Pla Educatiu d'Entorn

Logotip del Pla Educatiu d'Entorn

Els Plans educatius d’entorn són un instrument per donar una resposta integrada i comunitària als reptes educatius, coordinant i dinamitzant l’acció educativa dels diferents espais i temps educatius de la vida dels infants i dels joves amb la finalitat de millorar les seves oportunitats en tots els temps i espais, connectant els aprenentatges formals i no formals i afavorint l’accés de tot l’alumnat, especialment a aquell més vulnerable, sent doncs element estratègic d’equitat i igualtat d’oportunitats.

El 4 d’agost de 2023 l’Ajuntament de Reus i la Generalitat de Catalunya mitjançant el Departament d’Educació van signar un conveni de col·laboració perquè amb aquest instrument es contribueixi a:

- Fomentar la llengua catalana

- Millorar l’èxit educatiu per tot l’alumnat en totes les dimensions: personal, acadèmica, social i laboral.

- Afavorir la convivència, cohesió social, foment de l’ús de la llengua catalana

- Crear i/o manteniment una xarxa educativa que doni una resposta global, integral i més eficaç als reptes educatius.

Els destinataris són la població de 0 a 20 anys de centres públics i privats concertats de la ciutat, les seves famílies i la comunitat educativa en general. D’aquesta manera, s’aconsegueix donar un valor afegit a l’educació, aportant experiències de convivència a dins i a fora dels centres educatius.

Els objectius generals són: 

1. Contrtibuir a la milora de les condicions d’escolarització i a l’èxit escolar i educatiu

2. Potenciar l’educació en valors, el compromís cívic dels alumnes en un marc de convivència

3. Potenciar la implicació de les famílies en l’educació dels fills i la participació en la vida escolar

4. Promoure l’educació intercultural i l’ús de la llengua com a element de cohesió social

5. Potenciar els estils de vida saludables i fomentar la pràctica regular de l’activitat físicoesportiva.

Cada objectiu conté unes línies d'intervenció relacionades de les quals se'n deriven unes actuacions amparades per un  objectiu metodològic: implementació de projectes d’àmbit comunitari en funció de les necessitats de cada territori, formació de treball i aprenentatge en xarxa interprofessional i impuls d’espais de trobada i reflexió (grups de treball temàtics)

Els agents als quals es demana implicació a banda de l’Ajuntament i les seves regidories i la Generalitat i els seus departaments són: centres educatius, AFAs i famílies, alumnat, teixit associatiu i entitats culturals, esportives i de lleure.

Cada curs la Comissió Representativa Institucional que és l’òrgan de decisió aprova un pla d’actuacions amb les diferents activitats que es faran durant el curs i que compleixen amb els objectius esmentats.

Per al curs 2023-2024 es van aprovar les següents actuacions: 

Tallers de suport a la tasca escolar

Tallers per a millorar la comprensió lectora i la comunicació oral de l’alumnat en etapa obligatòria que es realitzen als centres educatius en horari no lectiu.

Enllaç vídeo REUS CIUTAT EDUCADORA 

Activitats extraescolars d'esports i arts

Activitats adreçades a l’alumnat en horari extraescolar de diferents àmbits (segons preferències dels centres educatius): artístiques , esportives, creatives, experimentació científica, robòtica, ràdio ...

Enllaç vídeo REUS CIUTAT EDUCADORA 

Passaport cultural 

Té  per objectiu connectar els aprenentatges del fora escola amb els de dins l’escola. La tasca és coordinar-se amb els referents de les escoles,  coordinar amb les destinacions d'aprenentatge, facilitar la informació de les activitats a uns i altres, cercar possibles noves destinacions i facilitar-ne la seva adhesió al projecte, i  cercar i aplicar estratègies de difusió i incentivació a la participació de les famílies dels infants dels centres adherits i d’altres agents culturals i socioeducatius.

Enllaç vídeo REUS CIUTAT EDUCADORA 

Padins i padrines de jocs

Els tallers de padrins i padrines de joc tenen com a objectiu principal promoure l’ús del català oral mitjançant el joc (cartes, jocs de tauls, jocs de rol....) entre l’alumnat de primària i secundària de diferents centres educatius del municipi:  les dimensions de comprensió lectora i expressió escrita i oral amb l'alumnat en situació de més alta vulnerabilitat

Improversem: tallers de rap i glosa

Tallers adreçats als joves que es realitzen en horari lectiu per a fomentar l’ús del català mitjançant l’expressió musical. Trobada a final de curs per a compartir i interpretar els temes creats.

Enllaç vídeo REUS CIUTAT EDUCADORA 

Aprenem Junts (primària i secundària) 

Projecte per a fomentar l’ús de metodologies actives en el sí de l’escola. Organització d’unes trobades d’alumnes de diferents escoles a final de curs per a compartir els projectes treballats a cada escola durant el curs.

