Consell Municipal de Salut

En compliment del primer dels acords del Pacte de Ciutat per la Salut de Reus, el dia 8 de juny de 2017 es va crear el Consell Municipal de Salut de Reus, com a òrgan de participació sectorial de caràcter consultiu de l’Ajuntament de Reus i com a eina de participació oberta i democràtica i punt de trobada de la ciutadania, entitats i professionals que tinguin relació amb la salut i la planificació dels serveis sanitaris a la ciutat.

El Consell Municipal de Salut de Reus es creà a l’empara d’allò que estableixen els articles 62 i 63 del text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, amb l’objectiu de promoure, estimular i canalitzar la participació de la ciutadania, i de les seves associacions, en la gestió estratègica dels afers relatius a l’àmbit de la salut, ampliant els espais d’influència ciutadana i de corresponsabilitat que impliquin una millora de l’acció de govern en l’àmbit de la salut a la ciutat.

El Consell és una eina d'aprofundiment democràtic per millorar el govern de la ciutat i les seves polítiques en matèria de salut, així com un punt de trobada de la ciutadania, entitats i professionals que tinguin relació amb la salut i la planificació dels serveis sanitaris a la ciutat. Se'n preveu una reunió, com a mínim, dos cops l’any en sessió ordinària.

Fitxers relacionats:

D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades seran incorporades a un fitxer informatitzat per al seu tractament i per facilitar la comunicació i/o per a la gestió específica de la seva sol·licitud. El responsable del fitxer és l'Ajuntament de Reus, qui garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que es recullen, així com la implementació de les mesures d'ordre tècnic i organitzatiu que garanteixin la seguretat d'aquestes. A més l'Ajuntament es compromet a no cedir-les a tercers sense consentiment explícit de l'usuari excepte quan sigui necessari per a dur a terme la gestió que se sol·liciti o quan la llei així ho obligui. Podeu dirigir-vos a l'Oficina d'Atenció Ciutadana per exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les vostres dades personals.