Pla d'Acció Urbanisme Feminista

El Pla d'Acció per a l'ordenació urbanística des de la perspectiva de gènere i feminista determina 10 directrius per l’ordenació urbanística de la ciutat des de la perspectiva de gènere, que podran orientar el desenvolupament de qualsevol projecte o acció vinculat a la via i espai públic, sigui planejament o infraestructura. El pla també ha identificat 10 llocs concrets en els que proposa una possible millora urbanística des de la perspectiva d’urbanisme feminista.

Aquest projecte dona resposta a les accions englobades en l'objectiu 1.4 Consolidar la perspectiva de gènere en laplanificació i gestió de la ciutat del Pla Municipal de Polítiques de Gènere. 

Urbanisme feminista

L’urbanisme feminista posa en el centre la vida quotidiana, i engloba el conjunt d’activitats que es desenvolupen en el dia a dia o eventualment. L’urbanisme amb perspectiva de gènere dóna el mateix valor a totes les esferes (productiva, reproductiva, pròpia i política) a l’hora de planificar i dissenyar espais, a diferència de l’urbanisme tradicional, que ha prioritzat l’esfera productiva del treball, responent a un model de societat capitalista i patriarcal.

Metodologia

Per a poder elaborar un diagnòstic s’han combinat diferents metodologies com anàlisi documental i anàlisi del context socioeconòmic i urbanístic; així com sessions participatives i l’observació del territori.

 • Observació del territori: S’han fet recorreguts i observacions tècniques per conèixer directament els barris, avaluant in situ i des de l’experiència aspectes com connectivitat, espais públics, accessibilitat, visibilitat, representativitat, presència de vegetació, etc. S’han fet 4 observacions.
 • Metodologies Participatives: S’han dut a terme activitats participatives amb dones diverses (edat, barri, origen): Taller Identificació Xarxa Quotidiana a Reus i Marxes Exploratòries (pels barris de Carrilet-Horts Miró-Fortuny-Pastoreta; pels barris de Casc Antic-Carme-Mercat Central-Ample; pels barris de Ample-Poetes-Gaudí-Mineta-Niloga) i taller de devolució i validació de les propostes de directrius i llocs d’intervencions

Directrius

Les directrius d’ordenació urbanística des d’una perspectiva estan ordenades segons els 6 àmbits següents:

CURES. L’Objectiu és dissenyar i planificar l’espai com a suport físic per la provisió de cures de les persones. Directrius d’aquest àmbit són:

 • Facilitar la cura de la gent gran i les persones dependents: Acompanyament dels recorreguts quotidians amb carrers accessibles amb bancs connectats entre si. Adaptació d’encreuaments per a la millora de la visibilitat i la percepció de seguretat viària, especialment de persones grans i infància. Xarxa de bancs i carrers accessibles al voltant de caps i residències de gent gran.
 • Facilitar la cura de la infància: Ampliació d’espais d’espera a les escoles, amb espais per al joc, l’espera i la cura, disminuint el trànsit i la velocitat dels cotxes. Connexió i equipament amb elements urbans d’espais de joc infantil amb escoles. Crear espais infantils de joc al centre de la ciutat.

PERCEPCIÓ DE SEGURETAT. L’objectiu és fomentar que totes les persones se sentin segures a qualsevol hora del dia. La directriu d’aquest àmbit és:

 • Dissenyar l’espai per millorar la percepció de seguretat des de la perspectiva de gènere. Tenir en compte els 6 principis de seguretat amb perspectiva de gènere de Mont-real: La visibilitat: veure i ser vista. La vigilància informal i accés a ajuda. La planificació i manteniment del lloc. La senyalització: saber on estàs i cap a on vas. La participació de la comunitat. La concurrència de persones: escoltar i ser escoltada. Afavorir la visibilitat espacial. Dissenyar els edificis i espais de manera que existeixi un vincle visual. Orientar i afavorir la llegibilitat dels usos quotidians amb senyalització no sexista i diversa. Afavorir la continuïtat d’usos i activitats.

XARXES DE MOBILITAT: L’objectiu és garantir la mobilitat integral que afavoreixi les necessitats de la vida quotidiana. Directrius:

 • Fomentar la mobilitat activa: Millorar la connexió i infraestructures (espais d’ancoratge i guardat, senyalització, carrils) de la xarxa en bicicleta. Prioritzar la mobilitat de vianants. Fer un estudi sobre mobilitat quotidiana segregat per sexe i edat.
 • Adequar el transport públic a les necessitats diverses de les persones: Adaptar els horaris i recorreguts dels busos per satisfer les necessitats de la vida reproductiva, comunitària i personal, no només la productiva.

HABITABILITAT: Garantir les condicions físiques, socials i ambientals que permetin el desenvolupament d’una vida saludable. Directrius:

 • Densificar i diversificar el verd urbà: Millorar el manteniment dels espais verds per facilitar que siguin espais de proximitat per a tota la població. Crear eines de gestió per facilitar l’ús de solars buits al nucli antic per posar jardins o horts urbans.
 • Millorar la xarxa d’espais verds i saludables: Garantir la proximitat d’espais verds i saludables a tots els barris. Connectar els espais verds i crear-ne de nous. Equipar la xarxa d’espais verds i de camins que connectin.
 • Garantir les qualitats de l’espai públic com a determinant de salut: Assegurar l’existència de lavabos públics distribuïts per tot el territori. Fomentar l’accés a una alimentació de proximitat, estacional i variada a preus assequibles. Connectar i equipar recorreguts saludables per afavorir l’activitat física. Crear espais de pràctica esportiva per dones de diferents edats. Habilitació d’un espai esportiu i de ball per a dones adolescents. Millorar la gestió de residus i reduir els contaminants ambientals.

