Competències en promoció de ciutat

La Regidoria de Promoció de Ciutat exercirà, per delegació de l'Alcaldia, les atribucions següents

  1. L'estudi, definició i propostes d'estratègies, plans, projectes i directrius en matèria de turisme, agència del paisatge urbà, projecció de la ciutat, promoció de l'activitat portuària i aeroportuària, i les accions de dinamització i promoció comercial.

  2. L’atenció, diàleg i relació amb la ciutadania i les institucions públiques o privades en relació amb aquestes matèries.

  3. La presa de totes les decisions, tant en matèria d’estratègies, plans, projectes i directrius d’actuació, com sobre totes aquelles atribucions derivades de legislació sectorial relatives als temes esmentats en el paràgraf a) que siguin competència delegable de l’Alcalde, llevat de les que es deleguin en la Junta de Govern local.

  4. L'impuls, supervisió i canalització d'iniciatives referides a turisme, agència del paisatge urbà, projecció de la ciutat, promoció de l'activitat portuària i aeroportuària, i les accions de dinamització i promoció comercial.

  5. La formulació dels criteris necessaris a la Direcció Executiva Municipal per a l’exercici de les seves funcions.

  6. La inspecció i supervisió superiors dels serveis municipals i dels ens instrumentals municipals en relació amb les matèries esmentades en el paràgraf a).

D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades seran incorporades a un fitxer informatitzat per al seu tractament i per facilitar la comunicació i/o per a la gestió específica de la seva sol·licitud. El responsable del fitxer és l'Ajuntament de Reus, qui garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que es recullen, així com la implementació de les mesures d'ordre tècnic i organitzatiu que garanteixin la seguretat d'aquestes. A més l'Ajuntament es compromet a no cedir-les a tercers sense consentiment explícit de l'usuari excepte quan sigui necessari per a dur a terme la gestió que se sol·liciti o quan la llei així ho obligui. Podeu dirigir-vos a l'Oficina d'Atenció Ciutadana per exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les vostres dades personals.