Avanç del POUM

El ple de l’Ajuntament de Reus va aprovar el 8 de juny del 2012 amb el vot unànime de tots els regidors l’Avanç del Pla d’ordenació urbanística municipal de Reus (POUM). L’Avanç del POUM és un document genèric, que forma part de la redacció del POUM, que posa de manifest les intencions i els eixos principals del creixement i el desenvolupament del municipi de cara al futur. Marca els criteris bàsics a partir dels quals es construirà el model de ciutat desitjat, i compta també amb la redacció d’un informe ambiental preliminar. Els objectius de l’Avanç són:

   • Reorientació del model de creixement.
   • Regeneració del teixit urbà
   • Potenciació de la matriu agrícola i valors paisatgístics
   • Eficiència en la mobilitat

DOCUMENTACIÓ TÈCNICA DE L'AVANÇ DEL POUM

A continuació, trobaràs la relació de la documentació tècnica de l'avanç del POUM i els enllaços al núvol on podràs consultar i descarregar els documents relacionats.

Documentació escrita

 • Memòria Avanç del POUM
 • Informe de sostenibilitat ambiental preliminar

Plànols d'informació

 • I.01 Encaix territorial
 • I.02 Ortoimatge 2011
 • I.03 Informació cadastral
 • I.04 Classificació del sòl (Text refós 2012)
 • I.05 Desenvolupament del sòl urbà: Unitats d’actuació
 • I.06 Desenvolupament del sòl urbà i sòl urbanitzable: Sectors de planejament derivat
 • I.07 Pla especial de protecció del patrimoni arquitectònic, historicoartístic i natural - I
 • I.08 Pla especial de protecció del patrimoni arquitectònic, historicoartístic i natural - II
 • I.09 Modificacions puntuals del Pla general del 1999 aprovades definitivament
 • I.10 Xarxa ferroviària. Estat actual
 • I.11 Xarxa viària. Estat actual
 • I.12 Xarxa ferroviària. Planejament supramunicipal
 • I.13 Xarxa viària. Planejament supramunicipal
 • I.14 Infraestructures: xarxa d’aigua
 • I.15 Infraestructures: xarxa de sanejament
 • I.16 Infraestructures: xarxa de gas
 • I.17 Infraestructures: xarxa d’energia elèctrica
 • I.18 Infraestructures: xarxa de telecomunicacions
 • I.19 Sistemes d’espais lliures i equipaments, i àrees de protecció del paisatge
 • I.20 Sistema d’espais oberts. Planejament supramunicipal
 

Plànols de proposta

 • O.01 Estructura territorial dels espais lliures
 • O.02 Projecte de ciutat
 • O.03 Proposta de mobilitat ferroviària
 • O.04 Proposta de mobilitat viàri
 

Plànols d'alternatives

 • A.01 Síntesi de les alternatives: 0-1-2


D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades seran incorporades a un fitxer informatitzat per al seu tractament i per facilitar la comunicació i/o per a la gestió específica de la seva sol·licitud. El responsable del fitxer és l'Ajuntament de Reus, qui garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que es recullen, així com la implementació de les mesures d'ordre tècnic i organitzatiu que garanteixin la seguretat d'aquestes. A més l'Ajuntament es compromet a no cedir-les a tercers sense consentiment explícit de l'usuari excepte quan sigui necessari per a dur a terme la gestió que se sol·liciti o quan la llei així ho obligui. Podeu dirigir-vos a l'Oficina d'Atenció Ciutadana per exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les vostres dades personals.