Notes de premsa

Aprovació definitiva del Mapa estratègic del soroll i del Pla d'acció en matèria de contaminació acústica de Reus

Envia per emailEnvia     ImprimirImprimeix     Comparteix : Twitter

Dijous, 27/06/2019
Pla d'Acció en matèria de contaminació acústica.

L'Ajuntament de Reus ha publicat quest dijous, 27 de juny al Tauler Virtual l'anunci de l'aprovació definitiva del Mapa estratègic de soroll de l'aglomeració de Reus i del Pla d'acció en matèria de contaminació acústica de Reus; dues eines per al control de la contaminació acústica a la ciutat. El Mapa estratègic del soroll representa sobre el plànol els nivells de soroll que es registren a cada carrer; mentre que el Pla d’acció estableix l'estratègia per la millora de la qualitat acústica a la ciutat.

L'aprovació definitiva dels dos documents s'anuncia ara, una vegada finalitzats els terminis d'exposició pública que fixa la normativa; i sense que s'hagin presentat al·legacions. El ple de l'Ajuntament va aprovar les dues eines de manera inicial en la sessió del 15 d'octubre de 2018.

Mapa Estratègic del Soroll
L’elaboració del Mapa Estratègic del Soroll respon a la necessitat d’adoptar un mètode comú, en l’àmbit europeu per avaluar la situació acústica ambiental existent destinat a evitar, prevenir o reduir els efectes nocius, incloent les molèsties, de l’exposició al soroll ambiental.

El mapa estratègic està constituït per:

 • El mapa de soroll real existent.
 • El mapa de superació dels valors límit establerts al mapa de capacitat acústica
 • Els càlculs de població afectada als diferents nivells de soroll

A través del mapa de capacitat acústica, l’Ajuntament estableix quins nivells de protecció té cada carrer, ja que defineix els límits màxims admissibles i són la referència per avaluar-ne el compliment. En base a les zones de sensibilitat que estableix aquest mapa, no es poden superar els valors límit d’immissió:

 • Zona de sensibilitat Alta (exteriors): 60 decibels (dia) / 50 decibels (nit)
 • Zona de sensibilitat Moderada (per exemple, on hi ha activitat comercial): 65 decibels (dia) / 55 decibels (nit)
 • Zona de sensibilitat Baixa (per exemple, on hi ha activitat industrial): 70 decibels (dia) / 60 decibels (nit)
 • Els límits de qualitat interior depenen de l’ús de l’estança que s’avaluï (com ara dormitoris, on són 25 decibels)

Pla d'Acció en matèria de contaminació acústica
La missió del pla d’acció és establir una estratègia a curt i mig termini per la millora de la qualitat acústica a la ciutat de Reus. Per a això, es defineixen tres objectius principals:

 • Reduir el nivell d’immissió en aquelles zones on actualment se superen els objectius de qualitat acústica.
 • Mantenir, o reduir si és possible, els nivells d’immissió en aquelles zones on no es presenten superacions dels objectius de qualitat acústica.
 • Protegir les zones tranquil·les del municipi, evitant així l’augment dels nivells d’immissió sonora en aquestes zones.

El pla d’acció de Reus està format per tres línies estratègiques que defineixen les línies d’actuació previstes en el pla d’acció. Cada una de les línies estratègiques conté una sèrie d’accions que s’han de realitzar.

 • Mobilitat. La línia estratègica és constituïda per aquelles accions relacionades amb la mobilitat al municipi. La font de soroll que causa la major part de les superacions a Reus és el trànsit, tant en el període diürn com en el nocturn. És per aquest motiu que una de les línies d’actuació del pla d’acció de Reus està enfocada a la millora de la qualitat acústica actuant sobre la mobilitat urbana a través de la reducció de l’ús de transport privat motoritzat en les circulacions internes i l'adaptació de la infraestructura viària.
 • Activitats d’oci. Aquesta línia d’actuació és la formada per aquelles accions relacionades amb les activitats. S'apunten com a accions la protecció de les zones tranquil·les en quant a oci nocturn; i establir com a obligatori l’ús dels limitadors en espectacles a l’aire lliure.
 • Actes i serveis públics. La realització d’actes públics, així com els serveis públics que es gestionen des de l’Ajuntament, han de ser un model a seguir en quant a gestió del soroll. En aquest sentit, es defineixen una sèrie d’accions amb l’objectiu de gestionar i millorar la qualitat acústica: Realitzar estudis d’impacte acústic d’espais on es realitzin actes a l’aire lliure; Gestió de denúncies per soroll; Elaboració del Mapa de Capacitat Acústica de Reus; Realitzar l’actualització del mapa estratègic de soroll del municipi; Actualització de l’ordenança de soroll i vibracions de Reus; Elaboració de protocol de bones pràctiques per empreses instal·ladores; i Incorporació del vector acústic en la contractació del servei de recollida de brossa.

Mapa de capacitat acústica
Paral·lelament, l'Ajuntament està treballant actual ent en la revisió del Mapa de capacitat acústica. El document defineix la zonificació acústica del territori i els valors límit d'immissió d'acord amb les zones de sensibilitat acústica, és a dir, fixen els objectius de qualitat acústica del territori per a cada zona, per a tres períodes temporals diferenciats: dia, vespre i nit, on també s’incorporen els usos del sòl. aquesta eina ha de servir per a la futura actualització del Mapa Estratègic de Soroll i del Pla d'Acció en matèria de contaminació acústica.

Pla d'Acció en matèria de contaminació acústica.

D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades seran incorporades a un fitxer informatitzat per al seu tractament i per facilitar la comunicació i/o per a la gestió específica de la seva sol·licitud. El responsable del fitxer és l'Ajuntament de Reus, qui garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que es recullen, així com la implementació de les mesures d'ordre tècnic i organitzatiu que garanteixin la seguretat d'aquestes. A més l'Ajuntament es compromet a no cedir-les a tercers sense consentiment explícit de l'usuari excepte quan sigui necessari per a dur a terme la gestió que se sol·liciti o quan la llei així ho obligui. Podeu dirigir-vos a l'Oficina d'Atenció Ciutadana per exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les vostres dades personals.