Els pressupostos

En la intervenció municipal es troba exposat al públic per al seu examen i a efectes de reclamacions, el Pressupost General de la Corporació per a l'exercici 2018, així com la plantilla de personal per a 2018, aprovat inicialment ple de l'Ajuntament.

El Ple de l'Ajuntament de Reus, en sessió del dia 5 de febrer de 2018 va vincular l'aprovació del pressupost a una qüestió de confiança, transcorregut el termini d'un mes des de la data d'aquell acord, sense que se n'hagi presentat cap moció de censura en els termes previstos a l'art. 197 bis de la LOREG, resta atorgada la confiança a l'Alcalde i aprovat, amb caràcter inicial, el projecte de pressupost presentatel Govern configura un pressupost, amb les grans dades següents:

 • Pressupost Ajuntament: 110.219.587,03 euros (-0,43%)
 • Pressupost Organismes autònoms: 7.111.180,10 euros (-2,86%)
 • Pressupost Empreses municipals: 211.146.492,00 (-1,41%)
 • Pressupost Consolidat: 319.836.518,64 euros (-1%)

Pressupost Extraordinari
Amb caràcter excepcional, el pressupost de l’Ajuntament compta amb una previsió d’ingressos que no tindrà continuïtat en exercicis posteriors. Una previsió de 1,4 milions d’euros, que es destinaran a programes de despesa, també limitats a 2018. Aquesta previsió d’ingressos correspon als dos fets singulars següents:

 • Major recaptació per l’IBI, com a conseqüència de la regularització cadastral realitzada pel Ministeri d’Hisenda, corresponent als exercicis 2014 a 2017, per un import de 1,1 milions d’euros.
 • Devolució de l’IVA de SIRUSA d’exercicis anteriors, per un import de 273.000 euros.

Les partides més importants de la despesa no consolidable, limitada al 2018 són:

 • 215.000 euros per a inversions.
 • 180.000 euros per als Jocs del Mediterrani.
 • 175.000 euros per a Reus, ciutat de la Música 2018.
 • 25.000 euros a la candidatura de Reus ciutat europea de l’esport 2019.
 • 116.000 euros per a l’estudi del plec del nou contracte de neteja viària i de la brossa.
 • 500.000 euros vinculats al fons de contingència.

Seguiment pressupostari

Si voleu accedir a informació sobre seguiment pressupostari, la liquidació del pressupost o els comptes generals, ho podeu fer a través de l’espai del  Portal Reus Transparència.

Videos Relacionats:

D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades seran incorporades a un fitxer informatitzat per al seu tractament i per facilitar la comunicació i/o per a la gestió específica de la seva sol·licitud. El responsable del fitxer és l'Ajuntament de Reus, qui garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que es recullen, així com la implementació de les mesures d'ordre tècnic i organitzatiu que garanteixin la seguretat d'aquestes. A més l'Ajuntament es compromet a no cedir-les a tercers sense consentiment explícit de l'usuari excepte quan sigui necessari per a dur a terme la gestió que se sol·liciti o quan la llei així ho obligui. Podeu dirigir-vos a l'Oficina d'Atenció Ciutadana per exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les vostres dades personals.