Busco habitatge

Habitatges a Reus

Requisits d'accés

Per poder accedir a un habitatge de la Borsa d’Habitatges de Lloguer de Reus (BHR) s’han d’acreditar els requisits següents :

  • La persona sol·licitant ha de constar inscrita al Registre de Sol·licitants d’Habitatges amb Protecció Oficial de Catalunya (RSHPO): https://www.registresolicitants.cat/registre/ o registre anàleg que el substitueixi.
  • Ser major d’edat o emancipada legalment.
  • Estar empadronat/da a Reus o acreditar treballar a Reus.
  • No ser titular, la persona sol·licitant o qualsevol altre membre de la unitat de convivència, del ple domini o d’un dret real d’ús o gaudi sobre algun altre habitatge.
  • Acreditar una font regular d’ingressos, i que aquests no siguin superiors a 4,5 vegades l’Índex de Renda de suficiència de Catalunya (IRSC) en còmput anual de l’any del darrer exercici fiscal, segons normativa vigent. De manera excepcional es podran acreditar els ingressos de l’any en curs quan aquests siguin determinants per a complir amb els requisits de mínims o màxims d'ingressos.
  1 membre 2 membres 3 membres 4 o més membres 5 o més membres
Zona Reus 45.597,83 47.008,07 49.029,92 51.815,71 54.937,14
  • Acreditar uns ingressos mínims segons promocions.
  1 membre 2 membres 3 membres 4 membres
Zona B 12.051,19 12.423,91 12.958,27

13.390,21

  1 membre 2 membres 3 membres 4 membres
Zona B 9.362,08 9.651,63 10.066,76 10.402,31

  • En cas de sol·licitar habitatge adaptat per a persones amb mobilitat reduïda, s’haurà d’haver acreditat aquesta circumstància i la necessitat d’habitatge adaptat, amb certificat emès pel Departament competent de la Generalitat de Catalunya.
  • Fer una declaració responsable conforme, en cas de ser adjudicatari/a, es destinarà l’habitatge a domicili habitual i permanent, i s’hi començarà a viure en un màxim de 3 mesos des del lliurament de claus.
  • La ràtio d’ocupació serà en funció de les dimensions de l’habitatge i segons normativa vigent.

Documentació necessària per a l'acreditació dels requisits d'accés

En el cas que les persones interessades que formen la unitat de convivència, no s’hi hagin oposat de forma expressa, l’Ajuntament podrà consultar la documentació susceptible de ser consultada a altres administracions públiques per via telemàtica.

Segons sigui el cas, caldrà aportar la documentació que es relaciona en aquest apartat:

1. Resolució de la inscripció al RSHPO.
2. Document d'identificació vigent:

a. DNI de totes les persones de la unitat de convivència
b. En el cas de ciutadans estrangers no comunitaris, el NIE
c. En el cas de ciutadans de la Unió Europea, el certificat de registre de ciutadans de la Unió Europea

3. Llibre de família, si s’escau
4. Volant d’empadronament o Contracte de treball que acrediti treballar a Reus
5. Certificat cadastral sobre béns immobles.
6. Certificats de discapacitats de qualsevol dels membres de la unitat de convivència emès pel departament competent de Generalitat de Catalunya.
7. Documentació per acreditar el nivell d’ingressos

a. Declaració de l'IRPF de l'últim exercici fiscal tancat dels membres de la unitat de convivència amb obligació de presentar-la.
b. Certificat d'imputacions subministrat per l’AEAT o el corresponent certificat de les pensions o ajuts exempts de tributació de l'últim exercici fiscal tancat

8. Documentació per acreditar la font regular d’ingressos.

a. Contracte laboral indefinit o contracte laboral fix discontinu amb una antiguitat mínima de dos anys i 3 darreres nòmines
b. Certificat d’una beca d’estudis amb continuïtat mínima de 2 anys
c. Justificant de la Renda Garantida de ciutadania.
d. Justificant de l’Ingrés Mínim Vital
e. Certificat de prestacions de la Seguretat Social.
f. Certificat prestació emès per l'OTG en cas d'atur.
g. Informe de Vida laboral

9. Declaració responsable conforme, en el cas de ser adjudicatari, es destinarà l’habitatge a domicili habitual i permanent.

Fitxers relacionats:
Oficina d’Habitatge
Pl. Baluard, 1
Tel. 977 010 071

Horaris: De dilluns a divendres, de 8.30 a 14:30 h.

L'atenció presencial, sempre amb CITA PRÈVIA.

Oficina d’Habitatge

D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades seran incorporades a un fitxer informatitzat per al seu tractament i per facilitar la comunicació i/o per a la gestió específica de la seva sol·licitud. El responsable del fitxer és l'Ajuntament de Reus, qui garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que es recullen, així com la implementació de les mesures d'ordre tècnic i organitzatiu que garanteixin la seguretat d'aquestes. A més l'Ajuntament es compromet a no cedir-les a tercers sense consentiment explícit de l'usuari excepte quan sigui necessari per a dur a terme la gestió que se sol·liciti o quan la llei així ho obligui. Podeu dirigir-vos a l'Oficina d'Atenció Ciutadana per exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les vostres dades personals.