Notes de premsa

L’ajut per fer front a la pobresa energètica es podrà sol·licitar fins al 30 de setembre

Envia per emailEnvia     ImprimirImprimeix     Comparteix : Twitter

Dimecres, 27/04/2022
Campanya del Punt d'Assessorament Energètic de Reus

La subvenció per a contribuir a evitar la pobresa energètica que atorga l'Ajuntament de Reus a les famílies que es troben en situació de necessitat socioeconòmica per atendre les despeses de subministraments d'electricitat i de gas dels mesos de desembre de 2021 a maig de 2022 es podrà sol·licitar a partir de la publicació de les bases al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, prevista per aquesta setmana, i fins al 30 de setembre, tots dos dies inclosos.

Enguany, com ja es va fer l’any passat, la Regidoria de Benestar Social, que gestiona i finança aquesta subvenció, informarà, de manera personalitzada, sobre aquesta convocatòria a les associacions veïnals i entitats socials de la ciutat per tal que puguin donar a conèixer l’ajut a les famílies que considerin que es poden beneficiar d’aquests ajuts.

La partida econòmica prevista en la convocatòria d’enguany és de 110.000 euros, ampliable a un màxim de 200.000 euros en funció de les disponibilitats pressupostàries.

Aquesta convocatòria és una de les línies d'ajut que té establertes l'Ajuntament de Reus en l'àmbit de la pobresa energètica, junt amb els ajuts d'urgència i els ajuts de l’aigua.

Sol·licitud
Les persones interessades hauran d’emplenar el Model Normalitzat de sol·licitud que l’Ajuntament té a disposició de la ciutadania a les oficines d’atenció al públic, OAC i SAIC, i a la pàgina web de l’Ajuntament, www.reus.cat.

Les persones que ja ho van sol·licitar l'any passat,i que la seva resolució hagués estat resolta, tant concedida com denegada, rebran un missatge per correu electrònic o telèfon mòbil de la Regidoria de Benestar Social, en què se'ls informarà que ja poden fer la sol·licitud.

Mesos subvencionables
Enguany, com l’any anterior, la quantitat a percebre de la subvenció s'estableix en funció de l'import satisfet per la facturació emesa corresponent als consums d'energia elèctrica i de gas dels mesos de desembre de 2021 a maig de 2022, tots dos inclosos. Amb anterioritat a la pandèmia, se subvencionaven només quatre mesos, de desembre a març, i ara en són sis.

Import de la subvenció

  • Per a unitats familiars d'un sol membre: 270 euros, amb un màxim de 45 euros per cada mes subvencionable justificat.

  • Per a unitats familiars de dos i tres membres: 315 euros, amb un màxim de 52,5 euros per cada mes subvencionable justificat.

  • Per a unitats familiars de quatre o més membres: 360 euros, amb un màxim de 60 euros per cada mes subvencionable justificat.

  • Per a la concessió de les subvencions objecte d'aquesta convocatòria s'aplicarà el valor de l'indicador de renda de suficiència de Catalunya de l'any 2021, que és de 7.967,73 euros anuals.

Dades
Durant l'any 2021, l'Ajuntament de Reus va destinar 640.364 € a fer front a la pobresa energètica: ajuts d’aigua, llum i gas; Punt d'Assessorament energètic, etc.

Pel que fa a la convocatòria per a la concessió de la subvenció per pobresa energètica per a l'hivern 2021-2022, la Regidoria de Benestar Social va concedir 711 ajuts per fer front al pagament de les factures de llum i gas d'un total de 1.086 sol·licituds rebudes, que van suposar una despesa de 155.714 €.

A més, es va mantenir la línia de col·laboració amb les empreses subministradores, amb l'emissió d’informes de vulnerabilitat, regulats a la Llei 24/2015 del 29 de juliol, de mesures urgents per a afrontar l'emergència en l'àmbit de l'habitatge i la pobresa energètica. Es van emetre 555 informes de vulnerabilitat energètica favorables: 297, aigua; 451, llum, i 175, gas. Un mateix informe es pot sol·licitar per més d’un subministrament.

L’Ajuntament de Reus també va concedir 1.297 ajuts destinats a facilitar el pagament de la factura de l’Aigua.

Punt d'Assessorament Energètic (PAE)
Amb motiu de la preocupació creixent de la ciutadania per l’augment del preu dels subministraments energètics, l’Ajuntament de Reus ha posat en marxa, aquesta setmana, una campanya informativa per atraure més persones usuàries al Punt d'Assessorament Energètic de Reus, gestionat des de la Regidoria de Benestar Social.

A més, en la convocatòria d'enguany, es manté el requisit que la persona que sol·licita la subvenció es compromet a demanar cita amb el Punt d'Assessorament Energètic (PAE), per tal de reduir l'import de les factures.

Pel que fa a la persona que la va sol·licitar l'any anterior, cal que acrediti que ha fet cas de les recomanacions del PAE.

Així doncs, l’Ajuntament posa a l'abast de tota la ciutadania, i de manera especial de les persones que sol·liciten aquesta subvenció, un servei personalitzat d'assessorament d'estalvi energètic gratuït, el PAE. Les persones de més edat, amb incapacitat per malaltia i amb dificultats de mobilitat estan exemptes d'aquest requeriment. L'assistència a aquest servei comporta, en molts casos, un estalvi considerable en el cost total de la factura.

Per ser atès al PAE, dimecres al Centre Cívic del Carme i dijous al Centre Cívic Llevant, de les 15.30 a les 19 h, cal demanar cita i portar les factures d'electricitat i gas. Es tracta d'un assessorament amb l'objectiu de reduir la despesa en aquests subministraments a través d'algun tipus de bonificació, de millora en l'ús dels subministraments, de reducció de potència, etc.

Auditories energètiques
Les auditories energètiques es fan a les llars de famílies que reben ajudes d’urgència social al pagament de subministraments bàsics; que estan en situació de tall o avís de tall dels subministraments bàsics; que reben factures d’aigua, electricitat i gas elevades o amb desajust entre el consum i el cost, i que viuen amb infants, gent gran, persones amb discapacitat o amb malalties cròniques en situació de vulnerabilitat energètica. L’any 2021 se’n van fer 36.

Per a més informació sobre la pobresa energètica es pot consultar la web http://taulapobresaenergetica.cat

Campanya del Punt d'Assessorament Energètic de Reus

D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades seran incorporades a un fitxer informatitzat per al seu tractament i per facilitar la comunicació i/o per a la gestió específica de la seva sol·licitud. El responsable del fitxer és l'Ajuntament de Reus, qui garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que es recullen, així com la implementació de les mesures d'ordre tècnic i organitzatiu que garanteixin la seguretat d'aquestes. A més l'Ajuntament es compromet a no cedir-les a tercers sense consentiment explícit de l'usuari excepte quan sigui necessari per a dur a terme la gestió que se sol·liciti o quan la llei així ho obligui. Podeu dirigir-vos a l'Oficina d'Atenció Ciutadana per exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les vostres dades personals.