Pla Local d'Habitatge

El Pla Local d'Habitatge (PLH) de Reus 2022 - 2027 és un document tècnic que, a partir de l’anàlisi de la situació de l’habitatge i de les condicions socioeconòmiques, defineix i concreta les actuacions que cal desenvolupar des de l’Ajuntament de Reus per fomentar que els ciutadans assoleixin el dret a gaudir d’un habitatge digne.

El document parteix d'una diganosi en què s'analitza la situació estratègica de Reus en l'àmbit del Camp de Tarragona. Es detecta un desequilibri entre l'oferta i la demanda d'habitatge però amb un preu de lloguer per sota de la mitjana. La realitat de Reus no s'escapa a la de Catalunya en relació a la vulnerabilitat residencial i es detecta un parc d'habitatge envellit i amb necessitat d'intervenció. Finalment, la diagnosi conclou que hi ha potencial suficient de nous habitatges segons el planejament per satisfer la demanda. 

Així, el Pla local d'habitatge de Reus planteja quatre objectius generals que posteriorment es concreten en diferents estratègies mitjançant eines i mecanismes transversals:

A. Garantir l’accés a l’habitatge

 • Incrementar el parc públic d’habitatge en règim de lloguer, en coordinació i corresponsabilitat de les administracions i agents corresponents.
 • Contribuir a garantir la funció social de l’habitatge i evitar-ne la desocupació de manera permanent i injustificada, i mobilitzar el parc
 • privat.
 • Gestionar el patrimoni municipal i el seu manteniment.
 • Impulsar noves tinences i usos dels habitatges: habitatge cooperatiu, masoveria urbana, etc.
 • Planificar les necessitats d’habitatge en el conjunt de l'estratègia urbana

B. Prevenir la pèrdua de l’habitatge assegurant-ne la permanència

 • Reforçar la mediació i els ajuts al pagament del lloguer
 • Prevenir l’exclusió residencial intervenint de forma anticipada, detectant situacions que poden abocar a la pèrdua de l’habitatge
 • Reforçar l’assessorament sobre el deute a l’habitatge per evitar la pèrdua

C. Rehabilitar i millorar l’estat del parc d’habitatges i de les persones que hi resideixen

 • Desenvolupar una política activa de rehabilitació sobretot en els entorns de la ciutat més vulnerables i amb enfoc social
 • Millorar l’accessibilitat dels habitatges per garantir una vida digne i independent al llarg del cicle vital
 • Vetllar per la qualitat habitacional

D. Dotar-se de recursos humans, econòmics i tècnics per gestionar de forma eficient les polítiques d'habitatge.

 • Dimensionar l’Oficina Municipal d’Habitatge i revisar el model de gestió
 • Dotar-se d’eines i recursos per conèixer la situació de l’habitatge a la ciutat
 • Establir un marc general de col·laboració amb l’Agència de l’Habitatge de Catalunya
 • Dinamitzar el Consell Municipal Habitatge

Informa't

Et convidem a consultar el Pla Local de l'Habitatge, al portal de Transparència:

Pla Local d'Habitatge 2022 - 2027 (anar a Transparencia.reus.cat)

 

D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades seran incorporades a un fitxer informatitzat per al seu tractament i per facilitar la comunicació i/o per a la gestió específica de la seva sol·licitud. El responsable del fitxer és l'Ajuntament de Reus, qui garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que es recullen, així com la implementació de les mesures d'ordre tècnic i organitzatiu que garanteixin la seguretat d'aquestes. A més l'Ajuntament es compromet a no cedir-les a tercers sense consentiment explícit de l'usuari excepte quan sigui necessari per a dur a terme la gestió que se sol·liciti o quan la llei així ho obligui. Podeu dirigir-vos a l'Oficina d'Atenció Ciutadana per exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les vostres dades personals.