Consell Municipal de Cultura

El Consell Municipal de Cultura és un canal de participació ciutadana dins de l’organització municipal gràcies al qual es configura un espai de trobada regular entre la ciutadania, les entitats i l’Ajuntament per recollir i debatre, de manera continuada, les opinions i propostes sobre les actuacions municipals al voltant en aquest cas de la cultura.

El reglament aprovat inicialment pel Ple Municipal de 18 de març de 2022 regula les funcions, l’organització i el funcionament intern del Consell Municipal de la Cultura.

Funcions

Les funcions del Consell Municipal són generar debat i opinió i fomentar el consens en les polítiques municipals sobre cultura; elaborar un informe bianual de la cultura de la ciutat; elaborar dictàmens i formular recomanacions en matèria de cultura i política cultural a iniciativa pròpia o a instància dels departaments de l’Ajuntament; elaborar un informe previ en casos de creació de nous organismes o equipaments culturals municipals, projectes normatius i reglamentaris municipals que incideixin sobre grans temes de política cultural o artística, o nomenament de responsables dels equipaments culturals municipals; actualitzar de forma quotidiana el Pla estratègic de Cultura de la Ciutat; participar en els processos de subvencions en l’àmbit de la cultura; integrar-se en jurats d’àmbit cultural i, finalment, qualsevol altra funció que li encomani l’Ajuntament.

D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades seran incorporades a un fitxer informatitzat per al seu tractament i per facilitar la comunicació i/o per a la gestió específica de la seva sol·licitud. El responsable del fitxer és l'Ajuntament de Reus, qui garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que es recullen, així com la implementació de les mesures d'ordre tècnic i organitzatiu que garanteixin la seguretat d'aquestes. A més l'Ajuntament es compromet a no cedir-les a tercers sense consentiment explícit de l'usuari excepte quan sigui necessari per a dur a terme la gestió que se sol·liciti o quan la llei així ho obligui. Podeu dirigir-vos a l'Oficina d'Atenció Ciutadana per exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les vostres dades personals.