Competències en empresa i ocupació

La Regidoria delegada de l’Àrea d’Empresa i Ocupació, exerceix, per delegació de l’Alcaldia, les següents atribucions:

  1. L’estudi, definició i proposta d’estratègies, plans, projectes i directrius en matèria de promoció econòmica, promoció sectorial, foment de noves activitats econòmiques, promoció de grans empreses, recerca, internacionalització d'empreses (direcció i planificació), relacions amb la Cambra de Comerç, sòl industrial, infraestructures logístiques, finestreta única, relació amb les empreses, comerç i activitat comercial, mercats, intervenció sobre activitats (incloses les sotmeses a la normativa d'activitats recreatives i espectacles públics i altra legislació sectorial), oficina tècnica empresarial, ocupació, formació per a l'empresa i l'ocupació, foment de l'ocupació i dels emprenedors, planejament i gestió urbanística, disciplina urbanística, desenvolupament urbà, arquitectura, patrimoni del sòl, infraestructures ferroviàries, viàries, aeroportuàries i enginyeria, servei urbà de taxi, transport públic i aparcaments.
  2. L’atenció, diàleg i relació amb la ciutadania i les institucions públiques o privades en relació amb aquestes matèries.
  3. La presa de totes les decisions, tant en matèria d’estratègies, plans, projectes i directrius d’actuació, com sobre totes aquelles atribucions derivades de legislació sectorial relatives als temes esmentats en el paràgraf a) que siguin competència delegable de l’Alcalde, llevat de les que es deleguin en la Junta de Govern local.
  4. La presa de totes les decisions, tant en matèria d’estratègies, plans, projectes i directrius d’actuació, com sobre instruments de planejament, instruments de gestió urbanística i dels projectes d’urbanització, disciplina urbanística; l’aprovació dels projectes d’obres i serveis, en l’àmbit de la seva competència, en què sigui competent l’alcalde per a la seva contractació o concessió i estiguin previstos en el pressupost, quan no superin el límit de 300.000 euros del pressupost d'execució per contractar; les competències d’alienació, cessió i gravamen i formalització d’escriptura pública del patrimoni, incloses les parcel·les sobreres de la via pública, l’adjudicació de concessions sobre béns municipals i l’adquisició de béns immobles i drets subjectes a la legislació patrimonial atribuïdes a l’alcalde quan el seu valor no superi els 120.000 euros, així com sobre totes aquelles atribucions derivades de legislació sectorial relatives als temes esmentats en el paràgraf a) que siguin competència delegable de l’Alcalde, llevat de les que es deleguin en la Junta de Govern local.
  5. L’impuls, supervisió i canalització d’iniciatives de promoció econòmica, promoció sectorial, foment de noves activitats econòmiques, promoció de grans empreses, recerca, internacionalització d'empreses (direcció i planificació), relacions amb la Cambra de Comerç, sòl industrial, infraestructures logístiques, finestreta única, relació amb les empreses, comerç i activitat comercial, mercats, intervenció sobre activitats (incloses les sotmeses a la normativa d'activitats recreatives i espectacles públics i altra legislació sectorial), oficina tècnica empresarial, ocupació, formació per a l'empresa i l'ocupació, foment de l'ocupació i dels emprenedors.
  6. La formulació dels criteris necessaris a la Direcció Executiva Municipal per a l’exercici de les seves funcions.
  7. La inspecció i supervisió superiors dels serveis municipals i dels ens instrumentals municipals en relació amb les matèries esmentades en el paràgraf a).
Empresa i Ocupació
C/ Sant Joan, 34 B
Tel. 977 010 043
Empresa i Ocupació

D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades seran incorporades a un fitxer informatitzat per al seu tractament i per facilitar la comunicació i/o per a la gestió específica de la seva sol·licitud. El responsable del fitxer és l'Ajuntament de Reus, qui garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que es recullen, així com la implementació de les mesures d'ordre tècnic i organitzatiu que garanteixin la seguretat d'aquestes. A més l'Ajuntament es compromet a no cedir-les a tercers sense consentiment explícit de l'usuari excepte quan sigui necessari per a dur a terme la gestió que se sol·liciti o quan la llei així ho obligui. Podeu dirigir-vos a l'Oficina d'Atenció Ciutadana per exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les vostres dades personals.