de l’Alcaldia.

COMISSIÓ DE SERVEIS PERSONALS

3. Cultura.- Aprovar el preu públic d’un llibre de les Publicacions de l’Arxiu Municipal.

4. Salut Pública.- Imposar una sanció per la tinença d’un gos considerat potencialment perillós sense disposar de la corresponent llicència.

5. Educació i Família.- Aprovar l’encàrrec de coordinació dels diferents programes i activitat en el lleure per al 2006 a Reus Esport i Lleure SA.

6. Educació i Família.- Aprovar l’encàrrec de determinats casals d’estiu a Reus Esport i Lleure SA, dintre del programa Activitats d’Estiu 2006.

COMISSIÓ DE SERVEIS TERRITORIALS

7. Contractació i Patrimoni.- Aprovació definitiva del projecte bàsic i d’execució de rehabilitació i ampliació del Mas Carandell i redistribució de l’aulari (1ª fase: reforma i ampliació de la planta baixa, reforma de la planta tercera i reforma de l’aulari).

8. Patrimoni del Sòl.- Constitució gratuïta d'un dret de superfície a favor de l’Associació “ACCIÓ CULTURAL DESPERTAFERRO”, sobre l’immoble núm. 7 del C/ Martí Napolità, d’aquesta ciutat.

9. Patrimoni del Sòl.- Cessió d’ús a l’Associació “Centro Cultural Castellano-Manchego / Asociación Manchega de Reus” de l’edifici situat dins la zona verda de l’àmbit de l’Àrea 4.20 “Camí de Riudoms”.

10, Patrimoni del Sòl.- Aprovació de la valoració municipal dels béns afectats per l’execució del PAU 2 del Barri del Carme, illes de La Patacada i dels Rentadors.

11. Patrimoni del Sòl.- Aprovació de la valoració municipal dels béns afectats per l’execució del PAU 15 del Barri del Carme, Àrea de la prolongació del C/ Sant Benet.

12. Patrimoni del Sòl.- Inici de l'expedient administratiu d'expropiació forçosa dels béns i drets afectats per sistema viari del PGOU a executar mitjançant el Projecte de les obres de pavimentació i serveis del Passatge Mare de Déu dels Desemparats, i aprovació de la relació definitiva de propietaris, béns i drets afectats.

13. Gestió Urbanística.- Recepció definitiva de les obres d’urbanització, instal·lacions i dotacions de la unitat d’actuació 1 de l’àrea 6.3 “Hort del Ros”.

14. Gestió Urbanística.- Aprovació inicial dels Estatuts i de les Bases d’Actuació de la Junta de Compensació del Pla parcial urbanístic del sector C.2.b) “Ctra. d’Alcolea”.

15. Gestió Urbanística.- Aprovació d’operacions jurídiques complementàries del Projecte de reparcel·lació, modalitat de compensació bàsica, del Pla parcial del subsector 2 del sector F.2 “Camí dels Morts”.

COMISSIÓ DE SERVEIS GENERALS

16. Gestió Econòmica i Pressupostària. Aprovació relació de factures.

17. Contractació i Patrimoni.- Adjudicació de l’assistència tècnica per a la redacció de l’avantprojecte dels pau 11,12,13,14,15 i del projecte bàsic i executiu del pau 16 del barri del Carme.

18. Contractació i Patrimoni.- Aprovació de la liquidació de la part variable qualitativa corresponent al període agost a desembre de 2005, del contracte de gestió del servei de retirada de vehicles de la via pública per mitjà de grua.

ASSUMPTES SOBREVINGUTS.

Reus, 8 de juny de 2006

L’alcalde

D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades seran incorporades a un fitxer informatitzat per al seu tractament i per facilitar la comunicació i/o per a la gestió específica de la seva sol·licitud. El responsable del fitxer és l'Ajuntament de Reus, qui garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que es recullen, així com la implementació de les mesures d'ordre tècnic i organitzatiu que garanteixin la seguretat d'aquestes. A més l'Ajuntament es compromet a no cedir-les a tercers sense consentiment explícit de l'usuari excepte quan sigui necessari per a dur a terme la gestió que se sol·liciti o quan la llei així ho obligui. Podeu dirigir-vos a l'Oficina d'Atenció Ciutadana per exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les vostres dades personals.