Premi per d'Idees per Promoure l'Ús del Català

El Premi d’Idees per Promoure l’Ús del Català, convocat per la Regidoria de Política Lingüística de l’Ajuntament de Reus i el Centre de Normalització Lingüística de l’Àrea de Reus Miquel Ventura, pretén promoure idees i projectes encaminats a potenciar l’ús de la llengua catalana en qualsevol àmbit.

Voleu participar-hi? A la seu electrònica trobareu els detalls de la convocatòria!

Convocatòria del Premi d'Idees per Promoure l'Ús del Català

 

Participants

Es podrà presentar a aquest premi qualsevol persona física o jurídica, associació, col·lectiu  o grup que hi estigui interessat.

En el cas de les persones físiques, aquestes han d’ésser majors d’edat. En el supòsit d’ésser una persona jurídica, aquesta ha de ser un ens sense ànim de lucre.

Característiques tècniques dels projectes

Per optar a aquest premi cal presentar un projecte que incideixi en tota la població o en un col·lectiu determinat (joves, associacions, comerç, empresa, nova immigració, etc.) per aconseguir que el català hi sigui més present com a llengua de comunicació i de treball i per estimular un canvi lingüístic en persones o organitzacions que normalment no fan servir aquesta llengua.

Els treballs que concorrin a aquest premi, que s’han de presentar en llengua catalana, poden ser tant idees inèdites com projectes ja duts a terme, sempre que se’n justifiqui l’aplicabilitat a la realitat de Reus.

Es valorarà tant la validesa i l’originalitat com el desenvolupament tècnic del projecte. Es tindrà en compte que inclogui la justificació, és a dir, les dades en què es basa, els objectius generals i específics, la metodologia d’aplicació, les activitats, la temporalització, els indicadors d’avaluació de resultats, els recursos necessaris i el pressupost.

També es recomana l’adequació a la realitat de Reus, a partir de dades ja publicades o bé obtingudes per l’autor/a.

L’Ajuntament de Reus i el Centre de Normalització Lingüística de l'Àrea de Reus Miquel Ventura es reserven el dret de portar a terme o no aquests projectes o bé d’adaptar-los o modificar-los si es considera convenient.

Presentació dels projecte i terminis

Els projectes concursants es podran presentar al registre auxiliar de l’Oficina Municipal d’Escolarització (c. de Rosselló, 2-8), a partir de l’endemà de la publicació de la convocatòria al BOP de Tarragona, i fins a les 14 h del dia 6 d’octubre, aquest inclòs. Tots aquells projectes que arribin amb posterioritat no podran concórrer al premi.

Els projectes hauran d’estar signats amb pseudònim i s’hauran de presentar en suport informàtic o en paper. A part, i en un sobre tancat, s’hi hauran d’indicar el nom i els cognoms, el NIF, l’adreça, el telèfon i l’adreça electrònica. En aquest sobre s’hi inclourà, a més, una autorització de l’autor o autors del projecte perquè l’Ajuntament de Reus comprovi que es troben al corrent de les seves obligacions tributàries i davant la Seguretat Social.

Import del premi

L’Ajuntament de Reus dota l’11è Premi d’Idees per Promoure l’Ús del Català d’un import total de 2.000 euros. El jurat es reserva el dret d'atorgar també alguna menció honorífica i de declarar el premi desert.

L'import del premi estarà subjecte a les retencions legalment establertes.

Lliurament del premi

El premi es lliurarà abans de final de 2017 en un acte organitzat per la Regidoria de Política Lingüística de l’Ajuntament de Reus i el Centre de Normalització Lingüística de l’Àrea de Reus Miquel Ventura.

La Regidora de Política Lingüística comunicarà a tots els participants si el seu projecte és un dels finalistes així com el dia de l’acte de lliurament del premi.  

Jurat

El jurat del premi estarà format per:

 • M. Dolors Sardà, regidora d’Ensenyament i Política Lingüística de l’Ajuntament de Reus, que presidirà el jurat.
 • Montserrat Flores, regidora de Participació, ciutadania i Transparència de l’Ajuntament de Reus.
 • Jordi Agràs, director dels Serveis Territorials de Cultura a Tarragona.
 • Montserrat Nadal, cap del Servei de Foment de l’Ús del Català de la Direcció General de Política Lingüística.
 • Albert Branchadell, professor del Departament de Filologia Catalana de la Universitat Autònoma de Barcelona i membre de la Societat Catalana de Sociolingüística.
 • Anna Gispert, presidenta de l’APELLC i representant del Ple pel català al Camp de Tarragona.
 • Sergi Vallhonrat, director de Canal Reus TV.
 • Josep M. Fort, coordinador de Dinamització i Assessorament del Centre de Normalització Lingüística de l'Àrea de Reus Miquel Ventura.
 • Raquel Prius, cap d’Ensenyament i Assessorament Lingüístic de l’Ajuntament de Reus, que actuarà com a secretària del jurat, amb veu i sense vot.

 Condicions addicionals i compromisos dels premiats

 •  La participació en aquest concurs pressuposa l'acceptació de les bases.
 • Cada participant pot presentar més d’un projecte al premi.
 • Els concursants podran reclamar els seus treballs a la Regidoria de Política Lingüística de l'Ajuntament de Reus durant els tres mesos següents al lliurament del premi. Només es retornaran a qui n’acrediti ser l’autor/a.
 • La persona o col·lectiu participant que resulti guanyador es compromet a cedir de forma no exclusiva a l’Ajuntament de Reus els drets de propietat intel·lectual corresponents a l’explotació de l’obra, per la qual cosa haurà de signar el corresponent document de cessió com a condició d’eficàcia del veredicte del jurat.
 • En el cas que la persona o col·lectiu faci qualsevol tipus de difusió del projecte premiat, haurà de fer-hi constar la referència “Treball premiat en l’11è Premi d’Idees per Promoure l’Ús del Català 2017. Regidoria d’Ensenyament i Política Lingüística de l’Ajuntament de Reus i Centre de Normalització Lingüística de l’Àrea de Reus Miquel Ventura”.

D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades seran incorporades a un fitxer informatitzat per al seu tractament i per facilitar la comunicació i/o per a la gestió específica de la seva sol·licitud. El responsable del fitxer és l'Ajuntament de Reus, qui garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que es recullen, així com la implementació de les mesures d'ordre tècnic i organitzatiu que garanteixin la seguretat d'aquestes. A més l'Ajuntament es compromet a no cedir-les a tercers sense consentiment explícit de l'usuari excepte quan sigui necessari per a dur a terme la gestió que se sol·liciti o quan la llei així ho obligui. Podeu dirigir-vos a l'Oficina d'Atenció Ciutadana per exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les vostres dades personals.