Retribucions dels càrrecs electes

Els membres de la Corporació tenen dret a rebre la retribució que acordi el Ple quan exerceixin el seu càrrec en règim de dedicació exclusiva o parcial. També tenen dret a percebre assistències per concórrer a les sessions dels òrgans col·legiats de la Corporació. Tant les quantitats i condicions com les despeses ocasionades en l'exercici del seu càrrec les acorda el Ple municipal.

En el Ple de la Corporació en reunió de 26 de juny de 2023 es dona compte de la resolució sobre el règim retributiu i dedicació dels regidors delegats així com l'assistència a percebre pels regidors, que queden establerts de la manera següent:

PRIMER: Fixar les retribucions dels càrrecs d’aquesta corporació, en el cas que exerceixin les seves tasques en règim de dedicació exclusiva:

 •  Alcalde o alcaldessa, un màxim de 75.529’97 euros bruts anuals.
 •  Regidors delegats A, un màxim de 73.582’29 euros bruts anuals.
 •  Regidors delegats B, un màxim de 67.089’81 euros bruts anuals.

SEGON: Fixar les retribucions dels càrrecs d’aquesta corporació, en el cas que exerceixin les seves tasques en règim de dedicació parcial:

 •  Alcalde o alcaldessa, amb un 95% de dedicació i una retribució màxima de 71.753’47 euros bruts anuals.
 •  Regidors delegats A, amb un 95% de dedicació i una retribució màxima de 69.903’18 euros bruts anuals.
 •  Regidors delegats B, amb un 95% de dedicació i una retribució màxima de 63.735’32 euros bruts anuals.

TERCER: Fixar les següents assistències als regidors d’aquesta corporació per concurrència a les sessions dels òrgans col·legiats:

 • 205 euros per la presidència del Ple amb un màxim de 2.460 euros anuals.
 • 600 euros per assistència al Ple amb un màxim de 7.200 euros anuals.
 • L’alcaldessa i els portaveus dels grups municipals percebran 340 euros per assistència a la Junta de Portaveus amb un màxim de 8.160 euros anuals.
 • Els membres de la Junta de Govern Local percebran 340 euros per assistència a cada reunió del citat òrgan amb un màxim de 8.160 euros anuals.
 • Els regidors percebran 150 euros per assistència a cada Comissió Informativa, amb un màxim de 7.200 euros anuals.
 • Els regidors percebran 445 euros per assistència a cada Comissió de delegats, amb un màxim de 16.020 euros anuals.

Els membres de la Corporació afectats pel que estableix l’article 75.1 i 75.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, no percebran cap tipus d’assistència.

QUART: Les retribucions establertes en els apartats PRIMER i SEGON anteriors es modificaran d’acord amb les variacions retributives generals dels empleats públics que disposin al respecte els pressupostos generals de l’Estat o d’altre normativa que sigui d’aplicació, amb motiu de l’aprovació dels pressupostos anuals.

CINQUÈ: Els regidors/es, en qualsevol dels règims de dedicació esmentats, gaudiran dels següents permisos, d’acord amb el mateix règim jurídic i efectes que el previst pel personal empleat al servei de la Corporació, en els termes que disposa el conveni col·lectiu i condicions de treball aprovat en el sí d’aquest Ajuntament: permís per maternitat o paternitat; permís per naixement de fill/a, adopció o acolliment; permís per ingrés hospitalari de familiars; permís per mort d’un familiar; vacances, permís per matrimoni i permís per lactància. Així mateix gaudiran del complement per incapacitat transitòria derivada d’una malaltia o accident, en els termes previstos en el conveni col·lectiu anteriorment referit.

Retribucions grups polítics municipals

Es fixa una dotació econòmica als grups polítics municipals xifrada en:

 • Component fix: 10.500 euros anuals per grup.
 • Component variable: 4.800 euros anuals per cada regidor del grup.

D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades seran incorporades a un fitxer informatitzat per al seu tractament i per facilitar la comunicació i/o per a la gestió específica de la seva sol·licitud. El responsable del fitxer és l'Ajuntament de Reus, qui garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que es recullen, així com la implementació de les mesures d'ordre tècnic i organitzatiu que garanteixin la seguretat d'aquestes. A més l'Ajuntament es compromet a no cedir-les a tercers sense consentiment explícit de l'usuari excepte quan sigui necessari per a dur a terme la gestió que se sol·liciti o quan la llei així ho obligui. Podeu dirigir-vos a l'Oficina d'Atenció Ciutadana per exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les vostres dades personals.