Junta de Govern Local 2006-09-22

Cerca ordre del dia de la Junta de Govern Local

E.g., 02/12/2020
E.g., 02/12/2020
Envia per emailEnvia     ImprimirImprimeix     Comparteix : Twitter

Divendres, 22/09/2006

DE GOVERN LOCAL

Senyor, senyora,

Us convoco a la sessió ordinària de la Junta de Govern Local, que tindrà lloc el proper dia 22 de setembre de 2006 a les 13 hores, amb el següent:

ORDRE DEL DIA

1.- Aprovació de l’acta de la sessió anterior.

2.- Informació de l’Alcaldia.

3.- Moció de l’Alcaldia. Donar compte de diversos decrets de l’Alcaldia per a la seva ratificació.

4.- Moció de l’Alcaldia. Aprovació del Conveni amb el Servei d’Ocupació de Catalunya per al finançament de polítiques d’ocupació en el marc de les mesures complementàries a la Llei de Barris.

5.- Moció de l’Alcaldia. Encàrrec a INNOVA i aprovació de conveni relatiu a la pavimentació del carrer de Dr. Fleming. Fase 2.

COMISSIÓ DE SERVEIS GENERALS

6.- Gestió Econòmica i Pressupostària. Aprovació relació de factures.

7.- Contractació i Patrimoni. Adjudicació del subministrament de 4 vehicles patrulla per a la Guàrdia Urbana, mitjançant arrendament (renting) amb opció de compra.

8.- Contractació i Patrimoni. Declaració de suspensió de la licitació del concurs públic amb procediment obert i tràmit ordinari del servei de manteniment de parcs i jardins (zona oest) del terme municipal de Reus, amb la nul·litat de les actuacions realitzades.

COMISSIÓ DE SERVEIS TERRITORIALS

9.- Gestió Urbanística. Aprovació inicial del Projecte de reparcel·lació, modalitat cooperació, de l’àrea 4.29 “c/ Mas Aixemús”.

10.- Gestió Urbanística. Aprovació inicial del Projecte d’urbanització de l’àrea 4.29 “c/ Mas Aixemús”.

11.- Gestió Urbanística. Aprovació inicial dels Estatuts i de les Bases d’Actuació de la Junta de Compensació de l’àrea 4.27 “Carrer Monestir de Ripoll”.

12.- Patrimoni del Sol.- Compareixença al recurs contenciós administratiu núm. 329/2006 del Jutjat contenciós administratiu núm. 1 de Tarragona, interposat pels Srs. JOSEFA ORIOL BAGET, BENET ORIOL MORA, ANDREU ORIOL ANDREU I JORDI ORIOL ANDREU, i remissió de l’expedient administratiu.

13.- Patrimoni del Sòl. Adjudicació definitiva de la venda mitjançant concurs, de les finques de propietat municipal situades al c/. de Tàrrega núm. 30 i núm. 32.

14.- Patrimoni del Sòl. Adjudicació definitiva de la venda mitjançant concurs, de les finques de propietat municipal situades al c/. de l’Agricultura núm. 5 i núm. 7.

15.- Patrimoni del Sòl. Recurs potestatiu de reposició contra l’acord d’inici de l’expropiació forçosa dels béns i drets afectats per zona verda del PGOU, a executar mitjançant el Projecte de les obres de pavimentació i serveis del Passatge Mare de Déu de Misericòrdia.

16.- Patrimoni del Sòl. Modificació de la relació definitiva dels béns i drets afectats per sistema viari del PGOU, a executar mitjançant el Projecte de les obres de pavimentació i serveis del Passatge Mare de Déu dels Desemparats.

17.- Oficina Municipal de l'Habitatge. Conveni de col·laboració entre el Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de Reus, relatiu a l'Oficina d'Habitatge situada en aquest municipi.

ASSUMPTES SOBREVINGUTS.

Reus, 21 de setembre de 2006

L’alcalde

D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades seran incorporades a un fitxer informatitzat per al seu tractament i per facilitar la comunicació i/o per a la gestió específica de la seva sol·licitud. El responsable del fitxer és l'Ajuntament de Reus, qui garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que es recullen, així com la implementació de les mesures d'ordre tècnic i organitzatiu que garanteixin la seguretat d'aquestes. A més l'Ajuntament es compromet a no cedir-les a tercers sense consentiment explícit de l'usuari excepte quan sigui necessari per a dur a terme la gestió que se sol·liciti o quan la llei així ho obligui. Podeu dirigir-vos a l'Oficina d'Atenció Ciutadana per exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les vostres dades personals.