Ajuts, programes i serveis

T'ajudem a créixer

El programa 'T’ajudem a créixer' té com a objectiu ajudar famílies en situació de vulnerabilitat social perquè els seus fills puguin assistir a una escola bressol.

Aquest programa és fruit de la col·laboració de l’Ajuntament de Reus i la Fundació «La Caixa».

Les famílies que reben aquestes ajudes són derivades dels mateixos Serveis Socials de l’Ajuntament de Reus, del Centre de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç (CDIAP), de les escoles bressol o per demanda directa de la família, amb una valoració tècnica prèvia dels professionals de serveis socials.

El valor de les ajudes varia en cada cas segons la situació de cada família, que ha de complir determinats supòsits. D'aquesta manera, hi poden optar les famílies monoparentals amb el progenitor/a treballant; els infants amb necessitats educatives especials, i els infants en situació de risc social.

La Regidoria de Benestar Social treballa aquest programa de manera coordinada amb la Regidoria d’Ensenyament i Política Lingüística, responsable de les escoles bressol municipals.

Les famílies que reben aquestes ajudes poden inscriure els seus fills en les escoles bressol municipals, en la llar d’infants El Barrufet, que depèn de la Generalitat, i en la A. Cuadrada, propietat de la Creu Roja.

Ajuts per l'assistència al menjador escolar

La Regidoria de Benestar Social de l’Ajuntament de Reus prioritza les famílies en situacions de vulnerabilitat social a l’hora de subvencionar l’assistència als menjadors de l’alumnat d’ensenyament obligatori i de segon cicle d’educació infantil dels centres educatius públics i concertats de la ciutat.
La sol·licitud es pot fer demanant cita prèvia a l’Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC), ubicada a la plaça del Mercadal, i també per via telemàtica.

Tramitar l'ajut per assistència al menjador escolar

Pla d'Infància i Adolescència per la Igualtat d'Oportunitats (PIAIO)

El Pla d'Infància i Adolescència per la Igualtat d'Oportunitats (PIAIO) és una proposta d’ajuda de l’Administració local que vol generar dinàmiques i accions coherents i possibles com a resposta a les dificultats d'infants i adolescents de la ciutat a partir de la complexitat i diversitat territorial de la ciutat. Treballa sobre estratègies i mesures relatives a reduir les desigualtats i la pobresa en la infància i l’adolescència, en especial, en els àmbits de la política de rendes, educativa, del lleure i de la participació. Per tant, aquest Pla està pensat per a donar resposta i aconseguir normalitzar les necessitats de la infància i l’adolescència en la seva proporció i principalment en els casos que viuen de forma més precària, fràgil i amb possible situació de risc.

Servei d’Ajuda a Domicili (SAD) - Infància i família.

El Servei d’Ajuda a Domicili (SAD) Infància i Família és un recurs comunitari de caràcter social. Engloba un conjunt de serveis organitzats per donar suport a les persones que necessiten ajut per realitzar les activitats bàsiques de la vida diària. Els serveis que es presten estan orientats a l'atenció personal, domèstica, de suport familiar i de relacions amb l'entorn.

Tramitar l'ajut del servei d'ajuda a domicili

Taula Local d'Infància

L’any 2016 es va constituir la Taula de la Infància de Reus, impulsada per la Regidoria de Benestar Social i formada també per professionals d'altres regidories de l'Ajuntament, de la Guàrdia Urbana i dels Mossos d'Esquadra i representants d'entitats socials de la ciutat que treballen amb els infants.

L'objectiu principal de la Taula, que respon al mandat del Decret de la Generalitat que ordena la creació de la Taula Nacional, taules territorials i locals d'infància, és potenciar els agents implicats en la promoció social d'aquest col·lectiu i la detecció i la intervenció davant possibles situacions de risc o de desemparament.

Els grups de treball de la Taula Local de la Infància, constituïts per tal que quan es doni una situació de vulnerabilitat d'un infant pugui ser tractada de forma conjunta i coordinada, són els següents:

  • Comissió de Seguiment d’infants en Risc (CSIR)
  • Assetjament i absentisme escolar (AEA)
  • Mutilació genital femenina (MGF)

Reus, ciutat amiga de la infància

El 22 d'octubre de 2018 Reus es va adherir com a municipi aliat del «Programa ciutats amigues de la infància», un pas previ al reconeixement com a ciutat Amiga de la Infància. L'objectiu és reforçar les polítiques adreçades de manera específica a la població entre 0 i 18 anys que es fan a la ciutat.

La idea de sol·licitar aquest reconeixement internacional parteix de la Regidoria de Benestar Social, que té com a competències l'estudi, definició i proposta d'estratègies, plans, projectes i directrius en matèria d'atenció a la infància i adolescència. Tot i que, des del primer moment, aquesta col·laboració amb UNICEF s'ha treballat de manera transversal, sobretot des del Pla d'Infància i Adolescència per la Igualtat d'Oportunitats (PIAIO) de l'Ajuntament de Reus i de la Taula Local de la Infància de Reus, en què participen les regidories d'Ensenyament i Política Lingüística, Participació, ciutadania i transparència – a través del Casal de Joves- i Seguretat ciutadana, entre altres serveis administratius.

Ara, per tal que Reus obtingui el Segell de Reconeixement Ciutat Amiga de la Infància, d'acord amb els requisits i procediments establerts per UNICEF, s’està desenvolupant l'enfocament de treball "ALIA", que consisteix a dur a terme projectes i accions que contribueixin a fomentar la participació de la ciutadania, inclosos els infants, en les polítiques locals d'infància i adolescència, construint així aliances i xarxes de col·laboració amb diferents sectors de la societat a favor de la infància, de conformitat amb els principis i normes de la Convenció dels Drets de l'Infant.

D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades seran incorporades a un fitxer informatitzat per al seu tractament i per facilitar la comunicació i/o per a la gestió específica de la seva sol·licitud. El responsable del fitxer és l'Ajuntament de Reus, qui garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que es recullen, així com la implementació de les mesures d'ordre tècnic i organitzatiu que garanteixin la seguretat d'aquestes. A més l'Ajuntament es compromet a no cedir-les a tercers sense consentiment explícit de l'usuari excepte quan sigui necessari per a dur a terme la gestió que se sol·liciti o quan la llei així ho obligui. Podeu dirigir-vos a l'Oficina d'Atenció Ciutadana per exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les vostres dades personals.