Pacte de govern

El Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de progrés (PSC-CP), Esquerra Republicana de Catalunya (ERC-AM), Ara Reus - Ara Pacte local (ARA - PL) signen el 22 de juny de 2023 el pacte de govern, a partir de la voluntat compartida de facilitar un govern estable i el màxim representatiu dels resultats de les eleccions del 28 de maig de 2023 a Reus.

El govern municipal el conformen els 8 regidors del PSC - CP , 5 d’ERC - AM  i 2 d’ARA - PL. 

Signatura del pacte de govern 23 27

ACORD DE GOVERN PEL MANDAT 2023-2027 A L’AJUNTAMENT DE REUS
Presentació
Els regidors electes de les candidatures del Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de progrés (PSC-CP), Esquerra Republicana de Catalunya (ERC-AM), Ara Reus - Ara Pacte local (ARA - PL), a partir de la voluntat compartida de facilitar un govern estable i el màxim representatiu dels resultats de les eleccions del 28 de maig de 2023 a Reus, han pactat un acord de govern per a l’Ajuntament de Reus en el mandat 2023-2027. Els signants accepten respectar el contingut d’aquest acord i treballar amb proactivitat, eficàcia, lleialtat, coordinació i respecte a l’ordenament jurídic.

Motivació
El municipalisme respon al nostre model de país i com n’entenem el millor govern. El municipalisme sorgeix dels mateixos valors que promovem i representa una mostra de la cultura política, dels principis d’actuació política. Les eleccions del 28 de maig de 2023 han permès un consistori renovat, que ha d’encetar una nova etapa de governança local i que alhora torni a situar Reus entre les capitals capdavanteres i referents de Catalunya.

Aquest govern de Reus farà front a reptes molt notables per trobar solucions a les mancances actuals més encara tenint en compte els canvis a tota escala del context social i econòmic. Amb aquest objectiu, el nou consistori ha de tenir una interlocució permanent amb la resta d’administracions així com amb les institucions europees. D’altra banda, de forma lleial i compromesa, ha de fer participar a la ciutadania reusenca i reconèixer l’interès i la competència d’aquesta participació. Cal que es tracti d’un diàleg permanent, amb fórmules orientades a donar valor a les propostes de les persones per sobre de les propostes partidistes.

Els reptes actuals
Som davant d’un moment crucial per afrontar els grans reptes de futur que l’Agenda 2030 defineix a mitjà termini al mateix temps que fixa els elements vertebradors del nou paradigma socioeconòmic: la transició ecològica, la transformació digital, la cohesió social i territorial, i la igualtat de gènere. És en aquest sentit que el govern de la ciutat hi té un paper essencial a desenvolupar.

Aquests reptes, que compartim amb la majoria de municipis, es poden concretar en els quatre blocs següents:

1. Recuperació i estabilitat econòmica.
2. Equitat i Atenció social.
3. Sostenibilitat ambiental, social i econòmica.
4. Seguretat i cohesió social.

Estratègia
Les línies estratègiques del nou consistori per a fer front als reptes actuals seran les següents:

1. Situar les persones al centre de totes les polítiques.
2. Desenvolupar una ciutat sostenible i verda.
3. Impulsar les polítiques d’innovació, coneixement i noves tecnologies.

Organització del govern

Àrees

 • S’acorda la proposta d’àrees que s’il·lustren en l’esquema de cartipàs. Consisteix en sis àrees denominades de la següent manera:
 • Projecció de ciutat, Cultura, Empresa i Ocupació i Relacions Ciutadanes
 • Promoció econòmica i coneixement
 • Medi ambient, Sostenibilitat i Via pública
 • Serveis a les Persones i Drets Socials 
 • Urbanisme i Habitatge
 • Serveis Generals, Hisenda i Bon Govern

Tinences d’alcaldessa

La persona responsable i coordinadora de cada àrea ostentarà una tinença d’alcaldessa amb les competències delegades per aquesta. Totes aquestes tinences d’alcaldessa es coordinaran i col·laboraran entre elles així com amb l’alcaldessa, la qual vetllarà per la unitat d’actuació i dirigirà l’execució del programa de govern.

Es concreta la proposta de tinences d’alcaldessa però no la prelació en el següent llistat:

 • Projecció de ciutat i Cultura, Noemí Llauradó Sans
 • Promoció econòmica i coneixement, Josep Baiges Gispert
 • Medi Ambient, Sostenibilitat i Via pública, Daniel Rubio Angosto 
 • Serveis a les Persones i Drets Socials, Ana Isabel Martínez Serrano 
 • Urbanisme i Habitatge, Marina Berasategui Canals
 • Serveis Generals i Bon Govern, Manel Muñoz Coll

Regidories

Totes les regidories del govern es troben assignades a alguna de les àrees presentades i depenen jeràrquicament en primer terme de la tinença d’alcaldessa i de l’alcaldessa en l’últim. Cada regidoria ostenta el conjunt de competències recollides en el cartipàs annex, que ho són per delegació.

