El Reglament de la Sindicatura Municipal de Greuges

PREÀMBUL

La institució de la Sindicatura Municipal de Greuges és un servei a la ciutadania que pren com a referència experiències d’altres països d’Europa i, a casa nostra, les figures del Defensor del Pueblo, instaurada l’any 1981 i del síndic de greuges de Catalunya, l’any 1984.

La Sindicatura Municipal de Greuges de Reus s’entén, doncs, com un nou punt de proximitat i de relació entre la ciutadania i el món local, que seguint una de les característiques del nostre municipalisme, va començar a prendre forma com a iniciativa aïllada i, de ben segur, s’implantarà progressivament al territori.

Cal entendre la Sindicatura Municipal de Greuges com una institució que tindrà per finalitat defensar els drets de la ciutadania en relació a l’Ajuntament de Reus i als organismes que en depenen, perquè s’hi puguin adreçar tots els ciutadans i totes les ciutadanes de Reus que se sentin agreujats per alguna actuació o resolució de l’Ajuntament de Reus o de qualsevol dels organismes que en depenen.

 

CAPÍTOL I
De la definició de la figura de la Sindicatura Municipal de Greuges


Article 1
La Sindicatura Municipal de Greuges de Reus es concep com una institució amb la finalitat de defensar els drets fonamentals i les llibertats públiques dels veïns de la ciutat de Reus en relació a l’actuació de l’Ajuntament de Reus i dels organismes que en depenen, i ha d’exercir les seves funcions dins l’àmbit i en la forma que es regula en el present reglament, podent supervisar les activitats de l’Administració municipal.

Article 2
La Sindicatura Municipal de Greuges ha de complir les seves funcions amb independència i objectivitat.

Article 3
L’Ajuntament de Reus i en general tots els organismes que en depenen tenen l’obligació de col·laborar i d’auxiliar la Sindicatura Municipal de Greuges en les informacions que aquesta dugui a terme.

Article 4
La Sindicatura Municipal de Greuges informarà anualment, dins del primer trimestre de cada any, al Ple Municipal de les actuacions que hagi portat a terme, mitjançant la realització d’un informe - memòria d’activitat.


CAPÍTOL II
Del nomenament i cessament de la Sindicatura Municipal de Greuges


Article 5

1. El/la síndic/a municipal de greuges és elegit/ida pel Ple Municipal, per una majoria de les tres cinquenes parts del nombre legal de membres de la Corporació, en primera votació, a proposta de l’alcalde/essa i escoltada la Junta de Portaveus. Si no s’assoleix aquesta majoria, en la segona votació és suficient la majoria absoluta.

 2. D’acord amb aquest reglament, l’alcalde presentarà al Ple de l’Ajuntament de Reus el candidat o la candidata al càrrec, amb un mes d’antelació a l’expiració del termini pel qual fou escollit/ida o en el termini màxim d’un mes des del seu cessament. Un cop el Ple hagi escollit el síndic o la síndica municipal de greuges, aquest/a serà nomenat/ada per l’alcalde/essa.

 3. L’elecció del/de la síndic/a municipal de greuges serà per un període de cinc anys. Finalitzat aquest període, i en cas que no s’hagi designat encara el seu successor o la seva successora, continuarà exercint les funcions del càrrec fins aquella designació. El/la síndic/a pot ésser reelegit/ida per un nou període de cinc anys, finalitzat el qual ja no podrà tornar a ésser designat/ada en el període immediat.

 4. El càrrec té caràcter gratuït, si bé s’indemnitzarà a la Sindicatura Municipal de Greuges per les despeses que aquest pugui ocasionar per exercir la seva activitat inherent.

 Article 6

 Per poder ser elegit/ida síndic/a municipal de greuges, les persones que es proposin han de ser majors d’edat i han de tenir la condició política de català, d’acord amb el que estableix l’article 6 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya, i ple ús dels drets civils i polítics. 

