Licitacions

El perfil del contractant és l’espai de difusió de l’activitat de contractació, i té per finalitat garantir la transparència i l’accés públic a la informació de les licitacions.

A l'Oficinia Virtual, on podreu accedir a través d'aquesta secció, hi podeu trobar els plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques que hauran de regir qualsevol procediment obert, restringit o negociat. Aquests plecs s’estableixen per a:

  • L’adjudicació de contractes d’obra
  • La concessió d’obra pública
  • La gestió de serveis públics
  • Els subministraments i/o serveis

A més, podreu consultar les contractacions programades per als propers mesos, els contractes adjudicats i l’estat en què es trobin (ja sigui provisional o definitiu), informació general, i qualsevol altra documentació o comunicació que calgui publicar durant la fase de preparació, licitació, adjudicació i execució dels contractes.

Consulta els objectes de contracte

Zona en obres.