Oferta pública d'ocupació

L’oferta pública d’ocupació és la relació de places de personal funcionari i de personal laboral que l’Ajuntament necessita cobrir. En aquesta pàgina podeu consultar-hi l’oferta pública d’ocupació per poder participar en el procés selecctiu de les places que hi estan incloses. A més d’aquest web, també podeu consultar la informació i les condicions exigides per poder participar en el procés selectiu de les places incloses a l’oferta d’ocupació pública al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona (BOPT) i al tauler d’edictes d’aquest ajuntament.

Els procediments de selecció habituals són l’oposició i el concurs-oposició. En l’oposició la persona opositora ha de superar les proves que estableix la convocatòria. En el concurs-oposició, cal superar les proves corresponents i també tenir prèviament determinades condicions de formació, mèrits o experiència degudament acreditades.

Durant el termini que s’indica a l’anunci de la convocatòria, poden iniciar el procediment les persones que reuneixin les condicions que s’exigeixen per a l’ingrès a la funció pública i les especificament assenyalades a la convocatòria. Les persones interessades han d’emplenar la sol·licitud de participació, adjuntar-hi la documentació que es demana a les bases específiques i satisfer l’import de la taxa (o acreditar-ne l’exempció).

Per acreditar l’experiència professional s’haurà d’aportar algun tipus de document on consti la data d’inici de la relació laboral i la de finalització, així com la categoria professional. Si s’aporta la vida laboral s’haurà d’acompanyar amb documents que acreditin la categoria. En les relacions de caràcter laboral s’aconsella aportar el model oficial de certificat d’empresa. També es pot aportar l’últim rebut del salari on consti l’antiguitat i la categoria. Per acreditar treballs en el sector públic s’haurà d’aportar un certificat de serveis prestats. En els certificats dels cursos de formació hi haurà de constar el nombre d’hores o el valor en crèdits.

La sol·licitud pot presentar-se de forma presencial al registre general de l'Ajuntament de Reus (OAC -plaça Mercadal, 1), on el mateix moment es pot efectuar el pagament de la taxa, o bé per correu postal, adjuntant-hi la sol·licitud i la documentació i acreditant el pagament o l'exempció de la taxa.

Pot presentar la sol·licitud una persona diferent a la sol·licitant, però cal que aporti tota la documentació necessària així com també la sol·licitud omplenada i signada pel demandant.

Una vegada finalitza el termini de presentació de sol·licituds i es verifica l’acompliment dels requisits, el departament de Recursos Humans publica una llista provisional d’admesos i exclosos, i es dona un termini de 10 dies per esmenar les deficiències i/o aportar documentació. La mateixa resolució inclou la composició del tribunal, el lloc, data i hora de començament dels exercicis i ordre d’actuació de les persones que hi participen. Finalment, es publica la llista definitiva d’admesos i exclosos tant al tauler d’edictes com al web municipal.

Quan finalitza el procés selectiu el tribunal publicarà en el tauló d’anuncis de la Corporació i en el web municipal. La puntuació final de les proves selecives i la relació de persones aprovades per odre de puntuació. El tribunal no podrà aprovar ni declarar que han superat les proves selectives, un nombre superior d’aspirants que el de places convocades. Els aspirants proposats presentaran a Recursos Humans, els documents acreditatius especificats en les bases de la convocatòria, dins el termini de 20 dies naturals, a partir de la publicació de la llista de persones aprovades. Acabat el procés el tribunal elevarà la relació de persones aprovades, junt amb l’acta de l’última sessió, la qual farà concreta referència a l’aspirant o aspirants seleccionats a la Presidència de la Corporació, que formularà el pertinent nomenament.

Veure l'oferta pública d'ocupació

D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades seran incorporades a un fitxer informatitzat per al seu tractament i per facilitar la comunicació i/o per a la gestió específica de la seva sol·licitud. El responsable del fitxer és l'Ajuntament de Reus, qui garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que es recullen, així com la implementació de les mesures d'ordre tècnic i organitzatiu que garanteixin la seguretat d'aquestes. A més l'Ajuntament es compromet a no cedir-les a tercers sense consentiment explícit de l'usuari excepte quan sigui necessari per a dur a terme la gestió que se sol·liciti o quan la llei així ho obligui. Podeu dirigir-vos a l'Oficina d'Atenció Ciutadana per exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les vostres dades personals.