Junta de Govern Local 2006-10-20

Cerca ordre del dia de la Junta de Govern Local

E.g., 01/12/2020
E.g., 01/12/2020
Envia per emailEnvia     ImprimirImprimeix     Comparteix : Twitter

Divendres, 20/10/2006

DE GOVERN LOCAL

Senyor, senyora,

Us convoco a la sessió ordinària de la Junta de Govern Local, que tindrà lloc el proper dia 20 d’octubre de 2006 a les 13 hores, amb el següent:

ORDRE DEL DIA

1.- Aprovació de l’acta de la sessió anterior.

2.- Informació de l’Alcaldia.

3.- Moció de l’Alcaldia. Donar compte de la concessió de subvencions per a la promoció de l’ocupació i l’activitat empresarial local.

4.- Moció de l’Alcaldia. Encarregar a la societat INNOVA l’execució dels projectes Urbanització de la 2ª fase del Parc dels Capellans i la Llar d’Infants “El Lligabosc”.

COMISSIÓ DE SERVEIS PERSONALS

5.- Cultura. Aprovació del preu públic d’un llibre de les Publicacions de l’Arxiu Municipal.

6.- Salut Pública. Imposició d’una sanció per la tinença d’un gos considerat potencialment perillós sense disposar de la corresponent assegurança de responsabilitat civil.

7.- Educació i Família. Aprovar el conveni de col·laboració entre la Secretaria General de l’Esport del departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya i l’ajuntament de Reus, per a l’execució del “Programa de foment de la participació de tots el infants i joves a les activitats esportives"

COMISSIÓ DE SERVEIS GENERALS

8.- Gestió Econòmica i Pressupostària. Aprovació relació de factures.

COMISSIÓ DE SERVEIS TERRITORIALS

9.- Contractació i Patrimoni.- Aprovació inicial de la memòria valorada de les obres de remodelació de l’avinguda del Carrilet (manteniment de voreres 1ª fase).

10.- Contractació i Patrimoni.- Aprovació inicial de la memòria valorada d’arranjament de la pavimentació dels carrers Bonaire i Bellavista.

11.- Oficina d'Habitatge. Conveni entre l'Ajuntament de Reus i l'empresa pública Administració, Promoció i Gestió, SA (ADIGSA) relatiu a l'adjudicació dels habitatges de promoció pública i/o de protecció oficial.

12.- Gestió Urbanística. Recepció provisional d’una part de les obres d’urbanització, instal·lacions i dotacions del sector A.6 “Granja Vila”.

13.- Patrimoni del Sòl. Aprovació del Conveni de fixació de preu just de mutu acord de l’immoble situat al c/ Sant Benet, núm. 13, afectat per l’execució del Polígon 13, creació de la Pl. Bisbe Grau, segons la modificació del PGOU al Barri del Carme.

14.- Patrimoni del Sòl. Inici de l’expedient administratiu d’expropiació forçosa i d’apreuament dels béns i drets afectats per sistema viari del PGOU, i situat al C/ Lleó XIII, núm. 13A .

ASSUMPTES SOBREVINGUTS.

Reus, 19 d’octubre de 2006

L’alcalde

D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades seran incorporades a un fitxer informatitzat per al seu tractament i per facilitar la comunicació i/o per a la gestió específica de la seva sol·licitud. El responsable del fitxer és l'Ajuntament de Reus, qui garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que es recullen, així com la implementació de les mesures d'ordre tècnic i organitzatiu que garanteixin la seguretat d'aquestes. A més l'Ajuntament es compromet a no cedir-les a tercers sense consentiment explícit de l'usuari excepte quan sigui necessari per a dur a terme la gestió que se sol·liciti o quan la llei així ho obligui. Podeu dirigir-vos a l'Oficina d'Atenció Ciutadana per exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les vostres dades personals.