 Article 7

 És incompatible la condició de síndic/a amb:

 • Qualsevol mandat representatiu de naturalesa pública
 • Qualsevol càrrec polític o funció administrativa al servei de l’Ajuntament de Reus o dels organismes que en depenen
 • L’exercici de les carreres judicial, fiscal i militar
 • El compliment de les funcions directives i l’afiliació a partits polítics, sindicats de treballadors/es i associacions empresarials
 • La condició de membre del Consell Consultiu de la Generalitat o del Tribunal Constitucional
 • L’exercici de càrrecs directius en associacions, fundacions i col·legis professionals
 • Qualsevol activitat professional, mercantil i laboral que comporti relació amb l’Ajuntament de Reus i,específicament, qualsevol ciutadà/ana que tingui plets en curs amb l’Ajuntament

En el cas que la incompatibilitat sigui sobrevinguda una vegada hagi pres possessió del càrrec, s’entendrà que hi renuncia amb efectes de la mateixa data que s’hagi produït.

Article 8
L’alcalde/essa, en la resolució de nomenament del/de la síndic/a municipal de greuges, determinarà el nivell de dedicació exigible a la seva tasca i els mitjans que li seran assignats.

Article 9
El/la síndic/a municipal de greuges només serà cessat/ada per alguna de les causes següents:

 • Finalització del termini pel qual fou escollit/ida
 • Renúncia expressa
 • Mort o incapacitat sobrevinguda
 • Condemna a causa de delicte dolós per sentència ferma

El cessament es posarà en coneixement del Ple en la sessió següent.

Si es produeix el cessament, s’iniciarà el procediment per a l’elecció del nou/de la nova síndic/a municipal de greuges, de conformitat amb el previst a l’article 5, l’elecció del qual/de la qual es limitarà al període que restava al/a la síndic/a municipal de greuges cessat/ada. 

Article 10
La Sindicatura Municipal de Greuges de Reus no està subjecte a cap mandat imperatiu. Quan exerceixi les funcions inherents al seu càrrec no rebrà instruccions de cap autoritat i complirà les funcions que tingui assignades amb independència i segons el seu criteri.

CAPÍTOL III
Àmbit d'actuació i de procedimentArticle 11
L’àmbit d’actuació de la Sindicatura Municipal de Greuges de Reus s’estableix en el coneixement d’aquelles actuacions de l’Ajuntament de Reus i dels organismes autònoms que en depenen i que afectin:

Els drets fonamentals i les llibertats públiques de la ciutadania reconeguts en el Títol I de la Constitució
Els drets expressament contemplats per la Llei de règim local de Catalunya

Article 12
La Sindicatura Municipal de Greuges de Reus podrà actuar a instància de part o d’ofici. En el primer supòsit, s’hi podrà adreçar, per sol·licitar que actuï, qualsevol persona física o jurídica que sigui veïna o estigui domiciliada a la ciutat de Reus i que invoqui un interès legítim en relació al greuge que formuli, sense cap altre tipus de restricció. Quan actuï d’ofici, i es tracti d’assumptes que afectin la dignitat o la intimitat de les persones, o d’actuacions només perseguibles a instància de part de conformitat amb l’ordenament jurídic vigent, haurà d’obtenir prèviament l’informe favorable emès per la majoria simple de la Junta de Portaveus. Aquest informe s’haurà d’emetre per a cada assumpte en el qual concorri alguna de les circumstàncies assenyalades.

Article 13
Els greuges els ha de presentar la persona interessada, en un escrit raonat (on hi haurà de constar el nom i els cognoms de la persona interessada i el seu domicili) i amb tots els documents que puguin servir per aclarir el cas.

Article 14
Totes les actuacions de la Sindicatura Municipal de Greuges seran gratuïtes per a la persona interessada i no serà necessària l’assistència d’advocat ni de procurador. En cas que s’actuï a través de representant, s’haurà d’acreditar plenament la representació.

