Competències

La vicelalcaldessa substituirà de forma ordinària i preferent a l'alcalde en cas de vacant, d'absència o de malaltia, i ocuparà una posició singular i preferent a efectes executius i de protocol dins el govern municipal.

Així mateix, exerceix, per delegació de l'alcalde, les següents atribucions:

a) la representació ordinària de l'Ajuntament de Reus en les relacions institucionals d'aquest amb altres administracions. Aquesta delegació compren la direcció i gestió dels assumptes relatius a les relacions institucionals entre el govern municipal amb altres administracions, així com la signatura de convenis, protocols o altres documents bilaterals entre ambdós.

b) la direcció, inspecció i impuls general dels serveis i les obres municipals;

Aquesta delegació compren la direcció i gestió dels assumptes relatius a la coordinació de l'acció del Govern municipal a fi d'assolir els objectius definits en els plans o programes que aquest defineixi.

c) i amb aquesta finalitat, a més, de forma específica es delega la Presidència de la Comissió de delegats/delegades, integrada per tots els regidors o regidores en qui l'alcalde delegui competències, prevista a l'article 20 del ROM, amb la finalitat de dissenyar les línies mestres del govern municipal.

Aquesta delegació compren la convocatòria, fixació de l'ordre del dia, la direcció dels debats i la resta de competències que corresponen a l'alcaldia com a president d'aquest òrgan municipal complementari.

d) l'impuls i coordinació de projectes i iniciatives tendents a assolir serveis i iniciatives d'interès comú en l'àmbit metropolità del Camp de Tarragona

 d) Les contractacions menors; l'aprovació de convenis de col·laboració, quan el seu import no superi el 50.000 €; i els encàrrecs i les encomanes de gestió, quan el seu import no superi els 25.000 €, que siguin necessàries per a l'exercici de les delegacions previstes en els apartats anteriors.

Gaudirà dels mitjans i atencions protocolàries adients a la responsabilitat i rang singular que se li atorga dins del govern municipal.

Vicealcaldia
Tel. 977010201

Pl. del Mercadal, 1

43201 Reus

Vicealcaldia

D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades seran incorporades a un fitxer informatitzat per al seu tractament i per facilitar la comunicació i/o per a la gestió específica de la seva sol·licitud. El responsable del fitxer és l'Ajuntament de Reus, qui garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que es recullen, així com la implementació de les mesures d'ordre tècnic i organitzatiu que garanteixin la seguretat d'aquestes. A més l'Ajuntament es compromet a no cedir-les a tercers sense consentiment explícit de l'usuari excepte quan sigui necessari per a dur a terme la gestió que se sol·liciti o quan la llei així ho obligui. Podeu dirigir-vos a l'Oficina d'Atenció Ciutadana per exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les vostres dades personals.