Enllaç vídeo REUS CIUTAT EDUCADORA 

Mentoria

Projecte d’intervenció social que promou la relació entre persones que cursen estudis superiors i voluntàriament s’ofereixen per a proporcionar un suport individual a un infant que es troba en una situació de risc d’exclusió.

Traducció 

L’objecte del contracte és el servei  del  traducció de l’idioma ÀRAB / AMAZIG a l’idioma CATALÀ i viceversa dins dels centres educatius de la ciutat de Reus. actua sempre sota demanda dels professionals de l’educació de les escoles i instituts de Reus evita que l’idioma sigui un escull en el procés d’integració de les persones que arriben a la ciutat.

Infants ciutadans

És una activitat educativa que vol escoltar l'opinió dels infants per tal de millorar la ciutat de Reus i el seu entorn. Els infants de 5è de 24 escoles  de Reus pensen, reflexioneni fan propostes de millora a l'Ajuntament, al govern,sobre untema. Les propostes les faran arribar els representants de les escoles (consellers/es) que s'hauran d'escollir democràticament.  La temàtica el cus 23/24  és Mobilitat saludable, sostenible i segura. 

Enllaç vídeo REUS CIUTAT EDUCADORA 

Rutes d'orientació

Crear o dinamitzar circuits ja existents per: 

- Fomentar l’exercici físic en el medi obert
- Fomentar la pràctica de les caminades d’orientació
- Practicar exercici en família
- Col·laboració activitats conjuntes entre les escoles 

Enllaç vídeo REUS CIUTAT EDUCADORA 

Casals d'estiu 

Casals d’estiu de durada quinzenal i temàtica diversa. Per fomentar l’accés de tots els nens i nenes siguin o no de famílies vulnerables o en risc d’exclusió, s’ha aplicat una tarifació social a partir de varis criteris tant econòmics com socials i culturals. L’objectiu és que a cada casal hi hagi diferents perfils de famílies.   S’ofereix suport de vetllador/a a tots els nens amb diagnòstic de NEE.

Activitats d'estiu per a joves

Organització d’activitats educatives i de lleure organitzades en tallers temàtics setmanals. En col·laboració amb Joventut. S’oferirà a l’alumnat dels centres de secundària i a l’institut-escola de la ciutat.

Objectius:

- Treballar les actituds i els valors
- Fomentar la participació i l’autonomia
- Potenciar la interacció i la cooperació
- Estimular la creativitat i la imaginació    

Jornada de tu a tu 

La finalitat de la jornada és la trobada entre estudiants de batxillerat i estudiants de grau perquè siguin els mateixos estudiants que estan cursant ja estudis universitaris els que expliquin i puguin facilitar informació útil i de tu a tu, entre iguals, que faciliti la pressa de decisions.

Grups de treball 

Creació de grups de treball per a docents on treballar i compartir sobre diferents àrees i temàtiques.

Actualment n'hi ha del passaport cultural, transició de primària a secundària, xarxa 0-6, aprenem junts, impulsor del SOAC, tècnics d'intervenció social o prevenció de l'absentisme escolar 

Altres actuacions coorganitzades

Trobada vine al meu pati, trobada d'escacs, tallers d'alimentació saludable, tastet de ciència, concurs de relats, sembant oportunitats, mostra de teatre, tardes coeducatives, o préstec de material coeducatiu. 

Formació i sensibilització de català

Tallers d’iniciació al català adreçats a famílies d’alumnat en etapa obligatòria que no enten res del català.

Enllaç vídeo REUS CIUTAT EDUCADORA 

Documentals dinamitzats  en català per a infantil 

Per alumnat d’I5 sessions d’una hora i 15 minuts aproximadament amb dinamització en les quals es visualitzaran 2-3 documentals breus i en els quals es treballa entre altres la diversitat cultural: descobrir i conviure amb l’altre/a, rols femenins protagònics no normatius, introducció a l’ètica: el concepte de llibertat o la perspectiva de gènere: rols femenins protagònics no normatius

Educadomènech 

Tallers commemorant l’any Domènech i Montaner per conèixer la seva figura i fomentar l’aprenentatge de tot allò relacionat amb l’arquitectura. Tres sessions de durada que inclouen amb visita a la Casa Navàs i a l’ETSA. 

Espais d'aprenentatge 

Espais de suport a l’aprenentatge per a alumnat d’ESO amb voluntariat de la URV.

D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades seran incorporades a un fitxer informatitzat per al seu tractament i per facilitar la comunicació i/o per a la gestió específica de la seva sol·licitud. El responsable del fitxer és l'Ajuntament de Reus, qui garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que es recullen, així com la implementació de les mesures d'ordre tècnic i organitzatiu que garanteixin la seguretat d'aquestes. A més l'Ajuntament es compromet a no cedir-les a tercers sense consentiment explícit de l'usuari excepte quan sigui necessari per a dur a terme la gestió que se sol·liciti o quan la llei així ho obligui. Podeu dirigir-vos a l'Oficina d'Atenció Ciutadana per exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les vostres dades personals.