Serveis tècnics d’Arquitectura i Urbanisme

Des d’aquest servei es duen a terme tota una sèrie de treballs i processos relacionats amb el planejament urbanístic de la ciutat i l’ordenació urbana i territorial.

Un dels aspectes d’especial rellevància és la supervisió del pla urbanístic d’acord amb les directrius marcades pel Pla General d’Ordenació Urbana, en relació al qual elabora projectes específics relatius a àrees i sectors concrets de la ciutat i du a terme treballs topogràfics. També en relació al PGOU elabora informes, cèdules d’aprofitament urbanístic i certificats, i facilita informació sobre consultes de particulars.

Així mateix, col·labora amb la iniciativa privada en l’articulació de plans específics de desenvolupament urbà com ara la implantació de noves zones industrials, projectes d’urbanització o de reparcel·lació, etc., i col·labora en la redacció d’estudis de viabilitat econòmica en relació a aquests plans. S’encarrega també de les relacions exteriors amb altres organismes i institucions pel que fa a temes d’urbanisme.

Altres tasques específiques que es duen a terme des del Servei són el manteniment i l’actualització de l’arxiu de plànols i documents relacionats amb la ciutat, la rebuda i tramitació d’expedients i documents diversos, la valoració d’immobles i terrenys, etc.

Serveis Tècnics d'Arquitectura i Urbanisme
Carrer de Sardà i Cailà, s/n
Tel. 977 010 076 / 977 010 075

Horaris: Dimarts, d'9:00 h a 13:30h.

Les consultes als Serveis Tècnics d'Arquitectura es poden fer per correu electrònic a través de [email protected].

Si us cal una atenció presencial, cal concertar CITA PRÈVIA.

Serveis Tècnics d'Arquitectura i Urbanisme

D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades seran incorporades a un fitxer informatitzat per al seu tractament i per facilitar la comunicació i/o per a la gestió específica de la seva sol·licitud. El responsable del fitxer és l'Ajuntament de Reus, qui garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que es recullen, així com la implementació de les mesures d'ordre tècnic i organitzatiu que garanteixin la seguretat d'aquestes. A més l'Ajuntament es compromet a no cedir-les a tercers sense consentiment explícit de l'usuari excepte quan sigui necessari per a dur a terme la gestió que se sol·liciti o quan la llei així ho obligui. Podeu dirigir-vos a l'Oficina d'Atenció Ciutadana per exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les vostres dades personals.