La Sindicatura Municipal de Greuges

 Sindicatura Municipal de Greuges

La Sindicatura Municipal de Greuges és una institució creada el 2001 amb el vot unànime de tots els grups polítics de l'Ajuntament de Reus.

La Sindicatura Municipal de Greuges pren com a referent directe la figura jurídica nascuda a Suècia amb el nom d'Ombudsman i que, posteriorment, altres països i institucions han anat incorporant. Hi ha també un altre referent històric en la figura del síndic personer, creada el 1766 a tots els ajuntaments de l'estat, que exercia com a procurador dels interessos dels veïns i que, com a diputat del comú, era escollit per sufragi directe.

Actualment, té el suport legal de la Llei 21/2002, de la Generalitat, respecte la Llei Municipal i de règim local de Catalunya.

Què fa la Sindicatura?

L'objectiu de la Sindicatura Municipal de Greuges és enfortir els mecanismes de la democràcia obrint nous canals de comunicació entre els ciutadans i ciutadanes i els òrgans locals de poder i decisió. 

La Sindicatura Municipal de Greuges té com a finalitat defensar els drets de la citautadania en les seves relacions amb l'Ajuntament de Reus i els organismes que en depenen.

És a dir, arbitrar, a través de la interlocució directa, les relacions entre la ciutadania i l'administració.

 • La Sindicatura actua de manera objectiva i independent.
 • La Sindicatura té capacitat efectiva i reconeguda per actuar en aquelles situacions on, malgrat l'observança de l'esperit de les lleis, es produeixen situacions de greuge per a les persones.
 • La tasca de la Sindicatura és una tasca fiscalitzadora i atenta. I ha de permetre definir una perspectiva més humana de la incidència de l'activitat municipal en la vida de les persones i esmenar els errors i incoherències que genera, malgrat tot, l'engranatge administratiu.

Qui s'hi pot adreçar

S'hi poden adreçar tots els ciutadans i ciutadanes que se sentin agreujats per alguna actuació o resolució municipal en relació als seus drets fonamentals.

La Sindicatura pot actuar a instància d'una persona que s'hi adreça o d'ofici. En el primer cas, s'hi pot adreçar, per sol·licitar que actuï, qualsevol persona física o jurídica que sigui veïna o estigui domiciliada a Reus i que formuli un interès legítim en relació al greuge que formuli. 

 • Els greuges els ha de presentar la persona interessada, en un escrit raonat acompanyat de la documentació necessària.
 • Totes les actuacions de la Sindicatura són gratuïtes per a la persona interessada i no exigeixen l'assistència d'advocat ni de procurador. 
 • Entre la producció del fet que és objecte del greuge i la presentació i formulació escrita d'aquest greuge a la Sindicatura no pot transcórrer més d'un any. Aquest termini també s'aplica en els supòsits en què la Sindicatura actua d'ofici.
 • Davant la formulació d'un greuge, la Sindicatura en fa el registre corresponent i n'acusa la recepció a la persona interessada indicant-hi si el greuge és admès o rebutjat. En aquest últim cas, ho comunica a la persona interessada mitjançant un escrit motivat. 

Queden fora de l'àmbit d'actuació:

 • Les que es formulin de forma anònima o sense acreditar la representació.
 • Aquelles en les quals s'adverteixi mala fe.
 • Les mancades de fonament o pretensió.
 • Aquelles la tramitació de les quals comporti un perjudici per al dret legítim de terceres persones.
 • Aquelles que es refereixen a una matèria que no sigui competència de la Sindicatura o que es trobi fora del seu àmbit d'actuació. En aquest cas, si la matèria és competència del Defensor del Pueblo o del Síndic de Greuges de Catalunya, la Sindicatura Municipal els trametrà la queixa corresponent i informarà d'aquestes gestions a la persona interessada.

La Sindicatura no pot investigar els greuges que es relacionin amb un tema pendent de resolució judicial.

Així mateix, pot suspendre la seva actuació si, un cop iniciada, una persona interessada interposa demanda o recurs davant dels tribunals; aquesta suspensió serà obligatòria si el procediment es troba pendent de sentència.

Les decisions i resolucions de la Sindicatura Municipal de Greuges, que tenen forma de recomanació, no poden ser objecte de recurs de cap mena, i la seva intervenció en un assumpte no exclou ni paralitza els terminis de presentació dels recursos administratius o jurisdiccionals que siguin procedents.

La Sindicatura garanteix, amb aquest Servei, un accés fàcil als ciutadans i, d'una manera especial, a aquelles persones que per la situació personal tenen majors dificultat de comunicació i d'informació.

On i com plantejar la queixa

Les consultes o queixes s'han de formular per escrit i han d'anar acompanyades de la documentació que es consideri necessària. Per tramitar la queixa cal incloure:

 • Una explicació detallada de l'objectiu i les circumstàncies que les motiven
 • Nom i cognoms
 • Domicili, codi postal i població (les nostres comunicacions us arribaran per correu)
 • Telèfon (per localitzar-vos en cas d'urgència
 • Objectiu clar i precís de la queixa
 • Còpia de tota la documentació de què disposeu (facilita i agilita la tasca de la Sindicatura)
 • Signatura

Podeu enviar la queixa per correu ordinari, electrònic o fax. La Sindicatura n'acusarà la recepció i comunicarà el número d'expedient assignat a la persona que presenti la queixa, la qual cosa li serà útil per obtenir informació sobre la tramitació.

La Sindicatura estudiarà l'escrit de la consulta o queixa per veure si el pot admetre (d'acord amb les competències) i ho comunicarà el més aviat possible.

Procés d'actuació de la Sindicatura

Les consultes i queixes adreçades a la Sindicatura Municipal de Greuges s'han de referir a l'àmbit d'actuació de l'Ajuntament de Reus o dels seus organismes dependents.

Prèviament, han d'haver estat tramitades per la via ordinària (departaments, Oficina d'Atenció Ciutadana, etc.). En el cas que la persona que ha iniciat el tràmit consideri que la resposta obtinguda per aquesta via no és correcta o no obté resposta en un termini de 90 dies, que és quan pot intervenir-hi la Sindicatura.

Vull presentar una queixa a la Sindicatura Municipal de Greuges

Vídeos Relacionats:
Fitxers relacionats:
Sindicatura municipal de greuges de Reus
Raval de Robuster, 43, 1er pis
Tel. 900 701 182 / 977 010 655 / Whatsapp 651 874 790

Horaris: De dilluns a divendres, de 9.00 a 14.00h.

Sindicatura municipal de greuges de Reus

D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades seran incorporades a un fitxer informatitzat per al seu tractament i per facilitar la comunicació i/o per a la gestió específica de la seva sol·licitud. El responsable del fitxer és l'Ajuntament de Reus, qui garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que es recullen, així com la implementació de les mesures d'ordre tècnic i organitzatiu que garanteixin la seguretat d'aquestes. A més l'Ajuntament es compromet a no cedir-les a tercers sense consentiment explícit de l'usuari excepte quan sigui necessari per a dur a terme la gestió que se sol·liciti o quan la llei així ho obligui. Podeu dirigir-vos a l'Oficina d'Atenció Ciutadana per exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les vostres dades personals.