Mobilitat

El Servei de Mobilitat gestiona tots els aspectes que incideixen en les condicions d’ús de la via pública. Elabora informes i estudia les demandes d’ocupació que li arriben canalitzades des de l’Oficina d’Atenció a la Ciutadania (llicències per instal·lar tendals i terrasses, venda amb màquines automàtiques al carrer, instal·lació de tanques i bastides per obres i guals).

S’ocupa també de planificar la senyalització de la via pública, tant pel que fa a senyalització horitzontal (zones de vianants) com a senyalització horitzontal (senyals de trànsit, senyals de pàrquings, tanques, miralls), i també de les instal·lacions semafòriques.

Pel que fa a la circulació de vehicles, du a terme el control del trànsit i elabora els projectes de senyalització i ordenació dels carrers. Quan es realitzen treballs urbanístics que afecten la circulació en punts concrets de la ciutat, elabora itineraris alternatius de circulació i s’encarrega d’implantar-hi la senyalització corresponent.

Finalment, té al seu càrrec la gestió de l’estació d’autobusos, el control del transport urbà i interurbà i el control del transport de mercaderies.

Per la seva banda, la tasca d’enginyeria se centra en l’elaboració de projectes i la direcció d’obres tant de caràcter municipal com a càrrec de tercers. Aquesta tasca genèrica es concreta, segons els casos, en diferents actuacions: la realització de projectes d’urbanització i d’instal·lació de serveis (aigua, cable, telèfon, etc.), la supervisió dels aspectes tècnics de les obres realitzades per tercers, el control de l’obra en la via pública i les obres d’edificació que afecten l’entorn (voreres, enllumenat).

Així mateix, realitza tasques diverses d’assessorament, tant als responsables municipals com a altres administracions, per que fa a les infraestructures que connecten la ciutat amb el territori. És també competència seva la redacció dels plecs de condicions tècniques per als contractes d’obres públiques.

Agent de trànsit.

D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades seran incorporades a un fitxer informatitzat per al seu tractament i per facilitar la comunicació i/o per a la gestió específica de la seva sol·licitud. El responsable del fitxer és l'Ajuntament de Reus, qui garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que es recullen, així com la implementació de les mesures d'ordre tècnic i organitzatiu que garanteixin la seguretat d'aquestes. A més l'Ajuntament es compromet a no cedir-les a tercers sense consentiment explícit de l'usuari excepte quan sigui necessari per a dur a terme la gestió que se sol·liciti o quan la llei així ho obligui. Podeu dirigir-vos a l'Oficina d'Atenció Ciutadana per exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les vostres dades personals.