El Centre de Restauració de Béns Mobles de Catalunya restaurarà dos Llibres del Comú del segle XIV dels Fons Municipal de Reus.

Cerca al Blog de l'Arxiu

E.g., 27/06/2020
E.g., 27/06/2020
Envia per emailEnvia     ImprimirImprimeix     Comparteix : Twitter

La directora del CRBMC, Àngels Solé, dos tècnics restauradors i l'arxivera municipal, Elisenda Cristià al CRBMC
Els dos Llibres del Comú (s. XIV)
Divendres 01 Juny, 2018

El dia 1 de juny es va fer el trasllat de l'Arxiu Municipal al CRBMC per tal de portar-hi dos documents a restaurar: dos llibres del Comú del segle XIV. Concretament aquests dos llibres són:

Descripció:

Llibre del Comú de Reus. Fet per Arnau Duran Llibre del comu del loch de Reus del any de M CCC noranta hu. Fet per n’Arnau Duran del dit loch. 1391

“Llibre del comú” de la ciutat de Reus, de l’any 1391. També anomenat Llibre de claveria. Consisteix en un llibre de comptes de la vila, amb les partides d’ingresos, en primer lloc, els gastos a la segona meitat del llibre i, en alguns casos (que no és aquest) amb el total dels comptes a les darreres pàgines. Aquest llibre municipal de comptabilitat consta de 25 pàgines, 23 d’elles manuscrites amb tinta negra, enquadernades amb pergamí (la contraportada està tallada) i relligades amb cordill (visible a les cobertes). A la coberta hi ha el primer escut de Reus, i a sobre d’aquest una inscripció amb el títol del llibre: “Llibre del comu del loch de Reus del any de M CCC noranta hu. Ffet per n’Arnau Duran del dit loch”. Sota l'escut, hi ha la signatura del notari. L’autor del llibre, el tresorer, interventor o comuner (també anomenat clavari a partir del segle XV), és Arnau Duran. Dins del llibre hi ha dues àpoques, rebut o albarà en el que la persona que cobra declara el que ha cobrat i el motiu. Els fulls estan numerats a llapis i amb posterioritat a la data en que es va relligar i escriure (numerades de l'1 al 28). Al seu interior, a la pàgina 12, conserva documentació addicional (veure document multimèdia o annex)

Descripció:

Llibre del Comú de Reus. Fet per Guillem Spuny 1359

“Llibre del comú” de la ciutat de Reus, de l’any 1359. També anomenat Llibre de clavaria. Consisteix en un llibre de comptes de la vila, amb les partides d’ingressos, en primer lloc, els gastos a la segona meitat del llibre, i en alguns casos (que no és aquest) amb el total dels comptes a les darreres pàgines. Aquest llibre municipal de comptabilitat consta de 37 pàgines de pergamí, relligades amb cordill, manuscrites amb tinta negra i numerades a llapis posteriorment (de l'1 al 37), enquadernades també amb pergamí, sense relligar i amb solapa que cobreix la coberta anterior. A la part superior central de la coberta hi ha l’escut d’armes de la família Spuny i, a sobre de la solapa que la cobreix, un segon escut, diferent a l'anterior, però possiblement també identificatiu de la mateixa família. L’autor del llibre, el tresorer, interventor o comuner (també anomenat clavari a partir del segle XV), és Guillem Spuny. Dins del llibre es conserva documentació addicional, en fulls de paper i de pergamí, consistent en documents individuals o lligats a la llibreta, i que corresponen a memòries de comptes. Al final i també en fulls individuals, hi ha anotacions de Pere Anguera, amb arbres genealògics i altres textos sobre la seva família (veure document multimèdia o annex). Algunes de les dades que es recullen en aquest llibre, serveixen de fogatge o cens fiscal de les persones que podien pagar dins la ciutat. Les pàgines 29 a la 33 es troben en blanc i, es conserven manuscrites fins a la 37.

La directora del CRBMC, Àngels Solé, dos tècnics restauradors i l'arxivera municipal, Elisenda Cristià al CRBMC
Els dos Llibres del Comú (s. XIV)

D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades seran incorporades a un fitxer informatitzat per al seu tractament i per facilitar la comunicació i/o per a la gestió específica de la seva sol·licitud. El responsable del fitxer és l'Ajuntament de Reus, qui garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que es recullen, així com la implementació de les mesures d'ordre tècnic i organitzatiu que garanteixin la seguretat d'aquestes. A més l'Ajuntament es compromet a no cedir-les a tercers sense consentiment explícit de l'usuari excepte quan sigui necessari per a dur a terme la gestió que se sol·liciti o quan la llei així ho obligui. Podeu dirigir-vos a l'Oficina d'Atenció Ciutadana per exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les vostres dades personals.