Comissió antifrau

Composició
Per assegurar una correcta aplicació de les mesures antifrau a l'Ajuntament de Reus es designa una comissió Antifrau, integrada per personal propi amb especial capacitació pertanyent als següents serveis o dependències municipals:

  • Secretaria General.
  • Intervenció General.
  • Tresoreria.
  • Presidència
  • Assessoria Jurídica
  • Departament de Contractació
  • Gerència Serveis Generals

Funcions de la Comissió

1. Avaluació periòdica del risc de frau, assegurant-se que hi hagi un control intern eficaç que permeti prevenir i detectar els possibles fraus.
2. Definir la Política Antifrau i el disseny de mesures necessàries que permetin prevenir, detectar, corregir i perseguir els intents de frau.
3. Conscienciar i formar la resta de personal municipal.
4. Instruir un expedient informatiu davant de qualsevol sospita de frau, sol·licitant tota la informació s’entengui pertinent a les unitats involucrades en la mateixa, per la seva oportuna anàlisi.
5. Resoldre els expedients informatius incoats, ordenant la seva possible arxiu en el cas que les sospites resultin infundades, o l’adopció de mesures correctores oportunes si arribés a la conclusió que el frau realment s’ha produït.
6. Informar a l’Alcaldia-Presidència i Secretaria General de la Corporació de les conclusions assolides en els expedients incoats i, si escau, de les mesures correctores aplicades.
7. Subministrar la informació necessària a les entitats o organismes encarregats de vetllar per la recuperació dels imports indegudament rebuts per part dels beneficiaris, o incoar les consegüents sancions en matèria administrativa i / o penal.
8. Portar un registre dels mostrejos realitzats, de les incidències detectades i dels expedients informatius incoats i resolts.
9. Elaborar una memòria anual comprensiva de les activitats realitzades per la Comissió Antifrau en l’àmbit de la seva competència.

Règim de Reunions

Amb caràcter ordinari la Comissió Antifrau s’ha de reunir, al menys, un cop al trimestre per conèixer dels assumptes que li són propis.

A més d’aquestes reunions de caràcter ordinari, es pot reunir en qualsevol moment amb caràcter extraordinari, quan algun dels seus membres així ho sol·liciti a la persona encarregada de realitzar la convocatòria.

D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades seran incorporades a un fitxer informatitzat per al seu tractament i per facilitar la comunicació i/o per a la gestió específica de la seva sol·licitud. El responsable del fitxer és l'Ajuntament de Reus, qui garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que es recullen, així com la implementació de les mesures d'ordre tècnic i organitzatiu que garanteixin la seguretat d'aquestes. A més l'Ajuntament es compromet a no cedir-les a tercers sense consentiment explícit de l'usuari excepte quan sigui necessari per a dur a terme la gestió que se sol·liciti o quan la llei així ho obligui. Podeu dirigir-vos a l'Oficina d'Atenció Ciutadana per exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les vostres dades personals.