Competències en recursos humans i medi ambient

La Regidoria de Recursos Humans i Medi Ambient exerceix, per delegació de l'Alcaldia, les atribucions següent

  1. L’estudi, definició i proposta d’estratègies, plans, projectes i directrius d’actuació en matèria de recursos humans; medi natural i espais rurals, (que inclou rieres, barrancs i camins públics, pous i minats privats); animals de companyia, animals salvatges urbans, plagues i prevenció del risc derivats d’aquests; sanejament ambiental, promoció de la sostenibilitat, recursos mediambientals, disciplina mediambiental (inclòs el control d’abocaments al sistema de sanejament i el règim sancionador inherent); energies; guàrdia urbana, polítiques de seguretat ciutadana, circulació viària, civisme, emergències i protecció civil.

  2. L’atenció, diàleg i relació amb amb la ciutadania i les institucions públiques o privades en relació amb aquestes matèries.

  3. La presa de totes les decisions, tant en matèria d’estratègies, plans, projectes i directrius d’actuació, com sobre  totes aquelles atribucions derivades de legislació sectorial relatives a la matèria esmentada en el paràgraf a) que siguin competència delegable de l'Alcalde, llevat de les que es deleguin en la Junta de Govern local, i l’aprovació dels projectes d’obres i serveis, en l’àmbit de les competències relatives al medi ambient, en què sigui competent l’alcalde per a la seva contractació o concessió i estiguin previstos en el pressupost, quan no superin el límit de 150.000 euros.

  4. L’impuls, supervisió i canalització d’iniciatives referides a recursos humans; medi natural i espais rurals (que inclou rieres, barrancs i camins públics, pous i minats privats); animals de companyia, animals salvatges urbans, plagues i prevenció del risc derivats d’aquests; sanejament ambiental, promoció de la sostenibilitat, recursos mediambientals, disciplina mediambiental (inclòs el control d’abocaments al sistema de sanejament i el règim sancionador inherent), i energies.

  5. La formulació dels criteris necessaris a la Direcció Executiva Municipal per a l’exercici de les seves funcions.

  6. La inspecció i supervisió superiors dels serveis municipals en relació amb les  matèries esmentades en el paràgraf a).

D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades seran incorporades a un fitxer informatitzat per al seu tractament i per facilitar la comunicació i/o per a la gestió específica de la seva sol·licitud. El responsable del fitxer és l'Ajuntament de Reus, qui garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que es recullen, així com la implementació de les mesures d'ordre tècnic i organitzatiu que garanteixin la seguretat d'aquestes. A més l'Ajuntament es compromet a no cedir-les a tercers sense consentiment explícit de l'usuari excepte quan sigui necessari per a dur a terme la gestió que se sol·liciti o quan la llei així ho obligui. Podeu dirigir-vos a l'Oficina d'Atenció Ciutadana per exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les vostres dades personals.