Barri del Carme

El barri del Carme és un barri d’origen obrer nascut al segle XVIII a tocar del nucli antic de Reus. Tot i la proximitat al centre, el seu origen humil i la seva posició perifèrica van donar al barri certa fama de marginalitat. El barri presentava una tipologia de cases baixes, moltes amb problemes associats a la manca de manteniment i de condicions d’habitabilitat, i es caracteritzava perquè, tot i la circulació de cotxes, els carrers eren estrets, per l’existència de barreres arquitectòniques i per la manca d’espais públics i zones verdes que hi possibilitessin activitats lúdiques i comercials. 

Edifici social del barri del Carme, seu del Centre cívicAl voltant de l’any 2000, un cop embastat el Pla Especial de Reforma del Nucli Antic i recollint la demanda d’actuació municipal per part del veïnat, l’Ajuntament posa sobre la taula la necessitat de millorar el barri del Carme. Des del primer moment l’equip de govern és conscient que el barri necessita una actuació integral i profunda que no pot decidir- se a la lleugera. El primer pas és encarregar dos treballs: l’Estudi urbanístic del sector del Carme, realitzat sota la direcció de l’arquitecte Manuel de Solà-Morales, i l’Avaluació de les potencialitats del barri del Carme com a espai residencial, a càrrec del Departament d’Antropologia, Filosofia i Treball Social de la URV.

Tot plegat conflueix en un projecte d’actuació que la ciutat presenta el 2004  a la primera convocatòria de la Llei de Barris i que resultarà escollit.

El projecte d’intervenció integral es plantejava tres grans objectius:

• Millorar l’accessibilitat  i permeabilitat del barri no només des del punt de vista urbanístic sinó introduint-hi també noves dinàmiques socials.

• Fer-hi operacions específiques pel que fa als equipaments i l’espai públic. Els nous  equipaments s’ubicaran als edificis del Vapor Vell, que es volen conservar com a patrimoni industrial de la ciutat. Respecte de l’espai públic, es creen petites places, àrees d’aparcament i pàrquings subterranis que en millorin la mobilitat.

• Dinamitzar els usos residencials i la xarxa de carrers per millorar la qualitat de  vida i el benestar social. Per aprofitar, d’una banda, el potencial en termes de residència, a fi d’atraure-hi un espectre social heterogeni i, de l’altra, la capacitat d’allotjar noves activitats terciàries i comercials i nous equipaments. Aquests són factors bàsics a partir dels quals ha agafat forma la proposta d’intervenció.

El projecte incloïa també intervencions de caire social orientades a millorar l’equitat de gènere: la creació d’un casal de les dones que recupera també els antics rentadors de la ciutat i actuacions dirigides al col·lectiu de joves, a la integració dels immigrants, a la intervenció comunitària i a la participació dels veïns.

Instal·lacions del Vapor VellLes actuacions dutes a terme s’han allargat fins al març de 2011 i han permès canviar de dalt a baix la imatge del barri i també la seva projecció en el conjunt de la ciutat. Aixi, pel que fa a actuacions a la via pública, s’han remodelat 14.728,85 m2 de carrers, en els quals s’han eliminat la totalitat de barreres arquitectòniques; s’ha donat una importància especial als elements de pavimentació i a la coherència del conjunt format per les voreres, les rasants i les alineacions que marquen la identitat del barri, i alguns vials s’han definit només per a vianants. S’ha actuat també en el condicionament i la renovació de les xarxes d’enllumenat i clavegueram i s’han instal·lat 928,10 m de canalització de la xarxa de telecomunicacions.

Quant a equipaments, el barri ha guanyat una nova centralitat i un espai de trobada gràcies al conjunt que inclou el Centre Cívic de nova creació, el Casal de les Dones, que permet la recuperació dels antics rentadors, i l’accés al refugi antiaeri de la Patacada. Pel que fa a l’espai del  Vapor Vell, l’espai més singular del barri destinat a acollir la seu del Centre d’Arts Escèniques de Reus, se n’ha culminat el procés d’adquisició. S’han definit també noves zones verdes i espais públics d’escala sostenible amb la construcció de petites places que permeten la creació d’aparcaments subterranis, i s’han instal·lat 44 bústies de recollida pneumàtica de residus.  Finalment, pel que fa a les accions de cohesió social, s’han dut a terme 13 projectes en els quals han participat més de 5.500 persones.

 

D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades seran incorporades a un fitxer informatitzat per al seu tractament i per facilitar la comunicació i/o per a la gestió específica de la seva sol·licitud. El responsable del fitxer és l'Ajuntament de Reus, qui garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que es recullen, així com la implementació de les mesures d'ordre tècnic i organitzatiu que garanteixin la seguretat d'aquestes. A més l'Ajuntament es compromet a no cedir-les a tercers sense consentiment explícit de l'usuari excepte quan sigui necessari per a dur a terme la gestió que se sol·liciti o quan la llei així ho obligui. Podeu dirigir-vos a l'Oficina d'Atenció Ciutadana per exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les vostres dades personals.