Article 15
Entre la producció del fet que és objecte del greuge i la presentació i formulació escrita d’aquest a la Sindicatura Municipal de Greuges no podrà transcórrer més d’un any. Aquest termini també és aplicable per als supòsits en què el/la síndic/a actuï d’ofici.

Article 16
La Sindicatura Municipal de Greuges haurà de registrar i acusar recepció de tots els greuges que li formulin, els quals podrà tramitar o rebutjar; en aquest últim cas, haurà de comunicar-ho a l’/la interessat/ada mitjançant un escrit motivat. En tot cas, la Sindicatura rebutjarà la tramitació dels greuges següents:

 • Els que es formulin de forma anònima o sense acreditar la representació
 • Aquells en els quals s’adverteixi mala fe
 • Els mancats de fonament o de pretensió
 • Aquells la tramitació dels quals comporti un perjudici per al legítim dret de tercera persona
 • Aquells que versin sobre una matèria que no sigui competència de la Sindicatura o es trobin fora del seu àmbit d’actuació

En aquest últim supòsit, quan versin sobre una matèria que és competència del Defensor del Pueblo o del síndic de greuges de Catalunya, actuarà d’acord amb allò que preveu l’article 26.

La Sindicatura no podrà investigar els greuges que tinguin un objecte que es trobi pendent de resolució judicial; així mateix, podrà suspendre la seva actuació si, havent-la iniciat, una persona interessada interposa una demanda o un recurs davant dels tribunals; tanmateix, aquesta suspensió serà obligatòria si el procediment es troba pendent de sentència. 

Article 17
Les decisions i resolucions de la Sindicatura Municipal de Greuges, que adoptaran la forma de recomanació, no poden ser objecte de recurs de cap mena, i la seva intervenció en un assumpte no exclou ni paralitza els terminis de presentació dels recursos administratius o jurisdiccionals que siguin procedents de l’acte, la resolució o l’actuació que hagi motivat la seva intervenció.

Article 18
Admès el greuge a tràmit o iniciat l’expedient d’ofici, la Sindicatura Municipal de Greuges, per aclarir els fets que en són objecte, podrà adoptar les mesures que es considerin més adients, prevalent en tot cas el criteri d’alterar el mínim possible el normal funcionament dels òrgans de l’Administració municipal. Se’n pot donar compte al departament, organisme, entitat o dependència administrativa de l’Ajuntament o de l’organisme que hi estiguin afectats perquè en el termini de 15 dies, prorrogable d’acord amb les circumstàncies de cada cas, el seu/la seva superior li trameti un informe escrit sobre la matèria.

Article 19
Tanmateix, la Sindicatura Municipal de Greuges podrà demanar als caps de cada departament la informació i les dades dels expedients que siguin necessàries per a la investigació dels greuges que tramiti.

Article 20
Les actuacions pròpies de la institució que s’hagin de dur a terme també s’han de fer amb la reserva i la discreció més absolutes, sens perjudici d’incloure el contingut en els informes de l’Ajuntament, si així ho creu absolutament necessari la Sindicatura.

Article 21
Si el greuge afecta la conducta de persones que estiguin al servei de l’Ajuntament de Reus o dels organismes que en depenen, la Sindicatura ho ha de comunicar al superior jeràrquic de la persona afectada i, si s’escau, al respectiu cap de personal.
Al mateix temps, requerirà l’afectat/ada perquè en el termini que prevegi la Sindicatura, que no serà mai inferior a deu dies, respongui per escrit sobre els fets o les circumstàncies que són objecte del greuge o de l’expedient, i perquè aporti els documents, els testimonis i les proves complementàries que consideri més adients. Sens perjudici d’aquesta documentació, la Sindicatura Municipal de Greuges pot requerir la persona afectada perquè comparegui a informar.
Abans de formular la recomanació pertinent, la Sindicatura necessàriament haurà d’escoltar prèviament el/la cap de servei i el/la regidor/a delegat/ada corresponents.


