Comunitat educativa

Tots els sectors implicats en l'educació de l'alumnat integra la comunitat educativa, que és representada en el Consell Escolar Municipal. A més del Consell Escolar Municipal, també existeixen els consells escolars de centre a totes les escoles i instituts així com també als centres d'educació especial.

A més, els alumnes de primària tenen el seu propi òrgan de participació i relació amb l'administració: el Consell d'Infants Ciutadans, que ofereix una oportunitat de participar en els assumptes públics d’una manera directa, en l’exercici dels drets i les responsabilitats dels infants com a ciutadans i ciutadanes.

Consell d'Infants.

Consell Escolar Municipal

El  Consell  Escolar  Municipal  de Reus és l'òrgan de participació de la comunitat educativa de la ciutat. Es compon dels següents sectors:

 • L'Ajuntament de Reus
 • Pares i mares
 • Alumnat
 • Professorat
 • Direcció de centres
 • Titularitat de centres
 • Personal d'administració i serveis
 • Sindicats majoritaris
 • Llars d'infants

Té les competències que li atorguen les lleis, en concret, ser consultat per l'Administració educativa, el Departament d’Educació de la  Generalitat  de Catalunya i per l'Ajuntament de Reus en les qüestions següents:

a)  Els  convenis  i  els  acords  de  col·laboració  amb  el Departament  d'Educació,  les institucions i els organismes educatius que afecten l'ensenyament dins l'àmbit del municipi.
b)  Determinació  dels  criteris  d'emplaçament, construcció, renovació i manteniment dels centres públics d'ensenyament.  
c)  Les  actuacions  i  les  normes  municipals  que  afecten els serveis educatius   complementaris,   extraescolars,   amb   incidència   en   el funcionament dels centres docents.
d)  La  planificació de les places escolars del municipi, la determinació de  les  zones  d’influència  dels  centres  docents  públics  i  privats concertats,  i la distribució equitativa de les demandes d’escolarització en tots els nivells d’ensenyament no universitari.  
e) Les actuacions que afavoreixen l'ocupació real de les places escolars, amb  determinació  específica  dels llocs que s'han de crear, modificar o suprimir  dins  del municipi a fi de millorar el rendiment educatiu i, si s'escau, fer factible l'obligatorietat de l'ensenyament.
f)  El  foment  de  les  activitats  que tendeixen a millorar la qualitat educativa,  especialment  pel  que  fa a l'adaptació de la programació al medi.
g)   El   desenvolupament   d’accions  compensatòries  per  corregir  les desigualtats  provinents  del  context  social,  econòmic  i  cultural de l’alumnat.
h) Les competències educatives que afecten l'ensenyament i que la legislació atorga als municipis.

Consell Escolar de Centre

En els consells escolars de centres hi ha representació municipal. D’acord amb el que estableix la Llei 7/85, reguladora de les bases de règim local, l’Ajuntament de Reus també intervé en els òrgans de govern dels diferents centres públics de primària de la ciutat, en els de secundària i en els següents centres de règim especial:

 • L'Escola de Música
 • L'Escola d’Art i Disseny de Reus
 • El Centre de Formació d’Adults Mas Pellicer
 • El Centre de Formació d’Adults Marta Mata
 • L'Escola Oficial d’Idiomes
 • El Col·legi d’Educació Especial Alba

Consell d'Infants Ciutadans

Infants Ciutadans és un programa de participació infantil adreçat al cicle superior d’Educació Primària, que té com a fi promoure la participació activa dels nens i les nenes en la construcció, el desenvolupament i la millora de la ciutat, partint sempre dels principis que sustenten els drets dels infants.

Va començar a la ciutat de Reus al gener de 1998 seguint la proposta de Francesco Tonucci a Fano el 1991, La Città dei bambini. Es va iniciar amb la participació de 8 centres educatius, i ara ja hi participen 13 centres (entre públics i concertats).

Significa, sobretot, reconèixer als infants no sols com a ciutadans des d’avui, titulars de drets el primer dels quals és el dret d’expressar-se (raonar sobre coses que formen part de les seves vides i opinar sobre els problemes de la comunitat on viuen). Proposa repensar una ciutat on els infants puguin ser autònom i responsables i pretén considerar-los com a ciutadans de ple dret, ja que també poden ajudar a construir un futur millor per a tothom.

Els objectius del programa són:

 • Desenvolupar una major sensibilitat cap a la relació entre ciutat i infant.
 • Assumir la dimensió del nen/a com a prototipus del ciutadà, en la convicció que pensar la ciutat també en funció de les seves necessitats i els seus drets és una forma de repensar la ciutat per a les persones.
 • Projectar i experimentar solucions tenint en compte els infants amb el ple dret de ciutadania, entès com a dret a viure i utilitzar la ciutat.
 • Fer possible el debat i la participació dels infants en la vida de la seva ciutat.

Reglament del Consell d'Infants Ciutadans 

L’Audiència Pública és el moment en què els representants del Consell d’Infants de la ciutat expressen al govern de la ciutat les propostes que han treballat conjuntament a les escoles. És una oportunitat de participar en els assumptes públics d’una manera directa, en l’exercici dels drets i les responsabilitats dels infants com a ciutadans i ciutadanes. L’Audiència Pública és un mecanisme a l’abast de la ciutadania per participar en defensa dels drets en les decisions que prenen les autoritats municipals. Els infants de Reus, com a ciutadans i ciutadanes, també poden exercir aquest mecanisme reconegut per l’Ajuntament de Reus.

Foto de grup dels alumnes del Consell d'Infants amb l'Alcalde i diversos regidors després de l'Audiència pública de juny de 2010

Resum de les audiències públiques realitzades

Propostes del Consell d'Infants Ciutadans del 2010

D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades seran incorporades a un fitxer informatitzat per al seu tractament i per facilitar la comunicació i/o per a la gestió específica de la seva sol·licitud. El responsable del fitxer és l'Ajuntament de Reus, qui garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que es recullen, així com la implementació de les mesures d'ordre tècnic i organitzatiu que garanteixin la seguretat d'aquestes. A més l'Ajuntament es compromet a no cedir-les a tercers sense consentiment explícit de l'usuari excepte quan sigui necessari per a dur a terme la gestió que se sol·liciti o quan la llei així ho obligui. Podeu dirigir-vos a l'Oficina d'Atenció Ciutadana per exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les vostres dades personals.