AUTONOMIA ECONÒMICA: Fomentar activitats econòmiques de proximitat que facilitin la conciliació amb la resta d’àmbits de la vida. Les directrius són:

 • Fomentar les activitats econòmiques encapçalades per dones: Suport municipal per la creació de cooperatives i empreses encapçalades per dones. Habilitar espais per la creació d’activitats econòmiques encapçalades per dones.
 • Facilitar la conciliació de persones usuàries i treballadores al comerç de proximitat. Gestionar que hi hagi lavabos públics a prop del comerç. Facilitar serveis de ludoteca, emmagatzematge i consergeria per facilitar la realització de compres a petit comerç o botigues. Reconèixer i impulsar les iniciatives que existeixen per part de les xarxes comercials (jardins verticals, aparadors...)

ENFORTIMENT COMUNITARI: Afavorir amb la configuració i gestió dels espais per tal que la gent pugui relacionar-se i crear xarxes comunitàries. La directriu d’aquest àmbit és:

 • Fomentar espais de trobada oberts i tancats: Afavorir la barreja d’usos, la densitat i la proximitat per a la trobada de les persones. Afavorir la simultaneïtat d’usos i activitats. Habilitació de petits espais públics en relació amb els recorreguts quotidians. Es poden crear petits espais públics, en aquest radi de proximitat de les cures de les persones dependents i grans, per a estar, per a la socialització, prendre l’aire, etc. Es poden adaptar substituint alguna plaça d’aparcament i posant uns mínims d’elements urbans (bancs, ombra, paperera, senyalització...). Reconèixer i impulsar els espais i les xarxes comunitàries que ja existeixen. Fomentar hàbits de participació i organització comunitària. Proporcionar espais per a la reunió d’entitats veïnals i socials (per exemple, a Carrilet).

Proposta d’actuacions

Les propostes d’actuacions i els objectius de cadascuna d’elles són els següents:

Àmbit Cures:

 • Xarxa de carrers accessibles i bancs al voltant de tres residències i del CAP Marià Fortuny: Connectar les tres residències i el centre de salut en un entorn de 150m amb carrers accessibles i bancs.
 • Pacificació de l’espai al voltant de l’escola de Joan Rebull: Adaptar l’espai d’entrada i sortida de l’escola com un espai tranquil, ampli i amb elements urbans que acompanyin l’espera, el joc i la socialització per a persones de diferents edats.

Àmbit Percepció de seguretat:

 • Mesures per millorar la percepció de seguretat del túnel per sota de les vies del tren: Millorar la percepció de seguretat en la connexió entre els barris Gaudí i dels Poetes.
 • Mesures per millorar la percepció de seguretat del carrer Escultor Rocamora: Millorar la percepció de seguretat de les persones que caminen pel carrer de l’Escultor Rocamora.

Àmbit xarxes de mobilitat:

 • Caminabilitat del carrer Plaça Puríssima Sang: Millorar l’accessibilitat, la continuïtat dels recorreguts i la seguretat viària de la plaça de la Puríssima Sang.
 • Connexió entre transport públic, mobilitat activa i estació de RENFE: Millorar la connexió entre les dues parades de busos a prop de l’estació de trens, les infraestructures ciclistes i els accessos per a vianants a l’estació de RENFE.

Àmbit Habitabilitat:

 • Cessió d’ús comunitari del solar buit del carrer Sant Elies: Promoure l’aparició d’espais verds d’ús comunitari mitjançant la cessió temporal de solars en desús.
 • Recuperació de l’antic espai d’Adif al voltant de les vies: Recuperar els espais verds existents de grans dimensions i que fan de barrera en la vida quotidiana de les persones.
 • Fer una Xarxa de Lavabos Públics: Construir una xarxa de lavabos públics aprofitant els lavabos d’equipaments i de comerços existents.

Àmbit Autonomia econòmica.

 • Infraestructures per a promoure la conciliació entre diferents activitats econòmiques: Facilitar que tant les persones que van al centre a comprar com les que estan treballant en el comerç puguin conciliar amb la resta d’activitats quotidianes.

Àmbit Enfortiment comunitari:

 • Equipament de l’espai de trobada i cura quotidiana a la cantonada del C/ Sant Carles i C/ Sant Josep: Equipar l’espai amb elements físics, funcionals i simbòlics que fomentin el sei ús i aplicació per part de la comunitat.

D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades seran incorporades a un fitxer informatitzat per al seu tractament i per facilitar la comunicació i/o per a la gestió específica de la seva sol·licitud. El responsable del fitxer és l'Ajuntament de Reus, qui garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que es recullen, així com la implementació de les mesures d'ordre tècnic i organitzatiu que garanteixin la seguretat d'aquestes. A més l'Ajuntament es compromet a no cedir-les a tercers sense consentiment explícit de l'usuari excepte quan sigui necessari per a dur a terme la gestió que se sol·liciti o quan la llei així ho obligui. Podeu dirigir-vos a l'Oficina d'Atenció Ciutadana per exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les vostres dades personals.