Notes de premsa

Calendari i bonificacions fiscals per a l’exercici 2019

Envia per emailEnvia     ImprimirImprimeix     Comparteix : Twitter

Dijous, 3/01/2019
Calendari fiscal 2019

L’Ajuntament de Reus fa públic el calendari fiscal per a l’exercici 2019. Els contribuents poden fer el pagament dels rebuts de manera ordinària, dins del termini de dos mesos que el calendari del contribuent fixa per cada. En aquest cas es pot domiciliar el rebut o bé fer el pagament directament a les entitats col·laboradores. El calendari del contribuent de 2019 és el següent:

 • Impost vehicles de tracció mecànica del 3 març al 6 maig 2019.
 • Impost béns immobles urbans del 5 abril al 5 juny 2019.
 • Impost béns immobles rústics del 5 abril al 5 juny 2019.
 • Taxa recollida escombraries del 5 abril al 5 juny 2019.
 • Preu públic recollida residus del 5 abril al 5 juny 2019.
 • Taxes aprofitament via pública del 5 abril al 5 juny 2019.
 • Impost activitats econòmiques del 4 octubre al 5 desembre 2019.

 L’import dels rebuts domiciliats en compte bancària, es carregarà en compte als 30 dies de l’inici del període de pagament.

Pagament fraccionat amb termini especial
El sistema de pagament fraccionat amb termini especial també continua operatiu per al 2019. Per sol·licitar aquest tipus de pagament, es podrà fer per via telemàtica, a través del web de l’Ajuntament o presencialment, tant al Servei d’Atenció i Informació al Contribuent com a l’Oficina d’Atenció Ciutadana. La petició pot fer-se fins el 25 de gener.

Aquest sistema permet als contribuents pagar els impostos en 10 mensualitats. Es liquiden de febrer a agost a través de l’entitat bancària, i els mesos de setembre, octubre i novembre es confeccionen tres cobraments addicionals, amb els ajusts entre la quantitat abonada l’any anterior (sobre la qual es fa el càlcul de les mensualitats) i l’import a liquidar l’any en curs

Bonificacions
El calendari fiscal que l’Ajuntament envia a tots els contribuents inclou, entre altres informacions les bonificacions regulades en les ordenances fiscals de 2019 que, entre altres, són les següents:

Bonificacions socials:

 • Del 90% de la quota de l’ICIO per obres d’adequació o millora d’habitatges per a persones majors de 65 anys o amb mobilitat reduïda.
 • Del 30 al 50% de l’IBI als habitatges de protecció oficial.
 • Del 45 al 90% de l’IBI per a l’habitatge habitual de les famíles nombroses.
 • Del 75% de l’ICIO a entitats de dret públic I fundacions sense finalitat lucrativa amb finalitats d’assistència social.
 • Del 75% de l’ICIO per obres realitzades en mmobles dedicats a l’assistència social.

Bonificacions d’impuls econòmic:

 • Del 50% de l’IBI als immobles d’organisme públics d’investigació.
 • Del 95% de l’IBI als immobles d’ensenyament universitari.
 • Del 95% de l’IAE a cooperatives, unions, federacions i confederacions.

 Bonificacions d’impuls mediambental:

 • Del 75% de l’Impost de Vehicles de Tracció Mecànica per als vehicles elèctrics.
 • Del 75% de l’Impost de Vehicles de Tracció Mecànica per als vehicles híbrids.
 • Del 30 al 50% de l’Impost de Vehicles de Tracció Mecànica per als turismes de baix nivell d’emisió de CO2
 • Del 50% de l’ICIO per obres en habitatges que incorporin sistemes d’aprofitament tèrmic o energia solar.
 • Del 90% de l’ICIO per les obres d’instal·lació de sistemes d’estalvi energètic.
Calendari fiscal 2019
Fitxers relacionats:

D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades seran incorporades a un fitxer informatitzat per al seu tractament i per facilitar la comunicació i/o per a la gestió específica de la seva sol·licitud. El responsable del fitxer és l'Ajuntament de Reus, qui garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que es recullen, així com la implementació de les mesures d'ordre tècnic i organitzatiu que garanteixin la seguretat d'aquestes. A més l'Ajuntament es compromet a no cedir-les a tercers sense consentiment explícit de l'usuari excepte quan sigui necessari per a dur a terme la gestió que se sol·liciti o quan la llei així ho obligui. Podeu dirigir-vos a l'Oficina d'Atenció Ciutadana per exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les vostres dades personals.