Comissions informatives
S’estableix un disseny de comissions informatives de caràcter permanent amb el mateix nombre però amb una nova proposta competencial, el qual s’enumera tot seguit.

Comissió Informativa de Promoció econòmica, Hisenda i Projecció de Ciutat i Relacions Ciutadanes
President. Josep Baiges Gispert Vicepresidenta. Noemí Llauradó Sans
Comissió Informativa de Serveis de Territori i Urbanisme
President. Dani Rubio Angosto Vicepresidenta Marina Berasategui Canals
Comissió Informativa de Serveis Generals President. Manel Muñoz Coll Vicepresidenta. Dolors Vázquez Pérez
Comissió Informativa de Serveis a la Persona President. Daniel Recasens Salvador Vicepresidenta. Anna Isabel Martínez Serrano

Protocol de funcionament intern
Per tal de realitzar l’impuls de l’acció de govern, aquest es dotarà d’un seguit de procediments.

1. Elaboració i execució —de manera consensuada, coordinada i transversal— d’un programa de govern que recollirà el Pla d’Acció de Mandat corresponent i en el marc del Pla estratègic de Ciutat Reus Horitzó 32.
2. Es crearà una comissió (composta per membres dels tres grups municipals de govern) d’elaboració i seguiment tant pressupostari com de recursos humans.
3. Procediments ordinaris
a. El procés de decisió en tot cas serà compartit entre els tres socis de govern.
b. Fixar una agenda que identifiqui també les etapes per desenvolupar-ne les polítiques
c. Fixar les persones participants i terminis de cadascuna de les polítiques fixades a l’agenda.
d. L’impuls, elaboració i desenvolupament de les polítiques sense especial contestació (interna o externa) correspon ordinàriament a cada regidoria o departament responsable.
4. Procediments extraordinaris. En el cas de polítiques d’especial contestació interna o externa caldrà una valoració conjunta de tots els socis de govern i el seguiment d’un procediment més pautat.
5. Gestió dels conflictes i les crisis. Es crearà un gabinet de crisi amb participació de tots els socis de govern, el qual fixarà indicacions clares a seguir per tots els grups de govern.
6. Disseny conjunt de tots el socis de govern d’un pla de comunicació de l’acció institucional i de govern.
7. Formació d’òrgans col·legiats plurals estratègics.
8. Redacció d’unes normes de coordinació entre els partits governamentals.
9. Caldrà establir una estratègia pactada pel que fa a determinades qüestions marc (que eren en comú en programa i campanya dels tres grups de govern) tals com:

• la qualitat democràtica
• la protecció de la llengua catalana
• l’augment de la dotació pressupostària en l’àmbit de cultura i els consignats en els reptes de govern.
• l’assegurament de projectes ja encetats i amb participació d’administracions externes (com podrien ser el soterrament de les torres del Pinar, el desenvolupament del espai escènic ubicat a l’edifici del Centre Catòlic, la “platja de vies”, el Vapor Vell...)
• Totes aquelles que restin per determinar.

10. Obrir un procés de valoració de projectes encetats i sobre els quals la visió o procés d’execució no era comuna d’inici com pot ser-ne un exemple l’espai del Carrilet.
11. El Govern fomentarà els pactes de ciutat amb totes les forces polítiques i, per tant, una relació tan col·laborativa com sigui possible amb els grups municipals de l’oposició.
12. Les persones designades pel grups municipals de govern en representació d’aquests en els diferents espais (consells, empreses, organismes...) actuaran amb lleialtat amb aquest govern, per la qual cosa disposaran prèviament i convenientment de tota la informació necessària perquè així sigui.
13. Aquest govern considera prioritari la recerca de finançament extern a través de totes les eines actualment disponibles i totes aquelles de nova creació que puguin generar més capacitat de captació de fons.
14. Tots els actes públic, presentacions i reunions on s’exposin accions de govern o estratègies de ciutat hi participaran conjuntament al menys un representant de cada Grup del Govern

El programa de govern consensuat es troba, per tant, en procés d’elaboració.

S’annexa el cartipàs municipal.

Fitxers relacionats:

D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades seran incorporades a un fitxer informatitzat per al seu tractament i per facilitar la comunicació i/o per a la gestió específica de la seva sol·licitud. El responsable del fitxer és l'Ajuntament de Reus, qui garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que es recullen, així com la implementació de les mesures d'ordre tècnic i organitzatiu que garanteixin la seguretat d'aquestes. A més l'Ajuntament es compromet a no cedir-les a tercers sense consentiment explícit de l'usuari excepte quan sigui necessari per a dur a terme la gestió que se sol·liciti o quan la llei així ho obligui. Podeu dirigir-vos a l'Oficina d'Atenció Ciutadana per exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les vostres dades personals.