Barris Sol i Vista i Immaculada

Carrer Migdia del barri Immaculada.

El projecte d’intervenció als barris Sol i Vista i Immaculada va optar a la convocatòria 2009 de la Llei de barris, en el marc de la qual va rebre un ajut de 6,19 miions que ha permès accelerar el projecte. Es tracta d’una proposta integral ja en marxa que combina accions socials i actuacions urbanístiques per dotar els dos barris d’espais públics i equipament que dinamitzin la zona des d’un punt de vista social, econòmic i ambiental.

Els barris Sol i Vista i Immaculada van néixer anys cinquanta del segle XX com a conseqüència de l’onada migratòria que s’assenta a la perifèria de Reus i crea petites urbanitzacions espontànies en un entorn rústic al marge del centre urbà. Aquestes urbanitzacions tenen en comú l’origen basat en l’autoconstrucció per part dels propis veïns. L’absència de planificació urbanística i de connexió amb el centre expliquen bona part de les necessitats que cal resoldre. A les mancances originals cal sumar-hi la complicació que suposava la barrera natural que fins fa poc formaven els barrancs de la Mina, l’Escorial i el Pedret.

La població d’aquests nuclis s’ha mantingut estable les dues darreres dècades. La seva baixa densitat és un dels punts forts que el pla pretén mantenir, així com la cohesió social i la tradició de col·laboració dels seus habitants. Però, per contra, es produeix un envelliment de la gent gran, que en molts casos segueix residint a les cases que va construir, i coincideix amb l’arribada de nouvinguts que han passat a ocupar els habitatges més precaris.

El pla d’intervenció integral a l’eix dels barris Sol i Vista i Immaculada té quatre objectius per superar el risc d’exclusió dels dos barris i fomentar la integració social i urbanística: trencar l’aïllament i garantir la connectivitat amb la ciutat amb un camí d’enllaç; generar espai públic i equipaments de proximitat i cohesió per atendre les necessitats dels veïns; eliminar els espais insalubres i d’infrahabitatge, però respectant la trama urbana i garantint el dret dels veïns a continuar vivint al barri, i crear equipaments de ciutat que també atreguin usuaris d’altres zones de Reus.

Zona verda i d'habiatges de Sol i Vista.

Així, la connexió dels barris de Sol i Vista i de la Immaculada s’aconseguirà a partir de considerar els barrancs com a elements que relliguen el territori. La intenció és unir el passeig de la Boca de la Mina amb el parc del Roquís a través del barranc del Molí amb una trama natural. La connexió entre els dos barris es reforça amb un camí d’enllaç vorejat d’horts urbans. Es crea d’aquesta manera una nova àrea de centralitat d’alt valor natural, que es reforçarà amb el parc del Roquís i l’enllaç a l’anomenada V verda. Es millorarà també l’espai públic intervenint en els carrers en mal estat i generant zones verdes noves. Seran nous espais de relació veïnal, juntament amb la creació de nous equipaments: un nou centre cívic municipal al Parc dels Capellans, la rehabilitació de Mas Anglès, ja realitzada, o els poliesportius lleugers del CEIP Alberich i Casas i Cèlia Artiga.

D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades seran incorporades a un fitxer informatitzat per al seu tractament i per facilitar la comunicació i/o per a la gestió específica de la seva sol·licitud. El responsable del fitxer és l'Ajuntament de Reus, qui garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que es recullen, així com la implementació de les mesures d'ordre tècnic i organitzatiu que garanteixin la seguretat d'aquestes. A més l'Ajuntament es compromet a no cedir-les a tercers sense consentiment explícit de l'usuari excepte quan sigui necessari per a dur a terme la gestió que se sol·liciti o quan la llei així ho obligui. Podeu dirigir-vos a l'Oficina d'Atenció Ciutadana per exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les vostres dades personals.