Competències en hisenda

La Regidoria d'Hisenda exerceix, per delegació de l'Alcaldia, les atribucions següents

  1. L’estudi, definició i proposta d’estratègies, plans, projectes i directrius en matèria d'hisenda municipal, contractació, responsabilitat patrimonial i població.
  2. L’atenció, diàleg i relació amb amb la ciutadania i les institucions públiques o privades en relació amb aquestes matèries.
  3. La presa de totes les decisions, tant en matèria d’estratègies, plans, projectes i directrius d’actuació, com sobre totes aquelles atribucions derivades de legislació sectorial relatives a la matèria esmentada en el paràgraf a) que siguin competència delegable de l'Alcalde, llevat de les que es deleguin en la Junta de Govern local, entre les quals s'inclouen l’execució d’ingressos i despeses, l’ordenació de pagaments i els pagaments materials que se'n derivin, moviments interns de la tresoreria, l'arqueig dels fons municipals, l'aprovació del Pla de Tresoreria i el Pla de disposició de Fons, les modificacions de pressupost que no siguin competència del Ple, l'aprovació de liquidacions dels pressupostos, la rendició dels comptes anuals, l'aprovació de liquidacions, anul·lacions, devolucions i resolució de reclamacions i recursos referents als ingressos de la Hisenda municipal, arrendaments, les competències d'alienació de patrimoni mobiliari atribuïdes a l'alcalde quan el seu valor no superi els 120.000 euros, l'aprovació de factures i certificacions d'obres, serveis i subministraments, donant-ne compte mensualment a la Junta de Govern Local.
  4. L’impuls, supervisió i canalització d’iniciatives d'hisenda municipal, contractació, responsabilitat patrimonial i població.
  5. La formulació dels criteris necessaris a la Direcció Executiva Municipal per a l’exercici de les seves funcions.
  6. La inspecció i supervisió superiors dels serveis municipals en relació amb les matèries esmentades en el paràgraf a).
SAIC Servei d’Atenció i Informació al Contribuent
Carrer Sant Llorenç, 25
Tel. Et truquem. Demana cita prèvia telefònica.

Horaris: De dilluns a divendres, de 9.00 a 14.00h.

Per realitzar qualsevol tràmit presencial al SAIC, és imprescindible demanar CITA PRÈVIA.


D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades seran incorporades a un fitxer informatitzat per al seu tractament i per facilitar la comunicació i/o per a la gestió específica de la seva sol·licitud. El responsable del fitxer és l'Ajuntament de Reus, qui garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que es recullen, així com la implementació de les mesures d'ordre tècnic i organitzatiu que garanteixin la seguretat d'aquestes. A més l'Ajuntament es compromet a no cedir-les a tercers sense consentiment explícit de l'usuari excepte quan sigui necessari per a dur a terme la gestió que se sol·liciti o quan la llei així ho obligui. Podeu dirigir-vos a l'Oficina d'Atenció Ciutadana per exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les vostres dades personals.