Junta de Govern Local 2006-09-15

Cerca ordre del dia de la Junta de Govern Local

E.g., 02/12/2020
E.g., 02/12/2020
Envia per emailEnvia     ImprimirImprimeix     Comparteix : Twitter

Divendres, 15/09/2006

DE GOVERN LOCAL

Senyor, senyora,

Us convoco a la sessió ordinària de la Junta de Govern Local, que tindrà lloc el proper dia 15 de setembre de 2006 a les 13 hores, amb el següent:

ORDRE DEL DIA

1.- Aprovació de l’acta de la sessió anterior.

2.- Informació de l’Alcaldia.

COMISSIÓ DE SERVEIS PERSONALS

3.- Educació i Família. Aprovació de les bases i la convocatòria del Premi “Esport i Ciutat”·

4.- Educació i Família. Aprovació de l’addenda econòmica del conveni de col·laboració per al desenvolupament dels Plans Educatius de l’Entorn per al curs 2006/2007.

COMISSIÓ DE SERVEIS GENERALS

5.- Gestió Econòmica i Pressupostària. Aprovació relació de factures.

6.- Contractació i Patrimoni. Aprovació del plec de clàusules administratives particulars i tècniques que haurà de regir la contractació, mitjançant concurs públic amb procediment obert i tràmit ordinari, de la gestió integral del servei municipal de conservació i manteniment de les instal·lacions d’enllumenat públic i ornamental de Reus, i convocar concurs públic.

7.- Contractació i Patrimoni. Aprovació la cessió del contracte de gestió del servei de retirada de vehicles de la via pública per mitjà de grua, sota la modalitat de concert, condicionada a l’aportació de la documentació corresponent i aprovació d’una sèrie de factures.

COMISSIÓ DE SERVEIS TERRITORIALS

8.- Contractació i Patrimoni.- Desestimar parcialment les al·legacions presentades i aprovar definitivament el projecte bàsic i executiu de les obres de construcció d’una central de recollida pneumàtica de residus urbans a la zona del Velòdrom al terme municipal de Reus.

9.- Gestió Ambiental. Ratificació del Decret de 28 d’agost de 2006 d’acceptació de subvenció atorgada per l’Agència de Residus de Catalunya per al foment de la recollida selectiva de la fracció orgànica de residus municipals, aprovada per resolució d’11 d’abril de 2006, publicada al DOGC núm. 4625, de data 03.05.2006.

10.- Gestió Urbanística. Recepció definitiva de les obres d’urbanització, instal·lacions i dotacions de l’àrea 4.38 “Prolongació Av. Pere el Cerimoniós”.

11.- Gestió Urbanística. Recepció provisional de les obres d’urbanització, instal·lacions i dotacions de l'espai públic de l’àrea 3.9.a) “Entre Ctra. de Castellvell i Camí de la Mineta”.

12.- Gestió Urbanística. Aprovació inicial de l’Estudi de detall d’ordenació de l’illa J dins l’àrea 4.9 “Escorial-Països Catalans” (B), promogut per RIBAS Y CIA, SA.

13.- Patrimoni del Sòl. Acceptació de l'Acord del Jurat d'Expropiació de Catalunya de data 23.05.06, fixant el preu just de 148,22 m_ de superfície de l'immoble situat al C/ Bonaventura Carles Aribau, núm. 1, afectats per sistema viari del PGOU a executar mitjançant el Projecte de pavimentació i serveis a diversos trams dels carrers Euskadi, Avellaners i Bonaventura Carles Aribau.

14.- Patrimoni del Sòl. Acceptació de l'Acord del Jurat d'Expropiació de Catalunya de data 23.05.06, fixant el preu just de 249,73 m_ de superfície de l'immoble situat al C/ Avellaners, núm. 12, afectats per sistema viari del PGOU a executar mitjançant el Projecte de pavimentació i serveis a diversos trams dels carrers Euskadi, Avellaners i Bonaventura Carles Aribau.

15.- Patrimoni del Sòl. Aprovació del Conveni de fixació de preu just de mutu acord de l’immoble situat al C/ Puríssima Concepció, núm. 16, afectat per equipaments del PGOU.

16.- Patrimoni del Sòl. Notificació, als efectes d'exercici del dret de reversió, del canvi d’afectació, segons el PGOU, de l’immoble núm. 9 del C/ Estel, expropiat per l’Ajuntament de Reus.

ASSUMPTES SOBREVINGUTS.

Reus, 14 de setembre de 2006

L’alcalde

D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades seran incorporades a un fitxer informatitzat per al seu tractament i per facilitar la comunicació i/o per a la gestió específica de la seva sol·licitud. El responsable del fitxer és l'Ajuntament de Reus, qui garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que es recullen, així com la implementació de les mesures d'ordre tècnic i organitzatiu que garanteixin la seguretat d'aquestes. A més l'Ajuntament es compromet a no cedir-les a tercers sense consentiment explícit de l'usuari excepte quan sigui necessari per a dur a terme la gestió que se sol·liciti o quan la llei així ho obligui. Podeu dirigir-vos a l'Oficina d'Atenció Ciutadana per exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les vostres dades personals.