Article 22
Quan l’autoritat municipal o un superior jeràrquic prohibeixi a les persones que té al seu servei respondre les requisitòries de la Sindicatura, haurà de manifestar-ho a aquesta en un escrit motivat. 

Article 23
Si durant les investigacions s’observen indicis que s’han comès infraccions susceptibles de correcció disciplinària o que s’han produït conductes delictives, la Sindicatura ho comunicarà a l’alcalde/essa, que adoptarà les mesures establertes en la normativa aplicable.

Article 24
1. En l’exercici de les seves funcions d’investigació i de resolució d’un greuge, la Sindicatura Municipal de Greuges pot formular a les autoritats i al personal de l’Ajuntament de Reus o organismes que en depenguin, les advertències, les recomanacions, els suggeriments i els recordatoris que correspongui. Les recomanacions que formuli no tenen caràcter executiu i no podran modificar actes o resolucions administratives.

2. Igualment, podrà proposar al departament, organisme o entitat afectats, fórmules de conciliació o d’acord que facilitin una resolució positiva i ràpida dels greuges.

3. Si en la investigació d’un greuge o d’un expedient, creu que l’aplicació de les disposicions normatives municipals condueix a un resultat que lesioni un dels drets a què es refereix l’article 11, podrà recomanar o suggerir al departament o a les entitats municipals competents les mesures o els criteris que consideri adequats per remeiar-lo i les modificacions que cregui oportunes introduir en els textos normatius municipals. 

Article 25
La Sindicatura Municipal de Greuges de Reus informarà del resultat de les investigacions a l’/la interessat/ada, la persona al servei de l’administració afectada i a l’organisme que en depengui.

Article 26
La Sindicatura Municipal de Greuges de Reus trametrà al Defensor del Pueblo o al síndic de greuges de Catalunya, segons correspongui, les queixes relatives a l’activitat de qualsevol òrgan de l’Administració pública diferent de la municipal, i ho comunicarà als/a les interessats/ades.

CAPÍTOL IV
De les relacions amb el Ple municipal


Article 27
1. La Sindicatura Municipal de Greuges de Reus es relaciona amb el Ple de l’Ajuntament de Reus mitjançant la Junta de Portaveus.
2. La Junta de Portaveus ha de conèixer els greuges i les peticions relatives a la defensa dels drets i de les llibertats fonamentals de la ciutadania de Reus que siguin adreçades a la Sindicatura.

Article 28
Anualment, abans del dia 31 de març, la Sindicatura Municipal de Greuges lliurarà a la Junta de Portaveus un informe–memòria on s’exposaran les actuacions que hagi dut a terme durant l’any anterior complet, perquè sigui presentat al Ple a través de la Secretaria.

A l’informe–memòria constarà:

 • El nombre i el tipus de greuges formulats o els expedients iniciats d’ofici
 • Els greuges rebutjats, els que es troben en tràmit i els que s’hagin investigat amb el resultat obtingut, i també les causes que els van motivar 
 • Els suggeriments que cregui adequats

No hauran de constar a l’informe les dades personals que permetin la identificació pública de les persones interessades en el procediment d’investigació.

La Sindicatura Municipal de Greuges també podrà presentar informes extraordinaris quan estimi que així ho requereix la urgència o la importància dels fets que motivin la seva intervenció.

D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades seran incorporades a un fitxer informatitzat per al seu tractament i per facilitar la comunicació i/o per a la gestió específica de la seva sol·licitud. El responsable del fitxer és l'Ajuntament de Reus, qui garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que es recullen, així com la implementació de les mesures d'ordre tècnic i organitzatiu que garanteixin la seguretat d'aquestes. A més l'Ajuntament es compromet a no cedir-les a tercers sense consentiment explícit de l'usuari excepte quan sigui necessari per a dur a terme la gestió que se sol·liciti o quan la llei així ho obligui. Podeu dirigir-vos a l'Oficina d'Atenció Ciutadana per exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les vostres dades personals.