Notes de premsa

L’Ajuntament simplifica els tràmits per iniciar una activitat econòmica a Reus

Envia per emailEnvia     ImprimirImprimeix     Comparteix : Twitter

Dilluns, 24/04/2017
Foto de la roda de premsa

L’Ajuntament de Reus ha posat en marxa aquest mes d’abril la Finestreta Única Empresarial (FUE), un únic punt d’atenció a l’empresa o els emprenedors que simplifica i agilitza la tramitació administrativa necessària per poder iniciar una activitat econòmica a la ciutat. La FUE és un instrument d’impuls de l’activitat econòmica que ofereix més comoditat a les empreses —en tant que les gestions es poden fer online i a qualsevol hora del dia—, alhora que agilitza i facilita la gestió per part de l’administració. L’objectiu de la FUE és reduir les barreres administratives a les empreses i emprenedors i facilitar la posada en marxa d’activitats econòmiques.

La FUE és una xarxa interadministrativa impulsada per la Generalitat de Catalunya a través del portal Canal Empresa per agilitzar els tràmits que són competència de les administracions públiques i facilitar l’accés a l’activitat econòmica. La FUE és el punt de referència únic dels emprenedors i empresaris en la seva relació amb l’administració. És l’espai físic o virtual des d’on poden fer totes les gestions necessàries per desenvolupar la seva activitat, amb independència de quina sigui l’administració responsable de cada tràmit.

Després d’unes setmanes de prova, la FUE de l’Ajuntament de Reus s’ha posat en funcionament a través de mitjans totalment electrònics per a la tramitació de les declaracions responsables d’obertura i de les comunicacions prèvies d’obertura d’activitats econòmiques així com el seu pagament previ exclusivament a través de tarja de crèdit. Aquests són al voltant del 80% dels tràmits que se sol·liciten per agilitzar l’obertura de noves activitats econòmiques a la ciutat i que només es podran fer exclusivament de forma telemàtica a través de la seu electrònica municipal. Des de l’oficina atenció es donarà assessorament dels tràmits FUE però únicament es podran fer telemàticament.

La comunicació prèvia o la declaració responsable davant la FUE produeix efectes vàlids des de la seva presentació. La presentació de la declaració responsable o la comunicació prèvia habilita de manera immediata per a l’exercici de l’activitat sota la responsabilitat del seu titular, i alhora facilta l’administració per a dur a terme qualsevol actuació de comprovació.

Actualment, en aquesta primera fase, no s’han implementat els canvis de nom ni les modificacions de les activitats existents, que també es preveuen en la Llei 16/2015, del 21 de juliol, de simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica, que es realitzaran en una segona fase aquest 2017.

Per ser usuari de la FUE és requereix disposar de certificat digital, tot i que en la segona fase d’aquest 2017 s’hi podrà accedir a través d’una clau que s’enviarà via SMS, així com des de dispositius mòbils o taules.

La regidoria de Mdi Ambient i Ocupació ha programat una jornada de presentació de la FUE dirigida a representants dels col·legis professionals que més habitualment faran servir el nou servei. A la sessió s’explicaran les característiques de l’eina i el seu funcionament, i s’ha convidat als col·legis d’Enginyers industrial, d’Enginyers tecnics industrial, d’Arquitectes tècnics, i d’Arquitectes.

Adaptació tecnològica i de gestió
L’Ajuntament ha portat a terme dues accions per prestar el servei amb garantia d’eficiència: l’adaptació tecnològica i l’adaptació del model de gestió intern. Així, ha aprofitat per millorar la gestió interna dels expedients d’activitats mitjançant l’Oficina Tècnica Empresarial, unitat que ja existia però que no estava formalitzada. Així mateix, ha millorat l’aplicació per a la gestió telemàtica dels expedients. Amb la nova aplicació, desapareix l’expedient físic, realitzant-se tota la tramitació administrativa de manera telemàtica.

L’Ajuntament va adjudicar a l’empresa Instrumentación y Componentes SA el contracte pel desenvolupament de la plataforma municipal de finestreta única empresarial. El contracte té un import de 37.092,30 euros. L’objecte del contracte contempla desenvolupar les aplicacions informàtiques necessàries per portar a terme el projecte de finestreta única empresarial garantint la seva integració tècnica i funcional amb la resta d’aplicacions municipals i amb altres administracions públiques.

Llei de simplificació de l’activitat administrativa
Amb la posada en funcionament de la FUE, l’Ajuntament s’adapta a la Llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de l’activitat administrativa de l’administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica. D’acord a la llei, les administracions han d’adoptar les mesures perquè els procediments per a l’accés i l’exercici de l’activitat econòmica es puguin iniciar i finalitzar per diversos canals mitjançant una finestreta única empresarial, de manera que des d’un únic punt es puguin fer tots els procediments.

Els serveis que ofereix la FUE a les empreses i als professionals en relació a l’accés i l’exercici de l’activitat econòmica, comprenen la informació, l’assessorament, la tramitació unificada i la finalització del tràmit en els casos en què ho estableixen les normes.

L’objectiu de la llei és clarificar i simplificar les obligacions que la normativa imposa a les administracions, als ciutadans i a les empreses. Regula la simplificació administrativa, específicament en els tràmits que afecten l’inici i l’exercici d’activitats econòmiques.

En aquest sentit, la llei concreta la regulació dels règims d’intervenció mitjançant comunicació prèvia d’obertura i declaració responsable d’obertura, i classifica les activitats que se subjecten a un o altre règim segons siguin: innòcues (declaració) o de baix risc (comunicació).

Amb aquesta llei, es regulen de forma explícita règims d’intervenció que afecten a l’inici i l’exercici d’activitats econòmiques, que fins el moment restaven a expenses de cada ajuntament. En aquest sentit, les activitats que la llei classifica al seu annex com innòcues i de baix risc, resten subjectes a règim de declaració responsable d’obertura i d’intervenció de comunicació prèvia d’obertura, respectivament.

Foto de la roda de premsa

D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades seran incorporades a un fitxer informatitzat per al seu tractament i per facilitar la comunicació i/o per a la gestió específica de la seva sol·licitud. El responsable del fitxer és l'Ajuntament de Reus, qui garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que es recullen, així com la implementació de les mesures d'ordre tècnic i organitzatiu que garanteixin la seguretat d'aquestes. A més l'Ajuntament es compromet a no cedir-les a tercers sense consentiment explícit de l'usuari excepte quan sigui necessari per a dur a terme la gestió que se sol·liciti o quan la llei així ho obligui. Podeu dirigir-vos a l'Oficina d'Atenció Ciutadana per exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les vostres dades personals.